GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, BOFÆLLESSKAB, BRILLER, BØGER, BÅDE, EFTERLØN, EJENDOMME, EJENDOMSSKATTER, FERIEBOLIGER, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION, HOSPITALER, LEDELSE, MEDICIN, RÅDGIVNING, STATSBORGERSKAB, TILSKUD, TØJ, UDLANDSDANSKERE, VIRKSOMHEDSETABLERING

Brev 6: Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret

Flag 30-03-13 ~14 minutters læsning · 2884 ord

Til Jens Peter m. flere:

Santa Ponsa , Mallorca – Spain d. 29-3-2013

Oversigt over Sociale Ydelser til Pensionister som bor i Danmark:

Fra: http://www.pengeskolen.dk/sociale-ydelser.php

Supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

Ældrechecken – også kaldet den «supplerende pensionsydelse» - er et ekstra tilskud, der kan gives til folkepensionister uden mange penge. Ydelsen er afhængig af ens formue.

Boligstøtte

Boligstøtte er sociale ydelser, der dækker over: Boligsikring, der er hjælp til at betale husleje, hvis man er medlem af en almennyttig andelsboligforening eller bor til leje. Boligydelse, der er økonomisk hjælp til pensionister med henblik på husleje og boligudgifter. Beboerindskudslån, der er et lån, som kommunen tilbyder til indskud i almennyttige boliger, for eksempel lejligheder/enkeltværelser.

Tilskud til transport

Der ydes tilskud til transport, hvis man er pensionist eller lider af svær sygdom eller handicap. Der kan også ydes tilskud, hvis man har meget dårlig økonomi.

Særlig økonomisk støtte kan tillige gives til:

Privat børnepasning

Lån til boligindskud

Begravelser

Fra: https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/documents/Sociale_ydelser_2012.pdf

Pensionister:

Hvis man modtager pension fra Danmark og er bosiddende i EU – eller opholder

sig i et EØS-land eller Schweiz – skal man fremover have et EU-sygsikringskort.

Dette udstedes af Pensionsstyrelsen efter ansøgning.

Folkepension/førtidspension

Hvis man flytter til eller bor i et andet EØS-land, kan man ikke blot medtage en tilkendt

pension, men også få tillagt dansk pension i det andet medlemsland.

Alle med bopæl i Danmark har et sundhedskort, der giver ret

til lægehjælp, sygehusbehandling og andre sundhedsydelser.

Sundhedskortet gælder i Danmark samt under ferierejser i visse

lande i op til 1 måned. Skal man rejse i længere tid, eller har rejsen

erhvervsindhold, kan man få brug for det blå EU-sygesikringskort.

Enhver, der har ret til hjælp, kan uden hensyn til indtægtsforhold vælge mellem to sikringsformer: Gruppe 1 og Gruppe 2. Man kan mod et gebyr på 180 kr. skifte mellem gruppe 1 og 2.

Kun gruppe 1-sikrede har ret til gratis konsultation hos læge og speciallæge.

Medicin

Man kan få tilskud til køb af lægeordinerede lægemidler, der er godkendt som tilskuds

berrettiget af Lægemiddelstyrelsen.

Krav for Tilskud: en samlet medicinudgift på over 850 kr. inden for et år.

Vaccinationer

For alle med bopæl her i landet eller med dansk indfødsret gælder det at hvis man er

fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan man gratis blive vaccineret mod influenza.

Tandlægehjælp

Efter det fyldte 18. år ydes der tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje.

Fysioterapeut

Der gives tilskud til behandling hos praktiserende fysioterapeut, hvis behandlingen er

ordineret af en læge.

Børn og voksne med et varigt svært fysisk handicap kan få gratis fysioterapi for at

forebygge funktionstab og vedligeholde færdigheder

Kiropraktor

Man kan få tilskud til behandling, herunder forebyggende indsats, hos en autoriseret

kiropraktor. Lægehenvisning er ikke nødvendig.

Psykolog

Der kan efter henvisning fra Læge ydes tilskud til psykologbehandling af:

ofre for røveri – vold – voldtægt - trafik- og ulykkesofre - pårørende til alvorligt psykisk syge -

personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdomme, samt pårørende - pårørende ved dødsfald - personer, der har forsøgt selvmord - kvinder der får foretaget abort efter 12. graviditetsuge !

