PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 1

Flag 02-01-15 ~14 minutters læsning · 2866 ord

Indlæget publiceres her i flere indlæg, pga. sin størrelse på 35 sider, da der er loft over indlægs størrelse.


  1. Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat.

Stævning

Sag ved Østre Landsret mod Staten Danmark hhv. Pensionsstyrelsen v/ Beskæftigelsesministeriet og SKAT v/ Skatteministeriet.

Santa Ponsa d. 21-5-2014

Der er d.d. fremsendt ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen - men aftersom denne Sag er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen samt har en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde - bedes Den Ærede Ret tilsikre en fri proces , således at Sagen behørigt kan blive behandlet ved en Landsret.

Grunde for at føre Proces (Se venligst nedenfor + Tillæg)

Modparts Navn:

Den Danske Stat: SKAT v/ Skatteministeriet + Udbetaling Danmark v/ Beskæftigelsesministeriet.

Påstand, som jeg vil gøre gældende under restssagen:

Beskatninger og andre tilbageholdelser i pensionsudbetalinger for enhver dansk som har meddelt permanent flytning til et udland - uanset hvilket Land - hos Udbetaling Danmark og evt. andre - skal straks ophøre, og samtlige tilbageholdelser i de sidste 5 år skal tilbageføres med tillæg af procesrente.

Sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen samt har en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde og opfylder derfor til fulde retsplejelovens § 226, stk. 1. !

Subsidiært:

Hvis en beskatning skal tillades at fortsætte som hidtil sket , skal hver enkelt udrejsende dansk Borger modtage et “Udrejse-tillæg” af en størrelsesorden svarende til værdien af de til enhver tid gældende Gratisydelser og -tilbud fra Stat og Kommune til d.

Anbringender:

Der findes ingen Domme - Afgørelser - Breve m.v. eller kopi(er) af Nævns-afgørelser.

Fremlagte Bilag er til belysning af den voldsomme- og vilkårlige forskelsbehandling som har fundet sted i de sidste mange år og stadig pågår.

På vegne af over 45.000 danske Pensionister (Oplyst af Udbetaling Danmark 2011 - dokumentation fremlagt) fremsendes denne Sag til prøvelse.

Undertegnede er selv bosiddende i et udland (Spanien) som Folkepensionist og er ikke i stand til selv at udrede samtlige med denne Sag vedrørende udgifter , hvorfor jeg anmoder Den Ærede Østre Landsret om at bevilige fri proces med advokat som kan fremmøde på mine vegne.

Denne Sag er en Principiel Civilsag og har stor betydning for mellem 45.000 og 200.000 gamle , trætte og ofte syge Pensionister som har valgt at Leve deres sidste leveår i et udland i - eller udenfor EU - jfr. deres Menneskeret: “Frit at vælge hvor i denne Verden man ønsker at Bosætte sig” !

Udvandrerne.dk oplyser at man har viden om , at antallet af danske med fast bopæl udenfor Danmark nu er ca. 200.000 Personer !!

Denne Sag er Principiel og har generel betydning for retsanvendelse - retsudvikling og retssikkerhed i Danmark og har en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. (§226)

Da denne Sag omhandler krav om tilbagebetaling af tilbageholdelser (Skatter - Personl.Tillæg m.m.) for mellem 45.000 - 200.000 Pensionister - overstiger Sagen derfor den Sagsværdi som er den lovbestemte grænseværdi for anvendelse af en Landsret som 1ste Instans.

Ifølge Sagsfremstilling samt dokumentationer og krav har denne sag en Sagsværdi på adskillige mill. kr. !

Resumé:

  1. Principiel Civilsag med en sagsværdi på flere hundrede mill. kr. med stor generel betydning for retsanvendelse og retsudvikling og retssikkerheden i Danmark og med en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt , for adskillige hundrede tusinde svage , gamle Pensionister som Lever i et udland.

Afvises denne betydningsfulde Sag af Den Ærede Ret ved Kendelse eller en Dom eller afvises denne anmodning om fri proces - som den eneste adgangsmulighed for en sagsprøvelse - vil Sagen blive søgt behandlet ved Den Europæiske Menneskerets Domstol.

Sagssøgers navn: Jens Ole Lundsgaard cand hort. CPR: 250639 2309

Fremlagte oplysninger i forb.m. anmodning om fri proces:

Årsopgørelse 2013 fra Udbetaling Danmark er ikke modtaget:

Årsindtægt: 12 mdr. a`8.860,- kr./md = 106.320,- kr.

Jeg er reelt enlig jfr.lov § 49, stk. 1, nr. 3)

Jeg har ingen børn under 18 år.

Eneste indtægt: Folkepension som før fradrag af Skat m.m. PR. MÅNED er: 11.832,- Kr.

Udbetalt pr. måned (jfr. fremlagt Pensionsmeddelelse): 8.860,00 kr.

Vedlagte:

Indbetalinger af Pension til SparNord Bank 30-12-2008 til Okt 2013-1.doc

Vedlagte for sagen:

Sagsfremstilling.

Bilag - til belysning af problemstillingen.

Historie:

Da den danske befolkning i sin tid for mange år siden blev præsenteret for Statens nye program for en kommende Folkepension - skete dette med stor tilslutning fra Befolkningen - uanset at dette medførte en mindre forøgelse af den direkte Skat - alle danske Borgere havde derefter ret til en Folkepension.

Ved Lov blev Folkepensionens størrelse bestemt og delt op i et Grundbeløb samt et Persoligt Tillæg til denne.

For følgende senere år var beløbene for Folkepensionen pr.md. følgende:

2010 2011 2012 2013

Grundbeløb: 5.448,- 5.552,- 5.713,- 5.804,- (Kr.)

Enetillæg: 5.658,- 5.766,- 5.933,- 6.028,- (Kr.)

(lov § 49, stk. 1, nr. 3)

Den generelle opfattelse i befolkningen var gennem de følgende decader , derfor at man måske nok betalte en hel del i skat - men at man fik en masse tilbage for pengene !

Der kom en række “dårlige tider” med års mellemrum hvorfor Staten Danmark gennemførte en stignng af de in-direkte skatter ved f.eks. “egenbetaling” for f.eks. Børnehaver - Læger - Tandlæger - m.m. og nye Punktafgifter (Tobak og Luxusartikler) samt “opfindelsen” af “Grønne Afgifter” (CO2-afgift - Vandafgift - Afledningsafgift - EL-afgift - Registreringsafgift og et utal af flere “Afgifter” - ALLE SLET SKJULTE SKATTER !!)

I de TIDSmellemrum hvor der ikke var en “international krise” accumulerede Den Danske Stat således et stort overskud - og dette skullE derfor anvendes.RETTET TIL TIDS—

Man iværksatte ekstraordinært store “Projekter” som man ikke havde personel til økonomisk at styre - og dette fik for hvert enkelt Projekt katastrofale konsekvenser !!

Der gennemførtes de følgende år (i vilkårlig orden):

Indkøb af nye Togstammer i Italien (er stadig efter mange år stadig ikke i funktion)

Bygning af en Storebæltsbro !

Bygning af en Øresundstunnel !

Bygning af Undergrunds-Banesystem i København !

Alle disse - og flere endnu - blev gennemførte med budgetoverskridelser på flere 100 % - tilsyneladende lærte man aldrig økonomisk at styre et projekt - eftersom lignende overskridelser stadig sker !!

Resultat: samtlige disse store udgifter blev mere end dobbelt så dyre - hvorfor staten måtte skaffe midlerne til disse overskridelser ! RT RETTET TORER TIL STORE

  1. Til trods for skiftende Ministre skete der ikke en bedring og de ansatte Embedsmænd bibeholdtes - uanset hvilken orientering en ny Regering havde - og måske derfor !!

Der var kun een måde for at skaffe disse midler: Flere skatter - men nu blev de “skjulte” i et forsøg på at dække over fadæserne…

En længere række af “afgifter” blev “opfundet” og dertil kom at der skete en øgelse af “egenbetalinger” for mange tidl “gratisydelser” !!

Resultat:

Befolkningen blev fattigere og øgede lønkrav fremtvang en generel stigning i bl.a. eksportpriser - med den følge at der skete en nedgang i dansk eksport og nye afskedigelser…

En stadig stigende del af befolkningen - som har opnået ret til en Folkepension - meddelte nu flytning til et udland - antallet er mellem de 45.000 (som Udbetaling Danmark i 2011 har oplyst om) og de 200.000 som f.eks. Udvandrerne.dk oplyser på deres Hjemmeside - og antallet er stadig stigende !!

Det er enhver persons Menneskeret frit at vælge hvor på denne Klode man ønsker at opsøge sin lykke og at Bosætte sig.

Gennem adskillige år har Pensionsstyrelsen tilbageholdt Tillæg og Skatter fra de godt 45.000 danskere (Se venligst Bilag: «Oplysninger vedr. antal Pensionister som lever udenfor Danmark – jfr. oplyst af Pensionsstyrelsen pr. 24-10-2012.doc») som har valgt at Leve udenfor Danmarks grænse og dette antal er hvert år stadig stigende.

«Udvandrerne.dk» fører et mindre regnskab med antallet af udlandsdanske og er p.t. kommet fremt til at der i realiteten er tale om ca. 200.000 personer som er «flygtet» fra Danmark.

Grunden til at «Udbetaling Danmark» (tidl. Pensionsstyrelsen) kun kan oplyse om eksistensen af disse ca. 45.000 Pensionister i et udland skyldes at en del danske ikke ønsker at modtage Pension fra Danmark og de er derfor ikke registrerede hos «Udbetaling Danmark».

Danmark har ret vilkårligt opdelt alle danskere i 3 grupper m.h.t. hvor de Lever - og behandler disse vilkårligt og meget forskelligt – til trods for ,

– dels at de alle er danske

– dels at alle har arbejdet et langt Liv i Danmark

– dels at alle har haft sammenlignelige økonomiske kår

– dels at alle er gamle , svagelige og ofte syge

– dels og især , at de alle gennem et langt Liv i Danmark har betalt alle afkrævede Skatter – direkte som indirekte – samt et utal af skjulte skatter i form af ”afgifter” som man , for at dække over at det faktisk ER Skatter, har givet forskellige navne , så som f.eks. ”CO2-afgift” – ”EL-afgift” –”Vand-afgift” – ”Registrerings-afgift” – ”Affalds-afgift” samt mange mange flere skattenavne…

Oversigt over de i denne Sag berørte Pensionisters kår:

Danmark har således vilkårligt opdelt denne Klode i 3 områder for dermed vilkårligt at kunne forskelsbehandle de danske som lever der

  • dels fordi det er meget let

  • dels fordi man «sidder på pengekassen» og derfor har magt til at tilbageholde hvad man vil

  • dels benytter sig af at der udelukkende er tale om gamle og ofte syge menesker d.v.s. svage og uden mulighed for at forsvare sig

  • dels da de er gamle og ofte giver op og ikke magter at tage til genmæle

  • dels fordi de alle er spredte over den ganske Klode og derfor ikke kan optræde samlet i en organiseret protest !!

«Del og Hersk» er den anvendte arbejdsmetodik !!

Følgende er omtalte 3 Områder:

A) Indenfor Danmark – B) Indenfor EU og C) udenfor EU d.v.s. resten af Verden:

Gruppe A): De danske som Lever indenfor Danmarks grænse.

Gruppe B): De danske som Lever udenfor Danmarks grænse – men indenfor EU.

Gruppe C): De danske som Lever udenfor EU - d.v.s. resten af vor Klode.

An. Gruppe A): De danske som Lever indenfor Danmarks grænse.

  1. Denne gruppe betaler det samme i direkte Skatter som alle øvrige danske i Gruppe B) og Gruppe C) i udlandet, men disse i Gruppe A modtager i modsætning til alle øvrige en omfattende mængde af gratis-ydelser fra Staten Danmark samt yderligere utallige gratis-tilbud fra Danmarks Kommuner - samt derforuden en længere række at økonomiske hjælpeforanstaltninger - Lån af Penge til f.eks. Bolig Indskud m.v. samt flere andre former for hjælp til stærkt nedsatte priser (Snerydninng - Havearbejde o.s.v.).

Se venligst bilagene:

”Om Sociale ydelser for Pensionister i Danmark - OVERSIGT.doc”

og «Kommunale ydelser til Pensionister i Danmark-14-7-2013.doc»

Værdien af disse ydelser er jeg ikke i stand til at dokumentere men Danmarks Statistik kan utvivlsomt give oplysende talværdier !!

2013 var der 1.270.000 Pensionister i Danmark som modtager Pensioner !!

Udgifter til Pensonister i Danmark:

I 2012 var der i alt 150.602 fuldtidsbeskæftigede i omsorg- sundheds- og ældrepleje - mellem 36% og 48% af Pensionisterne var modtagere !! Dette er kostbart !!

Husstande i alm. Lejligheder: 215.000 og i Ældreboliger:52.000 - som modtager h.h.v.538,6 mill. og 221,7 mill. kr. i Boligtilskud !! Dette er kostbart !!

Gratis Læge og sygehus samt medicin er yderligere meget kostbare foranstaltninger ,som koster mange hundrede millioner kr.

Som det ses heraf må man konstatere at der ER tale om meget værdifulde- og kostbare Goder for Pensionister som bor i Danmark , som altsammen udeholdes - alene fordi man har valgt at benytte sin Menneskeret: Frit at kunnne Leve hvor man ønsker !!

Yderligere oplysninger om ydelser kan fås her:

På Internet er der fremfundet oplysninger som viser at Boligtilskud («Boligsikring») og Sygesikringens mange tilbud (Tandpleje - Medicin - Pleje - Læge - Transport m.m.) er langt overvejende de mest kostbare udgifter for staten Danmark !!

De samlede sociale udgifter for Stat og Kommuner pr. pensionist som Lever i Danmark vurderes at være i en størrelsesorden svarende til 50-80% den udbetalte Pension med Enetillæg – d.v.s. at de af Staten Danmarks samlede betalte Gratisydelser udgør en væsentlig- og stor stor procentdel i forhold til de udbetalte Pensionsbeløb , dog er dette beløb stærkt varierende for de forskellige Pensionister og er afhængigt af deres personlige forhold !!

Dette betyder at den modtagne realværdi af Pensioner og Tillæg er ca. 50-80% større for Pensionister som Bor i Danmark i forhold til de som Bor i et udland !!

Som konklusion må man derfor erkende , at Pensionister som bor i Danmark er voldsomt meget bedre økonomisk stillede end de som ikke bor i Danmark !!

Uanset at alle er danske Pensionister - og uanset hvor de bor - betaler de det samme i Skat - den eneste undtagelse er , at forbrugsafgifter og de indirekte skatter (f.eks. Moms på 25%) kun betales af de som bor i Danmark !!

Alle Borgere i Danmark betaler et «Sundhedsbidrag» på 6% (tidl.8%) af deres skattepligtige Indkomst samt modtager et Personfradrag som fratrækkes forinden den endelige Skat beregnes…

Af alle udenlandskke Pensionisters Årsopgørelse fremgår det , at der er fratrukket 6% i «Sundhedsbidrag» og der er dermed er skabt en skatterestance som af SKAT afkræves straf-rente af - en rentesats som er een af de største…

I adskillige år er et Personfradrag nægtet for danske Pensionister som bor i et udland , men fornyligt - efter meget kraftige krav fra EU - er Danmark igen begyndt at tildele et personfradrag til alle som bor/arbejder i et udland.

Uden anvendelse af et Personfradrag sker der et uforholdsmæssigt større skattetræk - d.v.s. at alle Pensionister i et udland gennem en årrække har betalt en urimeligt meget større SKAT end Pensionister som bor i Danmark !!

  1. Det har IKKE været muligt at få oplyst hvorvidt Udbetaling Danmark benytter et Pensionist-Personfradrag - til trods for adskillige breve med anmodninger !!

Det er således uvist om der anvendes et Personfradrag ved beregningen af skat i Gruppe B) og C) - men i Gruppe A) Pensionister som lever i Danmark anvendes et Personfradrag - hvorved deres skat bliver mindre !!

An. Gruppe B): De danske som Lever udenfor Danmarks grænse – men indenfor EU.

Her er situationen meget forskelligt fra de danske som Lever I Danmark og udenfor EU - samt i Danmark !

Alle Pensionister i grupperne B) og C) betaler det samme i Skat som Pensionister i Danmark (bortset fra den ovenfor omtalte forskel p.g.a. anvendelsen af et Personfradrag) !

Min person hører til Gruppe B).

På min Årsopgørelse er der anført yderligere en tilbageholdelse - «en efterregning» - et «Sundhedsbidrag» på 6% - uanset at INGEN i Gruppe B) d.v.s. udenfor Danmark - for disse penge modtager en lignende form for «Sundhedsydelse/Sygesikring» som alle øvrige Pensionister i Danmark.

Dette er et stort problem fordi der derved skabes en «Restskat» som forrentes med en ret høj renteprocent.

Uden Pensionisternes egenskyld skabes der derved yderligere endnu en “Restskat” og en «renteindtægt» for Staten Danmark- i stedet for at tilbageholde en forhsv. mindre del heraf hver måned.

Dette Suindhedsbidrag bliver derved langt større for alle Pensionister i et udland - end for Pensionister i Danmark - uanset at alle disse Pensionister i et udland - IKKE - får noge ydelse for disse tilbageholdte beløb !!

Hvis et sådan «Sundhedsbidrag» vitterligt skal betales - bør dette naturligvis ske ved mindre tilbageholdelser i de månedlige udbetalinger - og ikke først senere i en Årsopgørelse , hvor der pålignes renter !!

“Ældrecheck”

Alle Pensionister i Grupperne A) og B) kan modtage en «Ældrecheck» hvert år - efter godkendt ansøgning - men igen her sker der en stor forskelsbehandling af danske Pensionister !!

Pensionister i Gruppe C) kan IKKE modtage en «Ældrecheck» !!

Der sker ingen automatisk oplysning fra Udbetaling Danmark om eksistensen af denne «Ældrecheck» - man får det svar , at man skal selv holde sig underrettet på fl.a. Sites bl.a. Udbetaling Danmarks Hjemmeside !!

Pensionister i Gruppe B) skal ansøge om en Ældrecheck - i modsætning til Pensionister i Danmark som automatisk hvert år modtager deres ældrecheck !!!

En viden om disse forhold - samt et ansøgningsskema - udsendes IKKE automatisk til alle pensionister i Gruppe B) - vi alle holdes i uvidenhed om denne “gave” - hvorved der endnu en gang skabes en mindre formue til Staten Danmark !!

Denne manglende omsorg og information af Pensionister i et udland medfører dermed , at flere tusinde Pensionister aldrig får deres Ældrecheck og dermed bliver meget ringere økonomisk stillede end alle øvrige Pensionister i Danmark - som automatisk hvert år modtager en Ældrecheck !!

Viden om rettent til en Ældrecheck skal hver Pensionist selv finde på Internet og her hente et Ansøgningsskema !!

Med denne kyniske holdning og mangel af et minimum af service er der derfor flere tusinde Pensionister uden adgang til Internet - eller som er for syge og gamle til at anvende dette - som IKKE får denne årlige «Ældrecheck» - uanset at disse vitterligt har ret til denne - igen en kynisk metode for at Staten Danmark kan spare Penge !!

Staten Danmark anvender i udpræget grad principppet: “Del og hersk” og opnår derved - dels at “tjene” millioner af kroner ved at holde Pensionister i uvidenhed - dels at skade adskillige Pensionisters i forvejen ringe økonomi - dels ved som f.eks. med Statens 6% «Sundhedsbidrag» , at skabe “Restskatter” en masse og dermed følgende (ikke fradragsberettigede) Restskat- rentebetalinger >>>>>>

Skribentmail: