SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION

Om tilbagebetaling af betalte sociale skatter i Frankrig

Flag ARTIKEL 17-01-16 ~5 minutters læsning · 967 ord

Når man er bosat i Frankrig og dermed fuldt skattepligtig i Frankrig, skal man betale sociale skatter (prélèvements sociaux) af stort set hele sin indkomst i Frankrig. De sociale skatter opkræves med en fast sats på 15,5 % af hele ens indkomst.

Er man modtager af social pension (folkepension eller førtidspension) fra Danmark eller et andet EU-land bortset fra Frankrig, har man dog hidtil været fritaget for at betale sociale skatter af udbetalingen af sine danske sociale pensioner, tjenestemandspensioner og pensioner med tilknytning til et arbejdsforhold, hvor pensionen betales af ens arbejdsgiver helt eller delvist.

Almindelige franskmænd, som ikke er modtagere af social pension fra et andet EU-land end Frankrig har derimod ikke denne mulighed for at blive fritaget for betaling af disse sociale skatter.

Derimod har man hidtil skullet betale sociale skatter af sine privat tegnede livsvarige pensioner, som ikke har nogen relation til et arbejdsforhold (rentes viagères à titre onéreux) samt af de kapitalindkomster, som indgår under betegnelsen ”capitaux mobiliers” i Frankrig, det vil sige privattegnede ratepensioner, renteindtægter, aktieudbytter, kapitalvindingsskat (impôt de plus-value) m. v.

I medfør af EU-forordning nummer 140871 af 14. juni 1971 skal man kun betale til et sygesikringssystem i et enkelt medlemsland. Er man bosat i Frankrig og modtager af dansk social pension, belaster man ikke det franske sygesikringssystem, idet alle omkostninger, som er betalt i Frankrig, refunderes fra Danmark.

Denne problematik er blevet taget op af en hollandsk statsborger, som havde arbejdet i Frankrig for et hollandsk firma, og som gjorde indsigelse mod, at han skulle betale fransk social skat af sine hollandske privattegnede livsvarige pensioner (rente viagères à titre onéreux). Spørgsmålet har været forelagt for Europa Domstolen til en såkaldt præjudiciel afgørelse, hvor domstolen skulle tage stilling til, om det var i overensstemmelse med EU-retten, herunder den nævnte forordning nummer 140871 14. juni 1971, at Frankrig opkrævede sociale skatter af den pågældendes kapitalindkomster til trods for, at vedkommende var tilknyttet et hollandsk socialt sikringssystem. Europadomstolen traf afgørelse i den såkaldte Ruyter-sag (sag no. C-62313) den 26. februar 2015, hvor domstolen har afgjort, at det var i strid med EU-retten, at Frankrig opkrævede sociale skatter af kapitalindkomster fra udlandet hos arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og disses familiemedlemmer, der flytter til et andet land indenfor Fællesskabet, når disse er tilknyttet et socialt sikringssystem i et andet EU-land, idet dette ansås for at være i strid med reglerne om fri bevægelighed indenfor Fællesskabet.

Afgørelsen gik altså Frankrig imod, og Frankrig har efterfølgende meddelt, at man vil respektere afgørelsen og tilpasse sin lovgivning, således at den kommer i overensstemmelse med afgørelsen.

Denne tilpasning er ikke sket endnu, men muligvis vil det ske i forbindelse med den endelige vedtagelse af den franske finanslov for 2016, som normalt sker nogle ganske få dage før årsskiftet.

Imidlertid har den franske højesteret i administrative spørgsmål, Conseil d’Etat, i en afgørelse den 27. juli 2015 bekræftet, at det er muligt at søge de betalte sociale skatter for skatteårene 2012, 2013 og 2014 af sine samlede kapitalindkomster tilbagebetalt fra skattevæsenet under forudsætning af, at man indgiver en ansøgning derom inden den 31. december 2015.

Ansøgningen skal stiles til ens skattecenter, og man skal som dokumentation for anmodningen indsende følgende dokumenter:

  • Avis d’impôt (skatteopkrævningen) for 2013 (indkomståret 2012), 2014 (indkomståret 2013) og 2015 (indkomståret 2014), hvoraf det fremgår, hvilket beløb der er betalt i prélèvements sociaux. Opmærksomheden henledes på, at mn skal fremsende alle siderne af skatteopkrævningen.

  • Dokumentation for, at man i de pågældende år som modtager af social pension har været tilknyttet et dansk socialt sikringssystem. Det er i den forbindelse uden betydning, at man er i besiddelse af et fransk ”carte vitale”, idet det afgørende er, om man er tilknyttet det danske sygesikringssystem det pågældende år eller ikke. Den officielle franske dokumentation består af en erklæring, som man kan få udleveret fra sit franske sygesikringskontor ”Assurance Maladie” eller ”CPAM” eller selv printe ud fra sin sygesikringskonto på www.ameli.fr. Den hedder ”Attestation de droits à l’assurance maladie”, og er man under et dansk sygesikringssystem, vil dette fremgå ved, at der i ”code gestion” står koden ”70”, ligesom attesten normalt vil indeholde teksten ”Hospitalisation et soins externes hors budget global”. Endvidere bør man vedlægge en fotokopi af sit danske blå internationale sygesikringsbevis som dokumentation for, at man er tilknyttet det danske sociale sikringssystem.

  • En fotokopi af tekstsiderne fra sit danske pas.

  • En Clé RIB (relevé d’identité bancaire).

Som dokumentation for, at man er berettiget til at modtage tilbagebetaling af betalte sociale skatter kan man vedlægge vedlagte redegørelse samt det franske skattevæsens vejledning af 20. oktober 2015 (nummer 487) om, hvorledes man kan gøre, hvis man ønsker de sociale skatter tilbagebetalt.

Opmærksomheden henledes på, at man skal have indgivet ansøgningen til sit skattecenter inden den 31. december 2015, idet denne dato er den seneste for at få de betalte sociale skatter tilbagebetalt for året 2013. Men man kan også efter denne dato få skatterne for 2014 og 2015 tilbagebetalt.

Jeg kan oplyse, at jeg har kontakt til en dansktalende fransk advokat i Frankrig og til en dansk revisor i Frankrig, som begge i øjeblikket ansøger om tilbagebetaling af de betalte sociale skatter for deres klienter.

Hvis man selv sørger for at fremskaffe dokumenterne, er det muligt, at man efter forudgående aftale kan få en af dem til at påtage sig opgaven med at fremsende dem til ens skattecenter og forestå tilbagebetalingen af de betalte sociale skatter. Man skal dog så tage kontakt med en af dem så snart som muligt.

Advokatens navn og adresse er:

Vivianne Pouplier

Avocate au Barreau de Grasse

515 Impasse des Cayrons

06570 Saint-Paul de Vence

Telefon : 04 93 24 03 23

Telefax : 04 93 24 03 50

E-Mail : vivianne.pouplier@wanadoo.fr

Revisorens navn og adresse er:

Lilian Schmahl

44 Boulevard Napoléon III

Lara Entrée 2

06200 Nice

Telefon: 04 93 57 02 51

E-Mail : lilian.skat@gmail.com

Mere info: http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/ORIENTERING%202015-12%20december.pdf