Fodbehandling

Der gives efter lægehenvisning tilskud til fodbehandling hos fodterapeut, hvis der

lægeligt er konstateret sukkersyge, svær leddegigt, arvæv efter strålebehandling eller

symptomgivende nedgroede tånegle, som medfører behov for fodbehandling.

Begravelseshjælp

Til personer, der er omfattet af sundhedsloven, yder kommunen begravelseshjælp.

For personer på 18 år og derover udgør beløbet 9.900 kr.

Begravelseshjælpen kan reduceres som følge af formue.

Ernæringspræparater

Der ydes tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater i forbindelse med sygdom

eller alvorlig svækkelse. Tilskuddet ydes med 60 pct. af udgifterne til præparaterne.

Den offentlige rejsesygesikring – det gule sundhedskort.

Den offentlige rejsesygesikring dækker personer, der har et gult sundhedskort –

Det vil sige alle, der bor i Danmark.

Det gule sundhedskort omfatter:

  • fuld dækning af udgifter til læge og hospitalsbehandling

  • fuld dækning af udgifter til lægeordineret medicin

  • lægeordineret hjemtransport fra Færøerne og Grønland samt - i forbindelse med dødsfald.

Det blå EU-sygesikringskort:

Man kan få brug for det blå sygesikringsbevis:

  • når man skal være af sted i længere tid end 30 dage

  • når der er tale om erhvervsrejse

  • man lider af en kronisk sygdom og ved at man kan få behov for behandling eller andet på rejsen.

Det blå sygesikringskort er gratis, og man får det i kommunens borgerservice.

Kortet opfylder et fælles design, der kendes i alle berørte lande. Man kan vælge at medbringe

det blå kort ved alle rejser og dermed være sikker på, at sygesikringskortet genkendes.

Det blå kort dækker udgifter til læge og hospitalsbehandling under ophold i op til

1 år i et EU eller EØS-land (se side 24) og i Schweiz.

Det blå EU-sygesikringskort omfatter:

  • dækning af udgifter til læge og sygebehandling på samme vilkår som for

opholdslandets sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.

Der er typisk ingen dækning for behandling hos private læger eller private sygehuse

  • udgifter til medicin efter samme regler som for opholdslandets sikrede

Hjemtransport dækkes ikke.

Hvis man medbringer det blå kort, afregner den udenlandske behandler normalt

direkte med sygeforsikringen i opholdslandet ved hospitals- og lægebehandling.

Tilskud til håndkøbsmedicin

Pensionister og personer med varige lidelser kan få tilskud til visse former for lægeordineret håndkøbsmedicin. Den økonomiske situation er uden betydning for tilskud til håndkøbsmedicin. Tilskuddet søges via egen læge.

Enkelttilskudsordning

Medicin, der ikke er almindelig tilskudsberettiget medicin eller håndkøbsmedicin, kan man via hospital eller egen læge søge Lægemiddelstyrelsen om at gøre tilskudsberettiget. Det er alene den lægelige vurdering af lægemidlets egnethed, der er afgørende for, om man får tilskud.

Tilskud

Der kan fx ydes hjælp til merudgifter til diætkost, hvis disse udgifter ikke dækkes iht.

sundhedsloven. Har man nødvendige merudgifter til tilskudsberettiget medicin, kan

der ydes hjælp til den del af egenbetalingen, der ikke dækkes efter sundhedslovens

regler.

Seniorførtidspension (Ny Reform for 1-1-2014 !)

Med ”Aftalen om senere tilbagetrækning” er der vedtaget nye regler om seniorførtids

pension gældende fra den 1. januar 2014.

Ordningen giver mulighed for, at personer, som har haft en langvarig og aktuel til

knytning til arbejdsmarkedet 5 år før folkepensionsalderen, kan søge kommunen om

seniorførtidspension.

Der gælder samme betingelser for tilkendelse som ved førtidspension, nemlig at der

skal være tale om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. For seniorførtidspension

skal der dog ikke ske nogen afklaring eller udvikling af arbejdsevnen.

Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud.

For at få boligstøtte kræves der:

– at man har fast bopæl her i Danmark

– at boligen bruges til helårsbeboelse

– at boligen har køkken med indlagt vand og afløb

Boligsikring

Boligsikring, der er et skattefrit tilskud, ydes til lejere. Personer, der får tilkendt førtidspension, kan også søge om boligsikring til ejer- og andelsboliger efter særlige regler.

