BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EJENDOMSSKATTER

Den danske lov om ejendomsværdiskat er ændret

Flag ARTIKEL 19-01-14 ~5 minutters læsning · 911 ord

I mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for oktober måned i år omtalte jeg, at den danske regering havde fremsat et lovforslag i Folketinget om, at ejendomsværdiskatten for ejere af helårsboliger og fritidsboliger i Danmark tilhørende personer bosiddende i udlandet kunne nedsættes fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle fylder 65 år efter de samme regler, som allerede er gældende for ejere af helårsboliger eller fritidsboliger for personer bosiddende i Danmark.

Lovændringen har virkning allerede fra og med indkomståret 2013, og man kan altså få den danske ejendomsværdiskat nedsat allerede fra og med den 1. januar 2013. Man kan læse de omhandlede regler i mit nyhedsbrev fra oktober måned 2013 på www.orienteringomfranskeforhold.com - eller nedenfor.

Loven er nu blevet vedtaget i Folketinget. Under behandlingen i Folketinget blev ikrafttrædelsesdatoen ændret fra den 1. januar 2014 til den 6. december 2013, og dette betyder, at loven allerede er trådt i kraft, og at man altså allerede på nuværende tidspunkt kan ansøge det danske skattevæsen om af få sin danske ejendomsværdiskat nedsat allerede for indkomståret 2013, såfremt man opfylder alderskriteriet om, at man enten selv eller ens samlevende ægtefælle er fyldt 65 år senest den 31. december 2013.

Omtalen af lovændringen i nyhedsbrev fra oktober måned 2013:

Den danske regering har fremsat lovforslag i Folketinget om lempelse af ejendomsværdiskatten for udenlandske pensionister.

Den danske ejendomsværdiskat opkræves af alle boligejendomme i Danmark bortset fra ejendomme til erhvervsmæssig udlejning, hvad enten man som ejer er bosiddende i Danmark eller udenfor Danmark. Endvidere opkræves skatten af alle tilsvarende ejendomme beliggende i udlandet, når ejeren er bosiddende i Danmark. For så vidt angår ejendomme beliggende i Frankrig er der dog en overgangsregel for ejere bosiddende i Danmark, når de har ejet den pågældende ejendom uafbrudt siden den 28. november 2007.

Ejendomsværdiskatten udgør 10 promille af ejendommens værdi, dog 30 promille af den del af ejendommens værdi, der overstiger DKK 3.040.000.

Ejendomsværdiskatten nedsættes med et årligt beløb svarende til 4 promille af beregningsgrundlaget, dog højst DKK 6.000 pr. bolig ved helårsboliger og 2.000 kr. ved fritidsboliger, såfremt den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år. Dette nedslag gives imidlertid kun til personer hjemmehørende i Danmark, herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens det ikke gives til personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Det er et bærende princip i EU-retten, at det ikke er lovligt for en medlemsstat at udøve diskrimination ved at beskatte personer, der ikke er hjemmehørende i medlemsstaten, højere end personer, der er hjemmehørende i medlemsstaten. Det strider mod EU-traktaternes såkaldte frihedsrettigheder, nemlig forskrifterne om fri etableringsret og fri bevægelighed for arbejdskraft, for personer og for kapital.

Jeg har anset forskelsbehandlingen af danske pensionister og udenlandske pensionister for værende stridende mod disse frihedsrettigheder og har derfor indberettet forholdet til Europa Kommissionen som stridende mod lighedsprincipperne i den Europæiske Unions retsgrundlag.

Foranlediget af min henvendelse har Europa Kommissionen rettet henvendelse til den danske regering, som har svaret tilbage, at den er enig i, at bopælskravet for ejendomsværdiskatten vil kunne udgøre en overtrædelse af EU-retten. Regeringen bebudede derfor, at den i efteråret 2013 vil fremsætte ændringsforslag til ejendomsværdiskatteloven i Folketinget, så de danske regler bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Dette lovforslag er nu fremsat i Folketinget den 2. oktober 2013, dagen efter Folketingets åbning. Ifølge lovforslaget indføres der ligestilling mellem pensionister bosiddende i Danmark og pensionister bosiddende i udlandet, således at man uanset hvor man bor har ret til et nedslag i ejendomsværdiskatten med et årligt beløb på 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger. Nedslaget er indkomstreguleret, idet det reduceres med 5 % af beregningsgrundlaget, opgjort som den del af den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og positiv aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr., der overstiger et grundbeløb på 174.600 kr. for enlige og på 268.600 kr. for samlevende ægtefæller (2013 – niveau).

Indkomstreguleringen medfører for en enlig, at nedslaget vil være fuldt aftrappet, hvis indkomstgrundlaget overstiger 294.600 kr. ved en helårsbolig og 214.600 kr. ved en fritidsbolig. For ægtepar vil nedslaget være fuldt aftrappet ved en indkomst på 388.600 ved en helårsbolig og 308.600 kr. ved en fritidsbolig.

Det danske skattevæsen har ikke oplysninger om indkomstgrundlaget for personer, der ikke bor i Danmark, og det er derfor en nødvendig forudsætning, at man selv anmoder det danske skattevæsen om af få ejendomsværdiskatten nedsat og meddeler de oplysninger om den årlige indkomst, som er nødvendige for at skattevæsenet skal kunne beregne nedslaget. Nedslaget beregnes ligesom for i Danmark bosiddende personer efter de danske skatteregler.

Det er ydermere en betingelse, at Skat har mulighed for at verificere de givne indkomstoplysninger m. v. f. eks. via EU’s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Som et EU-land opfylder Frankrig denne betingelse.

Efter lovforslaget træder loven i kraft den 1. januar 2014, men reglerne har virkning allerede fra og med indkomståret 2013, og det vil sige, at man, når loven er trådt i kraft, kan rette henvendelse til sit skattecenter i Danmark og anmode om at få sin ejendomsværdiskat nedsat allerede for så vidt angår det nuværende skatteår.

Lovforslaget fik en positiv modtagelse ved første behandlingen i Folketinget, idet alle partier bortset fra Dansk Folkeparti tilkendegav, at de vil stemme for lovforslaget. Dansk Folkeparti tilkendegav derimod, at de vil stemme imod lovforslaget, idet de er modstandere af, at EU skal blande sig i dansk skattelovgivning.

Jeg vedlægger til information Europa Kommissionens skrivelse til mig af 5. november 2012 vedrørende dette spørgsmål.

Mere info: http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/ORIENTERING%202013-12%20december.pdf