INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER

Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser

Flag ARTIKEL 03-11-13 ~5 minutters læsning · 856 ord

Får man udbetalt udbytte af danske aktier eller investeringsbeviser vedrørende aktier, vil det udbetalende pengeinstitut tilbageholde 27 % af udbyttet som udbytteskat, som indbetales til det danske skattevæsen.

Man har imidlertid mulighed for at få de 12 % af de 27 % af dette udbytte refunderet efter ansøgning til Skat, medens de resterende 15 % af udbytteskatten betragtes som en endelig dansk skat.

Det er dog en forudsætning, at der er tale om almindelige portefeuilleinvesteringer i aktier og ikke om hovedaktionæraktier, hvor man ejer 10 % eller derover af aktiekapitalen, og hvor man ikke kan få en del af udbytteskatten refunderet.

For at kunne få en del af den indeholdte udbytteskat tilbage, skal man anvende en blanket, som hedder «Demande d’exonération de l’impôt danois sur les dividendes». Den har nummer 06.007 og kan rekvireres på Skats hjemmeside http://www.skat.dk. Den tilsvarende spansksprogede blanket har nummer 06.018.

Erklæringen skal udarbejdes i tre eksemplarer, et for det danske skattevæsen, et for det franske skattevæsen og et for aktionæren selv.

Erklæringen er ikke udformet helt tilfredsstillende, idet den indeholder nogle meningsforstyrrende fejl. Man skal blandt andet få skattevæsenet i bopælslandet til at attestere, at man er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det pågældende land, og det kan have sine vanskeligheder, når det drejer sig om aktionærer, der er boende i Frankrig eller i Spanien. Desuden kræves det, at man vedlægger udbyttekuponerne som dokumentation for ansøgningen, og dette til trods for at der ikke findes udbyttekuponer længere vedrørende danske børsnoterede aktier og investeringsbeviser vedrørende aktier. Og når det drejer sig om aktier vedrørende andre danske aktier, skal man anvende udbyttekuponerne til at få udbyttet udbetalt, og de skal derfor ikke sendes til Skat i Danmark. Jeg har gjort Skat opmærksom på disse meningsløsheder, og man har dertil svaret, at man vil ændre formularen, men dette er åbenbart ikke skat endnu. Man forhaster sig åbenbart ikke i det danske skattevæsen.

Formularen skal udfyldes med oplysning om det beløb, som man ønsker at få tilbagebetalt som udbytteskat og med oplysning om navn og adresse på ansøgeren og skal bilægges fuldmagt fra en eventuel fuldmagtshaver. Endvidere skal der gives oplysning om det pengeinstitut, som udbytteskatten ønskes refunderet til. Blanketten kan i øvrigt udfyldes på Skats hjemmeside og dernæst udskrives.

Dernæst skal erklæringen attesteres af det skattecenter i Frankrig, som ansøgeren hører under. Det er ikke tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives af en funktionær på det lokale rådhus. Skattecentret skal i erklæringen attestere, at ansøgeren er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ansøgerens bopælsland, og det har i praksis vist sig at give problemer, når det drejer sig om Frankrig eller Spanien, der som bekendt ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Derfor er det forekommet, at skattecentret har afvist at underskrive erklæringen. I praksis har dette dog normalt løst sig ved i attestationen at skrive «entre le Danemark et la France, dénoncée par le Danemark».

Det er i formularen angivet, at man skal vedlægge udbyttekuponerne som dokumentation, og det fremhæves oven i købet, at denne dokumentation er obligatorisk. Dette skal man imidlertid IKKE gøre. I stedet skal man vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation.

Efter at være udfyldt, underskrevet og attesteret skal formularen sendes til Skattecenter Høje-Taastrup, Postboks 60, DK-2630 Taastrup.

Som det fremgår, er den nuværende erklæring ikke formuleret særligt hensigtsmæssigt. Skulle den give problemer, er det imidlertid fortsat muligt at anvende den tidligere erklæring. Den kan downloades fra følgende remse: http://www.skat.dk/blanketter/06007.pdf. Erklæringen skal på samme måde udfyldes og underskrives af ansøgeren og attesteres af det franske skattecenter og sendes til Skattecenter Høje-Taastrup. I stedet for attestationen fra det danske udbetalende

pengeinstitut er det muligt blot at vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation.

Det tager sædvanligvis Skat i Danmark temmelig lang tid at behandle ansøgningen om refusion af for meget erlagt udbytteskat, og man skal derfor regne med, at der vil gå et ikke ubetydeligt antal måneder, før man får den for meget betalte udbytteskat ind på sin konto.

Udbyttebetalingen er skattepligtig indkomst i Frankrig, og beløbet skal derfor opføres på den franske selvangivelse som indkomst i året efter at udbyttet er udbetalt. Samtidig har man i kraft af den instruktion om fradrag for betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat, der udkom den 2. august 2010, mulighed for at fradrage den endelige danske skat på 15 % på den franske selvangivelse, således at den franske skat af udbyttet reduceres med dette beløb. Man bliver således ikke dobbeltbeskattet i Frankrig af udbytte af danske aktier, idet man alene kommer til at betale den franske skat med det beløb, som denne overstiger den danske skat på 15 %.

Man skal ikke opgive det danske udbytte på en dansk selvangivelse, som man skal afgive, såfremt man er begrænset skattepligtig til Danmark, og man skal ikke på nogen måde i øvrigt redegøre for den endelige danske skat på 15 % overfor det danske skattevæsen.

De franske regler om beskatning af aktieudbytter er undergået en del ændringer efter at François Hollande trådte til som præsident og man fik en socialistisk regering i Frankrig, og jeg vil på et senere tidspunkt komme med en orientering om hvad disse nye regler indebærer.

Mere info: http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/ORIENTERING%202013-04%20april.pdf