BOLIG, ØKONOMI, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, ENERGI, FOLKEPENSION, FRADRAG, GRUNDE, JORD, KORRUPTION, LEDELSE, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, SPROG, UDLANDSDANSKERE

TYRKIET ELLER SPANIEN - GÄLDENDE REGLER

Flag 19-02-14 ~9 minutters læsning · 1826 ord

Käre Charlotte og käre Maja Holmlund,

med stor interesse läser jeg Maja Holmlunds svar fra til Charlotte Thaagaard, som overvejer udvandring til Tyrkiet. Selv lever jeg i Wien, Östrig, men drömte tidligere om min tredie- fjerdealder i Frankrig eller Spanien.

Denne dröm bristede, da Danmark ensidigt ophävede dobbeltbeskatningsaftalen (DBA) med disse to traditionelle udvandringslande for danske pensionister. Uden en DBA kan begge lande i realiteten beskatte saavel socialpensioner, virksomhedspensioner, private rate- og livrenter og vel osse rente- og andre kapitalindtägter.

Hvem tör i den situation bosätte sig fast i Spanien eller Frankrig? Begge lande har i realiteten UBESKRÄNKET RET TIL INDKOMSTSKAT (SKAT PAA PENSIONER). At fx. Spanien ikke pt. gör brug af denne ret - pensioner op til vistnok 12.000 euro p.a. = (ca 90.000 dk) gaar fri, men det er en anden sag.

Mange danske pensionister har jo yderligere pensioner, og löses krisen ikke og kommer en ny generation paa banen i Spanien kan man risikere at betale 58% indkomstskat til Danmark og maaske 25% til Spanien - dvs. man har 17% at leve for.

At TYRKIET derfor igennem de senere aar er blevet saa populärt - kan jeg som SPANIENS-ELSKER kun forklare udfra den sörgelige kendsger- ning, at DANMARK eensidigt ophävede Dobbeltbeskatningsaftalen. Nästen hele Folketinget vedtog denne ophävelse uden at tänke paa deres egen situation i en evt. tredie- eller fjerdealder og sendte fremtidige danske pensionister til et land som i dag GROFT OVERTRÄDER DE SIMPLESTE MENNESKERETTIGHEDER.

Bortset fra polemikken her paa Udvandrerne omkring tre kategorier danskere i TYRKIET, i dette tilfälde ALANYA og det faktum, at menneskerettighederne nu trädes groft under fode i Tyrkiet og at det er et muslimsk land med alt hvad det evt. kan indebäre, har Danmark heldigvis en fungerende DBA med Tyrkiet og maaske kan I derboende Danskere läre Tyrkerne lidt om DANSK DEMOKRATI, OVERHOLDELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE OG SOM DET LAND I VERDEN MED MINDST KORRUPTION, nemlig Danmark, göre jeres tilstedevärelse politisk gäldende. Saa faar Jeres otium i et land som Tyrkiet, pludselig en hel anden og ny dimension.

Maja Holmlund skriver, at folke- og förtidspensionister aabenbart helt slipper for indkomstskat til Danmark. Som det nysgerrige menneske jeg er, checkede jeg DBA’en mellem Danmark og Tyrkiet:

For os alm. Folkepensionister med evt. suppl. pensioner og lidt renteindtägter har vistnok kun ART 11 - 18 og maaske 22 betydning.

ART 18 PENSIONER LIVRENTER OG ANDRE YDELSER:

«saafremt ydelserne alene bestaar af pensioner, vederlag etc, der udbetales iht. den sociale sikrings-lovgivning SKAL saadanne ydelser fritages for skat i den förstnävnte stat - her altsaa i Danmark».

Et saadant SKAL FRITAGES er det, vi i Foreningen REDAN.ES kämper for med en ny DBA mellem Danmark og Spanien. Tusindvis af danskere, som igennem et langt liv har knoklet for det danske samfund - og maaske af helbredsmässige grunde länges efter et otium i sol og varme og sydlandsk livsgläde ku i saa tilfälde välge mellem Spanien, Frankrig eller Tyrkiet og var ikke financielt pisket til Tyrkiet. Jeg fx. taler baade fransk og spansk og skulle i Tyrkiet - hvor jeg blot ka sige CHOK GÜSEL BIR MELLEKETTIR og ALAHA ISMALADIK - GÜLE - GÜLE - igen sätte mig ind i en hel ny kultur, et helt nyt sprog - musik og religion. Ikke saa kedeligt endda, men jeg er allerede dybt inde i det castellanske, flamenco-musik, salsa - bevarelsen af Amazonas-regnskoven i Ecuador - ja, en saakaldt AFICIONADO.

Hvad angaar fx. firma- og private ratepensioner og livrenter bruger lovteksten ordet «KAN». Saadanne pensioner kan altsaa beskattes i den förstnävnte kontraherende stat (i dette tilfälde altsaa DK) til en person hjemmehörende i den anden kontraherende stat - altsaa her Tyrkiet - men skatten der paalignes i Danmark skal nedsättes med et belöb svarende til 50% af denne skat.

Ordet KAN er for mig et muligheds-verbum og lader go plads for tolkning og gennemfört praksis. Men det ser altsaa ud som om baade FIRMA- saavel som PRIVATE RATE- & LIVRENTER först paalignes i Danmark til normal dansk skatte-tarif og derefter nedsättes til det halve?

Er der nogen af Jer Tyrkiet-Danskere der har erfaring for at dette fungerer i praksis? og hvor kraftigt beskatter mon Tyrkiet??

Det er helt paa linie med det forslag jeg flere gange er kommet med vedr. en ny DBA mellem Danmark og Spanien. FOLKEPENSIONEN gaar helt fri, mens Danmark hhv. Spanien/ Frankrig faar beskatningsretten til hver 50% af disse ydelser. Renteindtägter gaar som praksis i nästen alle OECD-modeller til Domicillandet, ganske enkelt. Spanien og Frankrig - önsker osse noget af skattekagen, hvis vi äldre danskere skal bosätte os i deres skönne lande. Ved et möde her i Wirtschafts- kammer i Wien, stillede jeg spörgsmaal direkte til Spaniens Finansminister. Han svarede mig nästen ordret. «Hvordan skal man forhandle en DBA med et land, som kräver FULD BESKATNINGSRET TIL ALLE PENSIONER og ikke vil rokke sig den mindste töddel». Det var kompromitterende for en dansker iblandt lutter östrigske finansfolk. Jeg märkede tydeligt, at denne eensidige opsigelse af en DBA med et venligtsindet EU-land - var noget man absolut ikke havde forstaaelse for i Spanien.

Her ku saaledes DBA’en med Tyrkiet vise vejen frem - evt. med nogle mindre modifikationer.

ART 11. RENTEINDTÄGTER her bruger teksten ordet «KAN» - altsaa renteindtägter fra Danmark til en person hjemmehörende i Tyrkiet kan beskattes i denne anden stat (altsaa typisk domicil-beskatning) Men saa kommer tilföjelsen - dog osse i Danmark og i dette tilfälde dog med max 15%. Noget indviklet - lyder det og disse 15% körer vist igen i DBA’erne med flere Sydamerikanske lande? I andre nyere DBA’er kan Danmark kräve 10% eller 5% som i Kroatien.

Kan nogen her i panelet beskrive hvordan det i virkeligheden foregaar - og skal Tyrkiet da ikke ha sin del af rente-skatten? Fx. 25% som her i Östrig og vistnok 19% som i Spanien. Eller maaske 21% i dag?

I den östrigske og den tyske DBA med Danmark hedder det i teksten ikke blot «KAN», men «KAN KUN». Dvs. renter, der hidrörer fra Danmark til en person med hjemting i Östrig eller Tyskland KAN KUN beskattes i denne anden stat. Altsaa domicil-beskatning af renter i hhv. Tyskland & Östrig - helt i overensstemm. med OECD-modellerne - hvorfor man i de nyere DBA’er fratraadt dette princip ville det väre interessant at vide, og hvordan det i realiteten haandteres??

Hvordan DBA-teksten med TYRKIET i realiteten TOLKES og hvordan beskatningen i realiten sker - for Tyrkiet maa jo osse ha ret til beskatning, al den tid man bruger landets infrastruktur etc. kan I danske fastboende pensionister - sikkert skrive lidt om?

Det jeg videre kan läse ud af DBA’en er endvidere, at TYRKIET fx. har saakaldt PROGRESSIONS-FORBEHOLD, noget vist de fleste lande har.

ART 22 stk 2 I taler saaledes om en person, der er hjemmehörende i Tyrkiet og oppebärer indkomst, som i overensst. med DBA’en kan beskattes i Danmark. Her kan Tyrkiet medregne den indkomst i beskatningsgrundlaget (din skatte-procenten i Tyrkiet stiger formodentlig) - men skal i indkomstskatten indrömme fradrag. Man kan vel sige, at dette er ret og rimeligt for Domicil-landet, som stiller infrastruktur til raadighed og at personer med million-indtägter ikke blot ka «splitte» og nöjes med en meget lav skatteprocent i begge lande.

INDEN DU ALTSAA RYKKER TELTPÄLENE OP I GOE GAMLE DANMARK, opsiger el sälger sin bolig etc, käre Charlotte Thagaard sku du som fremtidig udvandrer absolut undersöge ikke bare love og bestemmelser paa tekst og tryk, men osse PRAKSIS i depaagäldende lande og jeg mener her, dette er langt mere nödvendigt i lande som Tyrkiet, Thailand, Ecuador etc. altsaa lande udenfor EU end fx. i et EU-land med DBA med Danmark, det ku väre Italien eller Portugal for eksempel.

Som jeg har forstaaet det hele, har en dansk Folke- el förtidspen- sionist i Tyrket intet ENETILLÄG - maaske heller intet PERSONLIGT FRADRAG og vil ikke automatisk väre omfattet af det nye lands syge-sikring, men maa oprette en privat sygeforsikring. Har man som jeg overskredet de de 70 - ja saa er prämierne himmelhöje. Her i Östrig tog man mig und-tagelsesvist lige efter jeg var fyldt 60 först efter indgaaende lägeundersögelser og en höj Selvrisiko og det trods prämien er nästen 1750 DKK maanedligt. Jvnf. de tyrkiske begräns- ninger «däkker ikke allerede eksisterende (kroniske) sygdomme, som Maja Holmlund nok saa rigtigt gör opmärksom paa. For hvem kan i vores alder sige «jeg er 100% fri for nogen som helst skavanker, det väre sig fx. reuma og arthrose. Den evt. kunstige hofte kan saa let löbe op i langt over 100.000 DKK og en operation for hjerteklapfejl, som min Samleverske har haft for faa uger siden her i Wien, koster vel over 200.000 DKK og kan ganske enkelt väre nödvendigt for at overleve.

Inden du altsaa udvandrer - pröv at bo op til 5 mdr. - altsaa hele vinteren i Tyrkiet, lär dig Tyrkisk, interesser dig for tyrkiske forhold og kultur - faa ikke blot danske venner, men osse indfödte tyrkere. Det er venlige og hjälpsomme mennesker som ikke kan göre for, at det politiske ofte er brutalt og korrupt. Undersög osse hvorvidt Tyrkiet vil beskatte dig og i saa fald hvor kraftigt. En dansk skatteraadgiver med speciale i undvandring til Tyrkiet - ville väre värd at gäste. Min störste fejl dengang var at spare udgifterne til en tysk skatteraadgiver. Jeg var saa enormt glad for Hamburg - min tyske käreste dengang raaadede mig til hendes skatteraadgiver, men jeg havde ikke de store penge. Skattebommen gik ned paa tre mdr. og jeg har nu lidt af östrigsk mentalitet i snart 15 aar. ÖSTRIG ER ET FANTASTISK TURISTLAND, men at leve fast i Wien. Den manglende humor og slavisk tungsind - er ikke noget for en fornöjelig wikinger, som elskede Simon Spies og Tjäreborgs legendäre Grisefester i Spanien og värdsätter spansk humor og godt humör.

En POLEMIK her i Udvandrerne omkring saadanne forhold ville virkelig väre lärerig. Jeg skriver osse med danske folkepensionister i Thailand og de er virkelig diskriminerede saa det batter. Uretfärdigheden skriver til himlen og jeg begriber ikke, med min iboende danske sociale retfärdighedssans, at der er kommet et dansk folketing og danske skatteministre, som aabenbart mangler enhver forstaaelse for pensionerede udlandsdanskere og at vi i Europa mere og mere närmer os et statsforbund ala de Forende Stater.

MEN FREM FOR ALT KÄMPER VI I FORENINGEN REDAN FOR EN NY DBA MELLEM DANMARK & SPANIEN/ FRANKRIG - og her kunne den Tyrkiske DBA - med visse modifikationer faktisk efter min mening vise vejen.

Undskyld mine lange udredninger, men disse ting ligger mig meget tungt paa sinde. Rent financielt, skattemässigt er STAVNSBAANDET nemlig igen for os pensionerede udedanskere oprettet i Danmark. Og for alle Jer fremtidige danske pensionister med en lille Folkepension - önsker man som GO DANSKER at I kan nyde jeres otium i LYS og SOL - og selv välge, om det ska väre Tyrkiet, Spanien, Frankrig eller Thailand - for den sags skyld i vil tilbringe de sidste aar af Jeres liv.

De bedste hilsner fra Wien,

Jörgen Ferre, tidligere lärer, kystlivredder og rejseleder

Skribentmail: