INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, AKTIER, FRADRAG

Xpert-svar om skat på udlodning

Flag UDLANDSXPERTERNE 14-09-09 ~3 minutters læsning · 478 ord

Kære Hanne Holmelund-Kallesen,

Lad mig starte med det sidste først – når der udloddes udbytte fra danske selskaber til aktionærer, der ikke fuldt skattepligtige til Danmark skal selskabet indeholde en endelige udbytteskat efter kildeskatteloven § 2, stk. 5 med 28 pct. Når det så er sagt, er jeg naturligvis bekendt med lov nr. 906 af 12. september 2008, der vedrørte fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber – den såkaldte ’havelågeskat’. En af de ændringer, der blev vedtaget med loven var, at der i henstandssaldoen skal ske en opgørelse af den danske skat på bl.a. udbytter og heri fratrækkes den indeholdte danske skat og udenlandsk udbytte skat – restbeløbet forfalder så til betaling til SKAT. Dette er – uden at det skal blive alt for teknisk – ikke en udbytteskat, men en betaling ihht. den opnåede henstand. Men konsekvensen er, at den del af aktieskatten, der ikke trækkes af selskabet i indeholdelsen ved udlodningen, i stedet vil blive trukket som en del af opgøret med henstandssaldoen.

I nævner i jeres regneeksempel, hvor aktierne var 10 millioner kroner værd ved fraflytning fra Danmark og som nu sælges for 6 millioner kroner. Samt at henstandssaldoen på salgstidspunktet udgjorde 4,5 millioner kr. og at I derfor kun ville få 1,5 million kroner til jer selv. Jeg går ud fra, at der ikke er tale om børsnoterede aktier. I den situation vil der ved salget skulle ske en beregning af avance/tab ved afståelsen. Hvis der for letheds skyld antages, at anskaffelsessummen oprindeligt ikke har været høj og derfor sættet til 0 kr. er der tale om en avance på 6 millioner kr. Denne avance skal beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a – dvs med 28 pct/42 pct (for 2010) med i alt ca. 2,5 million kroner. Det følger imidlertid af henstandsreglerne i aktieavancebeskatningslovens § 39A stk. 10, at når alle aktierne, der indgik i henstandsbeholdningen er solgt, så bortfalder et eventuelt resterende henstandssaldobeløb som udgangspunkt – dvs. at I jeres situation ved at salg af alle aktierne, vil I have knap 3,5 million kroner og ikke 1,5 million kroner, som I selv har regnet jer frem til.

I spørger om, hvem der vil rejse en sag mod Skatteministeriet om, at reglerne om beskatning ved fraflytning til andre EU-lande er i strid med EU-retten. Hertil må det siges, at det forekommer overraskende, at Skatteministeriet i lovbemærkningerne til loven fra sommeren 2008 om forholdet til EU-retten har anført, at ”Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter”. Henset til de grænseoverskridende elementer, der jo alt andet lige er lagt hindringer i vejen for, forekommer det mig at være en for skråsikker konklusion.

Måtte der fra jeres side eller fra anden side være ønske om, at få prøvet spørgsmålet for domstolene – og gerne EF-Domstolen, så fører Skatteadvokaterne gerne sagen.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: