PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 2

Flag 02-01-15 ~14 minutters læsning · 2899 ord

 1. for alle - alt i alt en abnorm indtægtskilde for Staten Danmark - og man er tilsyneladende ligegyldig overfor det kyniske princip og fremgangsmåder samt overfor de utallige Klager som er resultatet af disse forhold !!

Beløbene for Ældrechecks var i 2011 - 2012 - 2013 følgende beløb: 10.700,- kr. - 11.200,- kr. og 15.900,-kr. - altså ikke uvæsentlige beløb at miste for en fattig Folkepensionist !!

Der sker heller ingen automatisk Oplysning til udlandsdanskere om at der faktisk eksisterer en mulighed for at få et «Sygesikringskort» - man får den besked , at man selv på Internet (addr. oplyses dog) skal holde sig underrettet vedr. sine pensionsforhold og der downloade om en evt. Ansøgningsblanket !!

Efter at have hørt «rygter» om et sådan «Sygesikringskort» foretog jeg en ret omfattende søgning - fandt og downloadede en ansøgningsblanket.

Resultat:

Adskillige Pensionister Lever derfor i uvidenhed om at de kan få et sygesikringskort - hvorved Staten Danmark uærligt IGEN yderligere sparer disse hermed forbundne udgifter !

Hvornår holder dette op ??

Adskillige Pensionister (jeg selv includeret) måtte selv i sin tid gennem adskillige måneder - indtil jeg tilfældigt læste om dette “Sygesikringskort” - udrede midlerne til en privat sygeforsikring - hvilket er meget kostbart p.g.a. min ret høje alder (74 år) - ca. 25% af min samlede Pensionsudbetaling /md. !!

I Spanien - hvor jeg bor - er der et krav om en sygeforsikring hvis man ønsker at få status som Recident Pensionist og få et NIE-nummer (svarer til et dansk CPR-nummer) - d.v.s. jeg var tvunget at købe en privat sygeforsikring !!

Uden et NIE-nummer kan man:

ikke Leje en Bolig - ikke oprette en bankkonto - ikke oprette kontrakter med EL-forsyningen - Telefonselskabet og få en Internetforbindelse m.m.m. !!

Ved registrering af Recidencia i Spanien skal man fremvise dokumentationer for:

Sin Årsindtægt - Sundhedsforsikring - som senere evt. kan erstattes af den qua Danmark oprettede Lokale Sygesikring (et “Sygesikringskort”) - Lejekontrakt for Bolig og kvittering for betalt Husleje samt fremvise Pas m.v.

Sygesikringskort:

Efter at en Ansøgning om «Sygesikring» er bevilliget kan der modtages et lokalt «Sygesikringskort» !

Ved hjælp af dette lokale «Sygesikringskort» kan man modtage det pågældende Lands sundheds-ydelser , som er ret kraftigt reduceret i kvalitet i forhold til samme i Danmark - hvilket også vi i et udland alle betaler Skat til !!

Staten Danmark opnår - på bekostning af alle os Pensionister - yderligere en million-stor besparelse - uanset at man har betalt for dette qua tilbageholdte skatter !!

Den betalte Skat til Danmark er også ganske væsentligt større end det pågældene Lands egne Borgeres tilsvarende Skatte-anddel for disse sociale ydelser - hvorfor alle danske Pensionister i denne Gruppe lider et tab og er udsat for en væsentligt større «egenbetaling» - end tilfældet ville være i Danmark !!

Da de fleste Lande i EU har en lavere sundheds-standard end Danmark er disse «lokale sundhedsydelser» (“Sygesikringskortet”) ofte - i forhold til samme i Danmark - reducerede til de mest basiske - og i et ofte nedslidt- og fattigt Sundhedsvæsen…

Pensionister som Lever indenfor EU kan modtage deres Folkepension med Enetillæg (hvis man opfylder betingelserne d.v.s. er reelt enlige (jfr. lov § 49, stk. 1, nr. 3) ) og betaler Skat af deres pension – som regel ca. 36% - præcist det samme som de danske Pensionister som Lever indenfor Danmarks Grænse betaler !

Her ophører dog ligheden !!

Alle danske Udlands-Pensionister indenfor- og udenfor EU kan IKKE få del i de mange Goder som Pensionister som Lever i Danmark får og kan få – DE FÅR SLET INGEN AF DISSE !!

(Se venligst bilaget: ”Om Sociale ydelser for Pensionister i Danmark - OVERSIGT.doc”

 1. Social retfærdighed påbyder at der FREMOVER derfor skal ydes alle UDLANDS-«Pensionister som Lever/ HAR LEVET indenfor EU og udenfor EU et ”Udrejse-Tillæg” - samt en kompensation for de mange gratis-ydelser fra Stat og Kommuner som de TIDLIGERE HAR VÆRET NÆGTET :

SAMTIDIG SKAL DANMARK TILBAGE I TIDEN I 5 ÅR ,BETALE KOMPENSATIONER TIL DE TIDLIGERE OG NUVÆRENDE UDLANDSDANSKERE, SOM ALLEREDE HAR VÆRET UDSAT FOR DETTE OVERGREB - DETTE UANSET AT DISSE IKKE MERE HAR STATUS SOM UDLANDSDANSKERE !!

Der er således kun to muligheder for at løse denne situation:

1) En fortsættelse af den bestående beskatning:

2) Ophør af den bestående beskatning.

Ad. 1) En fortsættelse af den bestående beskatning :

Der skal hver måned i fremtiden - sammen med den ordinære Pension - udbetales et ”Udrejse-Tillæg” , som bør have en størrelse som i værdi er sammenlignelig med værdien af de samme gratisydelser som gives alle andre Pensionister som Lever i Danmark !!

Da der ikke findes en Moralsk-Etisk-Lovmæssig grunde for at forskelsbehandle een delgruppe frem for en anden af ellers ensstillede grupper af danske Pensionister - MÅ dette derfor være et rimeligt krav , som vi hermed kræver !!

Ad. 2) Ophør af den bestående beskatning :

En “Generel Skattefritagelse i Danmark» skal udstedes til hver enkelt Pensionist som indenfor de sidste 5 år har forladt Danmark !!

Eksisterende- og tidligere Pensionister i et udland (uanset hvilket Land på denne Klode) 5 år tilbage i tiden - skal udbetales en Refusion/Erstatning i forhold til det antal år/måneder de har været bosiddende udenfor Danmark og derved er påført tab !!

Denne Refusion/Erstatning er = differencen mellem de månedlige ved Lov bestemte Folkepensionsbeløb incl. alle Tillæg uden tilbageholdelser/fradrag af nogen art og den faktisk udbetalte pension , jfr. Udbetaling Danmarks- og SKATs eksisterende Data !!

I al fremtid udbetales nu ikke et ”Udrejse-Tillæg” - alle får til gengæld udbetalt den ved Lov bestemte Folkepension incl. alle Tillæg uden tilbageholdelser/fradrag af nogen art - hver måned !!

Alle af “Udbetaling Danmark” registrerede tidligere- og nuværende Pensionister skal have udbetalt (overført til deres Bankkontii) disse nu skyldige beløb - Refusion/Erstatning - incl. Procesrente-tillæg !!

De regler som SKAT selv anvender og har skabt - d.v.s. anvendelsen af reguleringer indebfor de sidste kun 5 år - er blot at opfatte som et usselt “plaster på såret” - tilbageførselstiden burde være helt tilbage til det tidspunkt da en Pensionist blev registreret som Borger i sit Værtsland - enhver anden løsning er uden menneskeligt hensyn - alle data har h.h.v. Udbetaling Danmark og SKAT til sin rådighed - og Staten Danmark skal ikke tillades at drage fordel af en tilbageførselstid som er minde end den faktiske tid en pensionist har været bosat udenfor Danmark !!!

Staten Danmark kan til gengæld efterfølgende forvente en voldsom besparelse i administration hos Udbetaling Danmark og hos SKAT - samt alle de mange aflønnede lokale “Klage-Udvalg” som findes rundt i Danmark !!

Udbetaling Danmark kan nedlægges og Staten Danmark kan spare adskillige hundrede mill. kr./år - eftersom enhver Bank meget let kan foretage de nødvendige månedlige konto-overførelser af disse NU ens beløb - også selvom disse alle ved Lov årligt bliver ændrede !!

An.Gruppe C): De danske som Lever udenfor Danmarks grænse – og udenfor EU.

De faktiske kendsgerninger viser , at Pensionisterne i denne gruppe er endnu ringere stillede end samme i Gruppe B) !!

Alle i denne Gruppe betaler det samme i skat som Pensionisterne i Grupperne A) og B) - men modtager INTET fra Staten Danmark som modydelse - end ikke et “Sygesikringskort” selvom man afkræves betaling for det !!

En yderliger forringelse for denne gruppe Pensionister består af følgende:

Intet Sygesikringskort

 1. Ingen Ældrecheck

Ingen Personlige Tillæg

F.eks. Enetillæg - uanset om man Lever alene og er reelt enlig jfr.lov § 49, stk. 1, nr. 3 og opfylder denne lovs krav !!

I betragtning af at det for mere end 200 år siden var en stiltiende aftale mellem Befolkning og Regering om , at der nu skulle betales Skat og at der KUN skulle betales Skat af den samme indkomst een gang – ses det alligevel at Regeringer gennem tiden er løbet fra disse aftaler for at tilegne sig større provenu !!

Da Skatter af Folkepensioner relativt er ganske små og derfor af mindre betydning for Staten Danmarks behov , er det derfor uforståeligt at beskatninger i det hele taget finder sted – specielt når henses til at opkrævning og tilbageholdelse af disse små beløb administrativt en meget dårlig forretning – faktisk i flere tilfælde er underskudsgivende for Staten.

Pensionsstyrelsen ( I dag Udbetaling Danmark) har til opgave:

– dels at foretage alle udbetalinger (ved overførsler til div. Bankkontii) af Pensioner m.v. til Pensionister som Lever udenfor Danmarks grænse , med Bank i- eller udenfor Danmark !!

– dels – som SKAT`s forlængede arm – at tilbageholde Skatter af Pensioner og Tillæg !

– dels at KONTROLLERE alle Pensionister i et udland m.h.t. om disse overholder givne Regler d.v.s. om disse er ”Socialbedragere” og har opgivet falske oplysninger m.v.med tilbagebetalinger til følge !

Da Udbetaling Danmarkhar mellem 1.000 og 2.000 ansatte er der derfor her tale om en administration som betyder en årlig udgift for Staten på måske mere end 300-600 millioner kr. – et beløb som næppe kan gøre samtlige tilbageholdelser fra os Folkepensionister rentable !!

Endvidere ER det en kendsgerning at een af de stiltiende forudsætninger for i det hele taget at BEGYNDE afkræve Skatter i Danmark bl.a. VAR , at en person som gennem hele sit Liv har indbetalt Skatter - senere som Pensionist skulle kunne få en dels af disse beløb tilbage som en ”FOLKEPENSION” – uanset om denne var blevet opdelt i et Grundbeløb og et Enetillæg jfr. Loven om Folkepension !!

Den Folkepension som udbetales i dag beskattes – d.v.s. at der IGEN skal betales Skat af beløb som allerede een gang er beskattet – eller sagt på en anden måde:

Den samlede Skat som en Person gennem alle dennes arbejdsomme år HAR betalt - bliver NU IGEN beskattet !!

Dette er naturligvis i strid med enhver fornuft og er uforståeligt for enhver reel Skatteekspert !!

Der findes ikke et Moralsk- eller Etisk grundlag for en sådan dobbeltbeskatning – hvorfor der yderligere er en begrundelse for vort krav:

BESKATNING AF ALLE FOLKEPENSIONER INCL.TILLÆG SKAL STRAKS OPHØRE !!

Utallige af de - jfr. oplysning fra Pensionsstyrelsen nu over 52.000 danskere - som p.t. lever udenfor Danmarks grænse - har klaget til diverse Instanser – SKAT – Pensionsstyrelse og Folketingsmedlemmer m.fl. over den grove beskatning som finder sted.

ALLE DISSE KLAGER ER IGNOREREDE OG ER ENDT RESULTATLØST – DERFOR ER DENNE SAG NØDVENDIG OG VIGTIG FOR TUSINDER AF MENNESKER !!

Alle er uforstående overfor at der i det hele taget sker en beskatning – eftersom Danmark overhovedet INTET yder til gengæld.

Da disse ca. 52.000 personer af den samlede befolkningsmængde KUN udgør mindre end 1 % af Danmarks samlede befolkning - ER det derfor så meget desto mere urimeligt og i strid med vore danske Love (som har alle Menneskerettigheds-Artiklerne inkorporerede) at der sker en sådan vilkårlig forskelsbehandling af en meget lille gruppe af Befolkningen !!

Sagsemnet for denne Sag er derfor bl.m.a. også følgende spørgsmål:

Tilhørsforhold ? Hjemmehørende ?

Kan Danmark beskatte tidligere Borgere efter at de har forladt Danmark og deres CPR-numre end ikke mere eksisterer i CPR-Registret i Danmark og deres Valgret iøvrigt er fjernet ??

 1. Kan Danmark beskatte tidligere Borgere efter at de har forladt Danmark – UDEN AT YDE SELV DET MINDSTE TIL GENGÆLD ??

Kan Danmark forskelsbehandle Borgere i Danmark og danske som bor udenfor Danmarks Grænse ??

?? Kan Danmark kunstigt opdele Verden i :

 • eet område indenfor Danmark

 • eet område indenfor EU

 • og resten af Verden udenfor EU

  • og derefter forskelsbehandle ellers ensstillede danske vilkårligt efter om disse bor indenfor- eller udenfor disse områder ??

Kan Danmark – som sin eneste begrundelse for beskatninger – hævde at en Person har et større tilhørsforhold til Danmark og derfor skal beskattes :

– til trods for at denne ikke ejer nogen ejendom i Danmark

–ikke er registreret med CPR-Nummer

– ikke skylder Skat eller andet i Danmark

– evt. ikke har familie i Danmark

– har sin permanente adresse og Bolig - er “hjemmehørende” som Loven kræver det – og ofte gennem mange år ??

 • med tilhørsforholdet til det pågældende Værtsland , hvor denne er registreret med et Person-Nummer og et som et dansk CPR-nummer svarende nummer ??

Kan Danmark hævde at have det selvopfundne udtryk: ”Beskatningsret” overfor Personer som rent ud sagt er flygtet fra denne livslange Kontrol og Tyranni ??

Kan Danmark have en ”Ret” over et andet Menneske m.h.t. dettes Ejendom – Økonomi og økonomiske Eksistensgrundlag , hvis man er udflyttet fra Danmark ??

Kan Danmark have en ”Ret” til vilkårligt

– dels dele Verden i 3 områder

– dels vilkårligt at forskelsbehandle os danske ved at tidligere Borgere som er udrejste :

 • dels nægtes de samme lovbestemte rettigheder som danske i Danmark har

– dels vilkårligt at forskelsbehandle den gruppe danske som lever udenfor EU i forhold til de som har valgt at Leve indenfor EU ??

Kan Danmark opkræve et ”Sundhedsbidrag på 6%” af pensionsudbetalingerne for Pensionister som har forladt Danmark – velvidende at der INGEN sundhedspleje ydes til gengæld ??

Kan Danmark behandle os Pensionister i et udland som tredie-rangs-mennesker blot fordi vi har forladt Danmark og ganske vende rygget til os ??

Kan Danmark - ad omveje - genindføre STAVNSBÅNDET , som ved Lov blev afskaffet i 1600-tallet ??

Kan Danmark bevidst gøre en eksistens udenfor Danmark økonomisk umuligt ved at tilbageholde større beløb af ens Pension ??

Kan Danmark tillades - ved omgåelse af Menneskerettens Ret til at bosættte sig i ethvert område af denne Klode - at “Stavnsbinde” danskere til Danmark ved økonomisk tvang og derved at umuliggøre en udflytning - velvidende at STAVNSBÅNDET blev afskaffet i 1600-tallet ??

Kan Danmark anvende “Janteloven” m.h.t. en “misundelse” over at under een % af befolkningen “tillader sig at flygte” til et bedre Klima , for derved at opnå nogle få Leveår mere ??

Stavnsbåndet ER genindført i Danmark d. 10-6-2008:

Af Hans Schimmelmann

http://www.udvandrerne.dk/verden/pension-opsparing/stavnsbaandet-genindfoert-danmark-stavnsbindingen

Med den siddende regering i spiden, er arbejdet med indførelsen af stavnsbåndet tilendebragt, og med kraftig opbakning fra samlige af folketingets partier, trådte stavnsbindingen i kraft den 10 juni 2008.

Det er tankevækkende, at det er en borgerlig regering, der står bag sådan et initiativ.

Genindførelsen af stavnsbåndet står i skærende kontrast til, at samme regering går ind for fri bevægelighed hen over EU’s landegrænser, men med det nye initiativ gælder det nu ikke mere for pensionister.

 1. Loven går ud på, at ingen dansker skal kunne forlade landet og få udbetalt pension, uden Danmark beholder «beskatningsretten» - også for personer, som ikke er dansk statsborger.

En spanier med sit arbejdsliv i Danmark, vil ikke mere kunne tage tilbage til sit hjemland og nyde sin pensionisttilværelse, uden at være skattepligt til Danmark.

Det lyder utroligt men, sådan er loven.

Mon danske virksomheder er blevet hørt om eventuel negativ indflydelse på ansættelse af arbejdskraft fra udlandet?

De udlændinge der er i arbejde i Danmark i dag, er allerede automatisk blevet omfattet af loven, så virksomhederne vil nok føle et forklaringsproblem, fordi skatteministeren offentligt har bedyret, at denne lov ikke er med tilbagevirkende kraft.

Gennem skattebetaling betaler man for adgang til brug af såvel kommunale som statslige ydelser, hvis man skulle få behov for det.

Skattesatserne i de enkelte lande er ikke ens, men som udgangspunkt står de i forhold til de ydelser man kan få tildelt.

Skat bør derfor alene betales der, hvor man har sin bopæl, for det er her, man også skal trække på ydelserne.

Opgørelse ved flytning:

Vælger man at fraflytte, kræver Danmark en opgørelse af formuen, med henblik på at se, om der er skatteforhold, der skal afklares inden afrejse.

Herefter kan man påbegynde sit liv i et andet land, men når pensionsalderen så indtræder, vægges det danske skattevæsen automatisk til live igen, for pensionsopsparing fra arbejdsårene i Danmark, skal der nu betales skat af til Danmark.

Det er uden betydning hvor mange år man har været udenfor landets grænser.

Det ville kunne undgås hvis det danske folketing indretter sin skattepolitik til opkrævning, af en eller anden form, for afgift på indbe-talingstidspunktet.

Ved lovens ikrafttrædelse i juni 2008, er der næppe ret mange danskere, der har kendskab til den gennemførte stavnsbinding.

For det første har ingen medier forbundet loven med stanvsbinding og for det anden får det jo først betydning, hvis og når en person ønsker at bosætte sig udenfor Danmark.

Det må imidlertid være rimeligt, at alle danskere i Danmark får kendskab til konsekvensen af en eventuel beslutning om at bosætte sig udenfor Danmark.

De skal vide, at de har et skattemæssiget damocles sværd hængende over hovedet og at klingen automatisk udløses når pensionsalderen opnås.

De danskere der bor udenfor Danmark er ligeledes blevet stavnsbundet blot med den forskel, at de er blevet bundet til det land hvor de har deres bopæl ved lovens ikrafttræden.

Hvis man for eksempel er registreret med bopæl i Spanien og ønsker at flytte til Frankrig, udløses damocles sværdet.

Ved skift mellem lande er man ikke længere under overgangsordningen, men beskaningsretten føres automatisk tilbage til Danmark.

Højeste skattetryk i verden:

Skattetrykket i Danmark er det højeste i verden, givetvis foranlediget af, at den danske befolkning stiller utrolig høje krav til offentlige ydelser.

Selv lande som Danmark ynder at sammenligne sig med, har et skattetryk, der er betydelig lavere og det er derfor naturlig, at de offentlige ydelser også er mere beskedne.

Med dansk skattesats bliver resultatet for alle udedanskere, at de fremover betaler for en «varer» som overhovedet ikke kan leveres.

Det ligner konfiskation af pensionisters midler og ligger på linie med de områder DR-magasinet kontant beskæftiger sig med. >>>>>>>>>

Skribentmail:

Mere info: http://www.udvandrerne.dk/verden/pension-opsparing/stavnsbaandet-genindfoert-danmark-stavnsbindingen