VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FRAFLYTNINGSSKAT

Den danske regering har tabt en sag ved Europa Domstolen om exitskat

Flag ARTIKEL 30-03-14 ~2 minutters læsning · 374 ord

Den danske regering har tabt en sag anlagt ved Europa Domstolen af Europa Kommissionen vedrørende de danske regler om exitbeskatning af selskaber m. v. ved overførsel af aktiver (og passiver) til et selskab, der har hjemsted i et andet EU/EØS-land, (EU-domstolens dom no. C-26111 af 18. juli 2013). Danmark tilpligtes derfor at bringe de nuværende regler om exitbeskatning af selskaber i overensstemmelse med artikel 49 i EU-traktaten (TEUF) og EØS-aftalens artikel 31 om fri etableringsret.

Ved denne dom fastslås det, at de danske regler om exitbeskatning ikke kan anses for at være forenelige med reglerne om fri etableringsret i EU-traktaten, idet den opgjorte exitskat efter de danske regler kræves betalt umiddelbart i forbindelse med overførslen. På denne måde udgør de danske regler en restriktion i den frie etableringsret, som er egnet til at afholde selskaber fra at flytte sine aktiver til et andet medlemsland. Der sker nemlig ikke beskatning af urealiserede kapitalgevinster, når selskabet bevarer aktiverne indenfor Danmarks grænser, og exitbeskatningen medfører derfor, at en overførsel af aktiver indenfor landets grænser er mere fordelagtig end en overførsel af aktiver til et andet medlemsland. Det fastslås dog i dommen, at selve princippet om exitbeskatning ikke er i strid med EU-retten, når blot reglerne udformes på en sådan måde, at de overholder de principper, der fremgår af EU-traktaterne, herunder princippet om fri etableringsret.

Det skal derfor være muligt at vælge mellem at betale exitskatten allerede ved overførslen eller at udskyde exitskatten, til kapitalgevinsten er realiseret.

Det betyder, at skattebeløbet kan opgøres endeligt i forbindelse med overførslen, men at det skal være muligt at vælge, at exitskatten først opkræves på et senere tidspunkt, hvor kapitalgevinsten under alle omstændigheder ville blive skattepligtig.

Skatteministeren har derfor fremsat lovforslag i Folketinget om en ændring al selskabsskatteloven, således at det er muligt at vælge, at den opgjorte exitskat ved overførsel af aktiver til et andet land, der er medlem af EU/EØS, først skal betales i forbindelse med, at de overførte aktiver genererer indtægter, som ville have været omfattet af dansk beskatning, hvis der ikke var sket en overførsel, og henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast af de overførte aktiver. Henstanden kan ske over en periode på syv år.

Lovforslaget blev endeligt vedtaget af Folketinget den 6. februar 2014.