GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, ADVOKATER, BILER, EJENDOMME, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD, INDREJSEREGLER, INTERNET, STATSBORGERSKAB, TYVERISIKRING, UDLANDSDANSKERE

OM ENETILLÆG OG ANDRE TILLÆG FJERNEDE Valgret m.m

Flag 25-03-13 ~9 minutters læsning · 1767 ord

OM ENETILLÆG OG ANDRE TILLÆG: (Sta Ponsa d. 25-3-2013)

Flere gange har jeg i 2011 og 2012 anmodet Pensionsstyrelsens Kontorchef , Chr. Svendsen , om at sende mig en kopi af den lovbestemmelse som lovliggør at Pensioonsstyrelsen tilbageholder Enetillæg og andre Tillæg for Pensionister som har valgt at leve udenfor EU (f.eks. Thailand) !! Har ALDRIG fået et svar !!

Spørgsmålet ER jo:

ER der IKKE et lovgrundlag for disse tilbageholdelser af alle Tillæg - så ER disse tiltag ulovlige - hvilket betyder:

ulovlig = ”uden Lov” – d.v.s. handlingerne er Lovstridige og er dermed lovbrud jfr. dansk retspleje !!

Da INGEN Regering - og dermed alle Ministerier og Ministre - kan foretage indgreb i borgeres lovfæstede rettigheder (f.eks. ved ændre på vor Ret til den fulde- lovbestemte Folkepension) hvorfor der OGSÅ her er tale om en ULOVLIG magtanvendelse alene baseret på:

– dels at der ER tale om uhyggeligt mange penge som frister til ulovligheder !! (se regne-eksemplet nedenfor)

– dels at der er tale om svage- og gamle Pensionister !!

– dels at disse for det meste lever adskildte i udlande og derfor ikke kan optræde med en samlet modstand !!

– dels at muligheden for afsløring af Statens organiserede tyveri er meget begrænset – ja er næsten umuligt !!

!! INDTIL NU !!

Lovbrud er kriminelle handlinger og medfører for ENHVER Borger konsekvenser !!

Ministre og andre offentligt ansatte ER alle Borgere – og kan derfor påregne konsekvenser – ALLE SKAL respektere vor danske Lovesamling som i 1992 fik tilføjet samtlige Menneskerettigheds-Artikler !!

ALLE Menneskerettigheds-Artiklerne er derfor siden da også danske Love og SKAL respekteres !!

Et Regneeksempel: (som det var for eget vedkommende)

I 2012:

Grundbeløb: 5.713,-KR

Enetillæg: 5.933,-KR

PR. MÅNED: 11.646,-KR

Udbetalt: 3.500,- KR. !!

D.v.s. at Staten HVER MÅNED tilbageholder I ALT : 11.646,-KR MINUS 3.500,- KR = 8.146 Kr. = 70% !!!

D.v.s. at ikke mindre end 70% af den Totale- lovbestemte Pension ncl. Enetillæg bliver tilbageholdt gennem hele året - - OG DETTE ALTSÅ BARE FORDI JEG HAR VALGT AT BO I THAILAND I nogle ÅR !!

!!! STATEN TJENER SÅLEDES STYRTENDE MED PENGE PÅ DE PENSIONISTER SOM LEVER UDENFOR EU !!!

Regnes videre bliver dette således for mig alene til pr. år: 8.146 Kr. x 12 = 97.752,- kr. pr. År !!

JEG – og mange andre med mig – spises af med : 42.000,- Kr. pr. År !!

!! STATEN TAGER DERMED >OVER DET DOBBELTE< TILBAGE TIL SIG SELV !!

SKIDE VÆRE MED OM MAN MENER DET ER «URIMELIGT» ELLER «UNFAIR» - DET ER ULOVLIGT - og det er her HOVEDSAGEN !!

Da EM (DEN Europæiske Menneskeret) har samme regler som Danmark m.h.t. procesrente-tillæg for en Retssag og da dansk Højesteret i en Dom – jfr. en HR-dom jeg har kopieret fra Internet – har anvendt en Annuitets-beregning , hvor procesrente tillægges ved hver måneds indbetaling (her Folkepensionen) - hvormed der ydes rente og renters-rente - samt da samme Annuitetsberegnings-metode anvendes af alle Banker – har jeg derfor for - for de 2½ år jeg boede i Thailand - beregnet at jeg har krav påi alt:

239.000,- kr. incl. Procesrenter , hvortil kommer de evt. kompensationer for afsavn og konsekvenser på grund af en sådan sulteløn i min tid i Thailand , DEN KOMPENSATION SOM EM-dommerne BESTEMMER jeg/vi skal have !!

Som I kan se af ovenstående er der i 2010 ca. 7.700 Pensionister som lever udenfor EU og de derfor også er frataget deres Enetillæg og er blevet beskattede som jeg blev det !!

Med andre ord bliver der derfor tale om krav ( NB: !! for eksemplet her kun i 2½ år !!) som er i størrelsesordenen: (7.700 x 239.000,- kr.) = 1840 millioner kr. – et helt vanvittigt beløb – og kun for 2½ år !!

Procesrente som Danmark kommer til at betale - kan Danmark ikke nægte at betale - da dette er bestemt også i den danske retsplejelov ! (p.t.8½% p.a.)

Hertil kommer - da dette regneeksempel kun er for 2½ år – at der kan blive tale om ”at gå tilbage” i op til 5 år - jfr. danske regler som anvendes af SKAT og retsvæsenet - med yderligere den mulighed at EM måske har regler som er strengere end de danske regler d.v.s. tillader at kræver regulering fra op til måske 10 år tilbage gennem årene !!

Den samlet erstatnings-sum bliver således for f.eks. de forgangne 5 år pr. person til :

1840 millioner kr. divideret med 7.700 personer – d.v.s. i alt ca. 478.000 kr. til hver enkelt — og så er evt. kompensationer + evt. påførte udgifter her ikke her medtaget !!!

SOM DU KAN SE ER DENNE SAG EN UHYGGELIG STOR OG ALVORLIG SAG FOR DANMARK – OG ER MÅSKE DEN STØRSTE SAG FOR EM I NYERE TID !!

Eftersom EM aldrig har tabt en Sag , samt -

Eftersom der er 27 dommere i EM een fra hvert EM-land)samt -

Eftersom EM`s Regler påbyder at (i enhver DANSK Sag) den danske dommer hos EM IKKE kan så meget som blot LÆSE denne Sag -

SÅ vil ”Staten Danmark” - som denne Sag jo føres imod - være fuldstændig forsvarsløs i enhver henseende og kan IKKE fremlægge noget dokument som retfærdiggør deres handlinger gennem disse mange år !!

Eftersom i principperne den HELT SAMME SAG for få måneder siden blev fremlagt af mig og kun for min egen situation - blev Modtaget - Anerkendt og Accepteret af EM , samt også Registreret med et Sags-nummer (jfr.nedenstående) - senere blev afvist igen af EM fordi Sagen ikke havde været prøvet for en dansk Landsret – så VIL denne Sag nu blive endeligt optaget til videre behandling af EM – efter den krævede sagsprøvelse hos Ø Landsret (ØL ) – videreført af mig alene - - eller - forhåbentligt opbakket af mange af jer med jeres egne Klagebreve og regneeksempler – videreført sammen med jer !!

Med hensyn til EMs krævede ”Retsprøvelse” , så er det ligegyldigt om Sagen her Vindes – Tabes eller Afvises af ØL af een eller anden grund – Sagen vil da alligevel opfylde EMs krav om ”Retsprøvelse” !!

Omtalte Sag:

(«Sag imod Pensionsstyrelsen m.fl.: SAG nr. 64524-11-Lundsgaard mod Danmark-Dato-5-9-2011»)

Da jeg i 2001 udrejste fra Danmark til Spanien – meddelte jeg hos min Kommune – hos Postvæsenet og hos Folkeregistret - at ”nu rejer jeg altså til Spanien – og det er pernanent” !!

”Systemet” har derefter tilsyneladende fjernet mit CPR-nummer fra CPR-Registret , for år senere henvendte jeg mig som Kontrol pr. brev til CPR-Kontoret (cpr@cpr.dk) desangående – og fik et venligt svar d. 16-10-2012 med denne besked:

«Du er registreret som udrejst i CPR fra 2001, så det er på plads i CPR. !!»

Da Politiet engeng i 2011 i Danmark standsede mig i min Bil og checkede mit Kørekort – gav de mig dette svar:

”Du eksisterer slet ikke – du kan ikke findes i CPR-Registret” !!

Mit CPR-Nummer ER således derfor fjernet af DK !!

Konsekvens:

Jeg får intet Valgkort og kan derfor ikke ved at vælge , politisk være med til at ændre de bestående utålelige- og efter min mening ulovlige forhold – for dermed at kunne forbedre mine egne børns fremtid !!

EFTERSOM JEG JO ER registreret hos Pensionsstyrelsen og HAR oplyst min adresse – så HAR man derfor min adresse og KAN til enhver tid sende et Valgkort – hvilket sker til mange tusinde andre Borgere som f.eks. har arbejde i udlandet eller er søfolk !!

DENNE FORSKELSBEHANDLING AF OD DANSKERE ER I STRID MED VORE MENNESKE-RETTIGHEDER !!

ALTSÅ IGEN ET EKSEMPEL PÅ ULOVLIGHEDER I DK !!

Der ER stor forskel på at have en INDFØDSRET og at være Borger i et Samfund !!

Er du Borger – så har du forpligtelser – arbejder og betaler f.eks. skat og ejer måske ejendom med skatter i DK – men har du en INDFØDSRET – behøver du intet at have at gøre med Danmark – hvis du f.eks. ignorerer offentlige ydelser som f.eks. Folkepensionen – men du bibeholder ALTID dine øvrige rettigheder qua din INDFØDSRET – hvor f. eks retten til at få et PAS er eet af de vigtigste – du KAN endda også have et PAS fra flere andre Lande !!

Da vores VALGRET er en INDFØDSRET - SOM INGEN KAN FJERNE - ER der dermed med fjernelsen af vor Valgret ATTER tale om en bevidst ULOVLIGHED !!

Som du ser , er der i denne Sag tale om MANGE forhold som er i strid med vore Menneskerettigheder..

Senere vil jeg fremlægge endnu flere eksempler – og tro mig – de vil ALLE være med i den kommende Officielle Klage til Menneskerettigheds-domstolen i Cedex – Frankrig !!

De fleste som har kommenteret mit Brev-1:” Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret !!” har givet udtryk for den opfattelse – dels at ”det er umuligt” – dels at der ikke ”er meget kød på denne Sag”- dels at det er ”en Sag imod Ministre” (hvor man ellers har fået dette fra) – dels har forholdt sig neutrale d.v.s. ikke vil være med fordi man ”ikke vil risikere noget”)…

Til alle disse kan jeg kun sige :

  • dels påbegynder jeg aldrig en Sag – uden at vide at jeg VIL vinde den !!

– dels så ER dette muligt – det ER jo derfor vi har den Europæiske Menneskeret (EM)

– dels har EM aldrig tabt en sag d.v.s. tager de den så ER den vundet !!!

Endvidere:

Der eksisterer IKKE nogen form for ”risiko” og hvad vi forlanger ER KUN vores Internationale Ret yderligere bestemt af vore danske Love m.h.t. størrelsen af vores Folkepension !!

Aktiver dig NU og bliv een af de som allerede ved en Dom får den fordel at EM`s egne ansatte jurister kan sikre at DU qua din oplyste adresse faktisk FÅR de kompensationer som bliver bestemt af den kommende EM-Dom !!

Alternativet ER at du senere må engagere din egen Advokat og føre din egen Sag for at få dine rettigheder fra Staten Danmark - under henvisning til denne nye EM-Dom fra EM som vil give dig ALLE dine rettigheder !!

Snart får jeg samlet alle mine nedskrevne noter og eksempler for dermed at kunne skrive den endelige Sagsfremstilling. d.v.s. den Officielle Klage til EM som dog først skal fremlægges for Ø Landsret i DK til prøvelse !!

De venligste hilsenere til alle – og op med humøret – det her bliver skide sjovt og så er det endda helt GRATIS !!

Jens Ole

Kommentarer – Forslag – Breve – Regneeksempler – Adresser – Mails m.v. sendes evt. til mig:

jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail: