PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, OBLIGATIONER

Den franske avancebeskatning ved realisation af værdipapirer

Flag ARTIKEL 25-05-14 ~5 minutters læsning · 1013 ord

Den franske avancebeskatning går under betegnelsen ”taxation des plus-values sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux”.

Fra og med indkomståret 2013 beskattes avancen ved salg af værdipapirer som almindelig indkomstskat efter den almindelige progressive skala i modsætning til tidligere, hvor avancen beskattedes med en fast procentsats. Hertil kommer sociale skatter, prélèvements sociaux. Man kan derved komme op på en marginalskat på i alt 60,5 % ved en skattepligtig årsindkomst på 150.000 euros og derover (45 % + 15,5 %) i avanceskat ved afståelse af værdipapirer. Avanceskatten opkræves af hele den konstaterede avance ved afståelse af værdipapirer i modsætning til tidligere, hvor der indrømmedes et skattefrit bundfradrag, før man begyndte at beregne avanceskatten.

Avanceskatten skal indberettes på den almindelige franske selvangivelse (formular nummer 2042 K) på side 3 i rubrikken 3VG.

Er værdipapirerne erhvervet før man flyttede til Frankrig, er det den oprindelige anskaffelsespris, som skal lægges til grund ved beregningen af den franske avanceskat og ikke værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor man er flyttet til Frankrig. Man anvender således et andet princip i Frankrig end man gør i Danmark, idet det i Danmark normalt er værdiansættelsen på tidspunktet for tilflytningen til Danmark, der er afgørende. I Frankrig kan der derfor opstå den situation, at man også har skullet betale udenlandsk avanceskat af fortjenesten af værdipapirerne inden man flyttede til Frankrig. Det kan f. eks. være tilfældet, såfremt værdipapirerne er erhvervet, mens man boede i Danmark og har været beskattet efter virksomhedsordningen, eller hvis salget påvirker den danske ordning med fraflytningsbeskatning vedrørende aktier. I så fald har man mulighed for at fratrække den betalte udenlandske skat ved opgørelsen af den franske skat, jfr. for så vidt angår skat betalt til Danmark den franske instruktion no. 71 af 29. juli 2010 (Bulletin Officiel des Impôts no. 14 B-2-10 af 2. august 2010), der midlertidigt indfører adgang til at nedsætte den franske skat af indkomst fra Danmark (bortset fra pensioner) med skat betalt i Danmark.

Har man tab ved realisation af værdipapirer, er der visse begrænsede muligheder for at fratrække dette tab. Man kan nemlig fratrække tabet i den gevinst, som man har ved realisation af værdipapirer i det samme kalenderår. I dette tilfælde skal man anføre tabet i rubrik 3VK på side 3 på den almindelige franske selvangivelse. Tabet må dog ikke fremføres med et højere beløb end den gevinst, som er konstateret for det samme kalenderår, og som er angivet i rubrik 3VG. Men tabet kan også modregnes i gevinst, som konstateres i de følgende 10 kalenderår efter at tabet er konstateret. I denne situation skal tabet også anføres i rubrik 3 VK, men det kan i denne situation være nødvendigt at specificere, hvornår tabet har fundet sted, enten i en forklarende note til selvangivelsen eller i en opgørelse vedlagt selvangivelsen.

På denne måde kan man reducere den skattemæssige fortjeneste, som man opnår ved realisation af værdipapirer med tab, som man opnår ved realisation af andre værdipapirer, men det er i Frankrig ikke muligt at udnytte et tab ved realisation af værdipapirer direkte eller på anden måde end ved reduktion af fortjenesten ved realisation af andre værdipapirer af mindst samme størrelse.

Sælger man værdipapirer af samme art, som er erhvervet på forskellige tidspunkter, kan det spørgsmål opstå, hvilke af disse værdipapirer man har solgt, hvis man ikke sælger dem alle på samme tidspunkt. Her opererer man i Frankrig ud fra princippet om ”premier entré – premier sorti” således at forstå, at det er de først erhvervede værdipapirer man sælger først.

Er de værdipapirer, som man sælger, erhvervet til forskellige priser, anses købsprisen for at være et vejet gennemsnit af købspriserne for disse værdipapirer. Det samme gælder, såfremt værdipapirerne er solgt til forskellige priser.

Har man eksempelvist købt 100 enheder af et værdipapir i 2010 for 14 euros og 200 enheder af det samme værdipapir i 2012 for 16 euros og nu sælger dem alle i 2013 for 18 euros per enhed for de første 200 enheder og 19 euros per enhed for de resterende 100 enheder, vil den vejede købspris være 15,33 euros og den vejede salgspris være 18,33 euros, og avancen vil være 900 euros.

Fra og med indkomståret 2013 er der indført et fradrag i avancen, når det drejer sig om kursgevinster for så vidt angår franske og udenlandske aktier (og investeringsforeninger som SICAV og FCP, der investerer mere end 75 % af deres kapital i aktier). Dette fradrag er afhængigt af, hvor længe man har været ejer af aktierne, idet

a) fradraget andrager 50 % af avancen, såfremt man har haft aktierne mellem to og otte år, og

b) fradraget andrager 65 % af avancen, såfremt man har haft aktierne i mere end 8 år.

Fradraget gives dog kun i selve avanceskatten, det vil sige i den franske indkomstskat, medens der ikke er noget fradrag i de sociale skatter, prélèvements sociaux, der skal betales med 15,5 % uden reduktion.

Der er desuden fra og med indkomståret 2013 indført en foreløbig skat (kuponskat) på udbetaling af renteindtægter, udbyttebetalinger og kursgevinster på aktier. Denne foreløbige skat er på 21 % på udbyttebetalinger og på kursgevinster på aktier og på 24 % på renteindtægter, og denne foreløbige skat tilbageholdes i forbindelse med udbetalingen sammen med de sociale skatter på 15,5 %, når det drejer sig om franske værdipapirer. Er der tale om udenlandske værdipapirer opkræves denne foreløbige skat ikke, men det kan i stedet komme på tale, at der i det land, hvorfra værdipapirerne stammer, tilbageholdes en tilsvarende foreløbig skal efter de regler, der gælder i det pågældende land. Når man så året efter skal til at udfylde sin franske selvangivelse, beskattes renteindtægter, udbyttebetalinger og kursgevinster på værdipapirer med almindelig indkomstskat efter den progressive skala herfor, og i forbindelse hermed får man godskrevet den foreløbigt betalte skat.

Der skal dog ikke betales nogen skat ud over den foreløbige skat, hvis ens samlede husstandsindkomst (”le revenu fiscal de référence du foyer”) ikke overstiger 50.000 euros for en enlig og 75.000 euros for et ægtepar, når det drejer sig om aktieudbytte og kursgevinster, og 25.000 euros respektive 50.000 euros, når det drejer sig om renteindtægter.