Boligydelse

Folkepensionister kan søge om boligydelse, der er et skattefrit tilskud, uanset om pensionisten er lejer, ejer eller andelshaver. Hvis folkepensionisten er ejer eller andelshaver, ydes der støtte som 100 pct. lån fra kommunen.

Lån til betaling af beboerindskud

Der kan søges om lån til indskud i alment byggeri og i ejendomme, der tilhører almene

boligorganisationer, som har fået offentlig støtte til opførelsen efter loven om almene

boliger eller den tidligere lov om boligbyggeri. Lån kan også ydes til ældreboliger, kollektive bofællesskaber og friplejeboliger, der er beliggende i alment byggeri. I enkelte tilfælde kan der ydes lån til depositum m.v. i privat boligbyggeri.

Efterløn:

Med efterlønsordningen får man mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet. Er man født før udgangen af 1953, er efterlønsalderen fortsat 60 år.

Folkepension:

Folkepensionen skal sikre, at alle danskere over 65 år, der forlader arbejdsmarkedet, har en indtægt. I 2011 var der ca. 950.000 folkepensionister i Danmark.

Pensionsbeløb og beregningssatser varierer afhængig af, hvilken civilstand man har.

Der skelnes mellem:

  • Samlevende

  • Pensionist, der lever i et ægteskabslignende forhold, hvor både ens egen

og samleverens pension er tilkendt efter 1. marts 1999, eller hvor forholdet er etableret efter 1. marts 1999.

Enlig

Pensionist, der lever i ægteskabslignende forhold, som er etableret før 1.

marts 1999, og hvor egen eller samleverens pension er tilkendt før dette

tidspunkt.

Reelt enlig

Pensionist, der lever alene eller sammen med en anden person i et ikke-ægteskabslignende forhold, fx logerende eller slægtninge.

Gift

Pensionist, der er gift med en ikke-pensionist.

Samgift

Pensionist, der er gift/samlevende med en anden pensionist.

Beregning af pensionstillægget

Beregningen af pensionstillægget er ens, hvad enten man er folkepensionist eller førtidspensionist, der har fået tilkendt pensionen før den 1. januar 2003.

HELBREDSTILLÆG, SUPPLERENDE PENSIONSYDELSE OG PERSONLIGE TILLÆG

Folkepensionister (og førtidspensionister, hvis førtidspension er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003), kan søge helbredstillæg og folkepensionister også supplerende pensionsydelse. Helbredstillæg og supplerende pensionsydelse bliver udbetalt med en beregnet personlig tillægsprocent, som er afhængig af egen og evt. ægtefælles/samlevers indkomst.

Helbredstillæg

Helbredstillæg er tilskud til pensionistens egne udgifter til ydelser, der er tilskudsberettigede efter sundhedsloven. Der kan fx være tale om medicin, tandbehandling og fysioterapi. Derudover kan der søges om tilskud til tandproteser, fodterapi og briller, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Dækningen udgør op til 85 pct. af pensionistens egne udgifter.

Supplerende pensionsydelse – Ældrecheck

Ældrechecken er en supplerende årlig udbetaling til de svagest stillede folkepensionister. For at komme i betragtning skal man være berettiget til folkepension den 1. januar i udbetalingsåret.

Det højeste beløb er i 2012 11.200 kr. før skat pr. person. Fuld ældrecheck udbetales til pensionister med en formue under 77.700 kr. uden arbejde.

Personlige Tillæg

Personlige tillæg kan søges af pensionister, hvis forhold er særligt vanskelige.

Det er ikke nævnt i loven, hvad der kan søges personlige tillæg til. Personligt tillæg kan udbetales til fx flytteudgifter, diætkost m.v., samt i visse tilfælde for at sikre et vist rådighedsbeløb, når de faste udgifter er betalt. Afgørelsen sker efter en konkret individuel vurdering, hvor formål, indkomst og formue indgår.

UDBETALINGER

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter man har nået folkepensionsalderen.

Der skal betales almindelig indkomstskat af beløbet.

LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER

Lån til betaling af ejendomsskatter gives uafhængigt af økonomiske forhold til personer, der er fyldt 65 år, samt til modtagere af social pension, delpension og efterløn. Der kan kun ydes lån til én ejendom.

Lån og boligstøtte

Man kan ikke både få lån til ejendomsskat og boligstøtte til samme bolig i samme år.

Lånet tinglyses på ejendommen

Har man en lejet bolig og et Sommerhus, kan man få boligstøtte til den lejede bolig og

lån til betaling af ejendomsskatten til Sommerhuset.

Ansøgningen skal sendes til den kommune, boligen ligger i.

NEDSÆTTELSE AF SKAT FOR PERSONER, DER ER FYLDT 65 ÅR

Hvis man er over 65 år, får man et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat på 4

promille af den ejendomsværdi, der er fastsat for den pågældende ejendom pr. 1. januar

i indkomståret.

Nedsættelse af ejendomsværdiskatten

Folke- og førtidspensionister over 60 år, invaliditetsydelsesmodtagere med pleje- og

bistandstillæg, efterlønsmodtagere og fleksydelsesmodtagere kan ved stigning i ejendomsværdiskatten få nedsat skatten.

VARMETILLÆG

Der kan ydes varmetillæg til pensionister, der modtager folkepension og førtidspension

efter gamle regler. Formuen har ingen betydning for berettigelsen, men varmetillæg

kan kun udbetales, hvis den personlige tillægspct. er større end 0. Hjælpen ydes til både ejer-, andels- og lejeboliger uanset opvarmningsform, når de økonomiske forhold giver grundlag for det. Udgifterne til varmt vand indgår også i beregningen.

MEDIELICENS

Pensionister, som har en personlig tillægspct. på 100 kan blive fritaget for

betaling af radiolicens og få nedsat medielicensen til det halve.

Beboere på plejehjem er dækket af hjemmeboende ægtefælles licens.

TRANSPORT

Folke- og førtidspensionister har ret til at rejse billigt med DSB. Der kræves et særligt

legitimationskort, som udstedes af DSB.

Dokumentation for personer, der er fyldt 65 år:

Sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lign., hvoraf fødselsdag og -år fremgår

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, et

gratis forebyggende hjemmebesøg mindst én gang om året. Formålet med hjemmebe-

søget er at give tryghed og yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

Hvis man i forvejen får hjemmehjælp, skal kommunen ikke tilbyde yderligere forebyg-

gende hjemmebesøg.

HJEMMEHJÆLP

Det er kommunen, der skal sørge for tilbud om hjemmehjælp, det vil sige:

– Personlig hjælp og pleje. Fx hjælp til personlig hygiejne, hjælp til at komme op af og i seng eller få tøj på eller hjælp til at spise.

– Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Fx rengøring, tøjvask, indkøb el¬ler levering af mad fra den kommunale madordning.

– Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Kommunen skal sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktions¬evne.

Kommunen skal ved pleje og omsorg for en person med demensdiagnose så vidt mu¬ligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden mht. bolig, pleje og omsorg.

Hjælpen er gratis

Man har også mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Per¬sonen skal godkendes og ansættes af kommunen.

GENOPTRÆNING

Der findes tre måder at få genoptræning på

– Genoptræning efter sygehusophold efter sundhedsloven

– Genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven

– Behandling hos praktiserende fysioterapeut

ET OMFATTENDE REPETOIRE AF LOVBESTEMTE PENSIONIST-YDELSER !!

HERTIL KOMMER YDERLIGERE:

en længere række af gratis-tilbud varierende fra Kommune til Kommune, så som f.eks. fra Aalborg Kommune:

Haveprojektet inkl. snerydning

Hvis du er pensionist og bor i de områder, der før 1. januar 2007 var Nibe Kommune eller den gamle Aalborg Kommune, kan du ansøge om hjælp med græsslåning, hækklipning og i vinterperioden snerydnin

Hjemmeservice

Hjemmeserviceordningen er en ordning, hvor du kan få tilskud til udførelsen af rengøring i dit hjem. Du kan selv vælge det firma, der skal hjælpe dig, når blot det er et firma, der er godkendt til ordningen. Du kan selv bestemme, hvor mange timer firmaet skal hjælpe dig.

Kolonihave

Aalborg Kommune administrerer venteliste for 71 kolonihaver. Det betyder, at du som modtager af social pension og bosiddende i Aalborg Kommune kan komme i betragtning til at leje en kolonihave. Det er Myndighedssekretariatet, Ældre- og Handicapforvaltningen, der administrerer ordningen.

Madservice

Hvis du har vanskeligt ved at lave mad selv pga. fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer, kan Aalborg Kommune tilbyde forskellige former for madservice. Hjælpen kan fås midlertidigt eller varig.

Parkeringslicenser/-abonnement

Flytter du til et af de områder i Aalborg, hvor der er tidsbegrænsede parkeringspladser i Aalborg Midtby, så kan du købe en p-licens, hvis du står på bilens registreringsattest som ejer eller bruger. Der kan også købes et parkeringsabonnement.

Biblioteker

Som tilflytter til Aalborg Kommune giver bibliotekerne dig mange muligheder…. Som et supplement til BorgerServiceCentre løser bibliotekerne i Hals, Nibe og Storvorde samt bogbussen en række borgerservice-opgaver.

Hjemmesygepleje

Alle borgere der har behov for sygepleje kan få det.

Hjemmesygepleje kan iværksættes efter anmodning fra praktiserende læge, lægevagt eller sygehus.

Aflastning

Aflastningsophold er et tidsbegrænset ophold i en plejehjemsbolig eller et dagophold i et aktivitetscenter. Det kan tilbydes til pårørende, der passer en person i hjemmet.

Afløsning

Afløsning kan tilbydes til pårørende, som passer en syg eller handicappet person i hjemmet.

Personligt tilpassede og genbrugsegnede hjælpemidler

Hvis du mener, du har brug for kropsbårne og personligt tilpassede hjælpemidler og/eller genbrugsegnede hjælpemidler, skal du kontakte den bevillingsenhed, du hører til.

Engangsartikler til f.eks. stomi og inkontinens

Engangsartikler som f.eks. bleer bevilges af hjemmesygeplejen i det ældreområde, hvor du bor. Se dit ældreområdes hjemmeside for hjemmesygeplejens kontaktinformation. Seksualitet og Livskvalitet

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning tager vare på alle aspekter i livet omkring det enkelte individ. Dette indbefatter også seksualiteten. Seksualitet giver livskvalitet - det er et grundlæggende behov og en naturlig del af et menneskes liv.

Beredskabsplan

Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser er lavet for at sikre såvel borgere, som medarbejdere på bedst tænkelig måde, så der ikke sker overgreb mod mennesker med handicap

Boligindretning

Det er også muligt at få hjælp til at få indrettet din bolig mere hensigtsmæssigt. Det kan være, at der skal fjernes et dørtrin eller der skal sættes et greb op på badeværelset.

Hvis du har brug for at få ændret din boligindretning, skal du kontakte den bevillingsenhed, du hører til.

Haven

I sommerperioden fra 1. april til 31. oktober kan vi tilbyde:

• at slå græsplænen med 2-3 ugers mellemrum

• at klippe hæk én gang, hvorfor vi anbefaler at man selv lader hækken klippe første gang.

Snerydning

I vinterperioden fra 15. november til 1. april tilbyder vi at rydde sne på fortovet, til fordøren og til affaldsposen.

Vi rydder ikke til garager, i lange indkørsler til landbrugsejendomme eller på private veje.

Træning før pleje

Træning giver borgere Kommune et mere aktivt liv med bedre helbred og større livskvalitet. Træning før pleje hjælper borgerne med at blive mere selvhjulpne og uafhængige af andres hjælp. Det har været i gang siden juni 2011, og supplerer hjemmehjælpen med træning. Det kan mærkes både på sundheden og livskvaliteten.

Måske findes der flere tilbud hos andre Kommuner – men ER det her da ikke fantastisk nok ??

!! DETTE ER HVAD PENSIONISTER SOM BOR I DANMARK KAN FÅ GANSKE GRATIS !!

ER der efter at du har læst dette fortsat belæg for fortsat at ”mene” at Pensionister i et udland skal have mindre ??

Det ENESTE Pensionister i Udlandene k a n få er et nedgraderet dansk SygesikringsKort - og IKKE NOGET AF ALT DET ANDET !!

!! PENSIONISTER SOM LEVER UDENFOR EU KAN >I N T E T < FÅ AF ALT DETTE TIL GENGÆLD FOR DE SKATTER SOM TILBAGEHOLDES AF DANMARK !!

(Oplysningerne er senest opdateret den 2. januar 2013 af AAK)

Compileret d.d. af: Jens Ole Lundsgaard jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail: