PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 5

Flag 02-01-15 ~10 minutters læsning · 2082 ord

 1. Fra: Erling.Justesen@skat.dk

Til jolundsgaard@yahoo.dk

12-12-2013 kl. 4:00 PM

“”Til Jens Ole Lundsgaard.

Den månedlige skat beregnes således:

Pension i alt ifølge din mail: kr. 11.832

Fradrag pr. måned ifølge skattekort: kr. 3.575 Personfradrag !

Til skatteberegning kr. 8.257 X 36% = kr. 2.972.

Som er det beløb der tilbageholdes som A-skat.

Med venlig hilsen,

Erling Justesen - SKAT “”

Med andre ord der anvendes faktisk et Personfradrag for Pensionister som bor INDENFOR EU:

Det vides ikke om dette også gælder for Pensionister som bor UDENFOR EU !!

Til trods for at jeg HAR gjort mig alle anstrengelser for helt at løsrive mig fra Danmark - ikke ejer noget i Danmark - skylder ikke noget i Danmark - benytter SKAT sig af det selvopfundne udtryk som anvendes offentligt i Pressen samt i flere Love: «Vi har en Beskatningsret» - uanset at jeg ikke «eksisterer i Systemet i Danmark» og intet CPR-nummer har i Danmark !!

Danmark hævder at have en «Beskatningsret» og med hård hånd tilegner man sig hver måned skat m.v. fra alle os udlandsdanske - og afhængigt af om man tilfældigvis af helbredsgrunde har valgt at Leve i et Land som ikke er indenfor EU - fjernes Ældrecheck og Enetillæg ligeledes - SAMTIDIGT MED AT STATEN DANMARK NÆGTER AT YDE NOGET SOM HELST TIL GENGÆLD- d.v.s. INGEN Sygeforsikring og INGEN Tillæg m.m. !!

En MEGET eensidig foranstaltning og et typisk magtmisbrug - spec. eftersom Udbetaling Danmark automatisk og blindt tilbageholder de beløb som SKAT pålægger dem at tilbageholde !!

I betragtning af at alle disse udflyttere - ca. 45.800 personer (et stadig stigende antal) - alle gennem hele deres aktive Liv har betalt Skatter og afgifter til Staten Danmark - og derfor med rette betragter deres Folkepension og andre ydelser som en tilbagebetaling af de indbetalte skattebeløb - er det derfor uforståeligt at Staten Danmark kan tillade SKAT at optræde som en “stats-sanktioneret Mafia” - UDEN at man forsyner alle Pensionister i et udland med et “NEM-ID” så disse

 • dels kan kontakte SKAT og andre offentlige Myndigheder !

 • dels at man kan Klage !

 1. De som har meddelt en permanent fraflytning , har - som jeg - ikke et CPR-nummer i det danske CPR-Register og kan derfor ikke oprette et «NemID» - vilket er en betingelse for at kunne kontakte SKAT og alle andre offentlige Myndigheder om deres Pensioner m.v. !!

Dette betyder , at SKAT dermed har oprettet et «Safehouse», hvor man kan gemme sig - kan IKKE kontaktes af os udlandsdanskere - hvorved min anvendelse af betegnelsen «Mafia» ydermere bestyrkes !!

Vi over 45.000 udlandsdanske er dermed ikke i stand til at protestere eller at forsvare os - hvortil kommer at ingen udlandsdansker får tilsendt et Valgkort - uanset at Udbetaling Danmark har alles adresser - med den følge , at vi heller ikke kan medvirke til politisk - ved et Valg - at få denne kyniske- egoistige- og moralsk korrupte Regering endeligt fjernet !!

Hertil kommer at disse uhyrlige tilbageholdelser og annulleringer at Ældrecheck og fsk. Tillæg sker samtidigt med at der sker en beskatning af den resterende Pensions Grundbeløb og dette i en sådan grad at den månedlige udbetaling er reduceret fra det Lovbestemte på: 11.832,- Kr. til kun 3.600,- kr. - for de som Lever udenfor EU - og en lille smule mere for de som lever indenfor EU - men hvorfor denne absurde forskelsbehandling ??

Staten Danmark udøver en vilkårlig- og ulovgivet forskelsbehandling overfor ALLE danske Pensionister som har valgt at benytte deres Menneskeret til frit at vælge hvir i denne Verden man ønsker at Leve sine sidste år !!

Statens enorme “indtjening” (læs tyveri) fra danske Pensionister udenfor EU - ved sin anvendelse af sit uhyre magtmisbrug:

Lovbestemte Pension pr. md: 11.832,- Kr.

Udbetalt: 3.600,- kr.

Tilbageholdt af Udbet.Danm.: 8,232.00 kr. for en person som lever udenfor EU…

En Pensionist som lever udenfor EU modtager 3.600,- kr./md.

Tilbageholdelsen for de som lever udenfor EU er 8.232,- kr./måned - hvilket faktisk er 69.5% af det Lovbestemte Pensionsbeløb !!

Disse tilbageholdelser sker overfor de ca. 7.700 Pensionister som lever udenfor EU !!

Et beløb på 3.600,- kr./md. KAN INGEN EKSISTERE FOR - selv i Thailand og Kina !!

For alle de udlandsdanske som Lever i et Land udenfor EU er 3.600,-kr./md. og derunder - den gældende månedlige Udbetaling !!

Staten Danmark «tjener» enorme beløb på de som bor udenfor EU - hvilket følgende afslørende tal viser:

For de ca. 7.700 Pensionister som bor udenfor EU ses det , at Staten Danmark kan «tjene» : 12 x 8.232,- kr./måned = 98.784,- kr.pr måned x 7.700 = 760.636.800,- kr. pr. år - altså over 760½ mill. kr. pr år !!!

 1. For de Pensionister som bor udenfor EU sker der også tilbageholdelse af Enetillæg og Ældrecheck med h.h.v. 6.028,- Kr./md. og 15.900,- kr./år :

Enetillæg: 7.700 x 6.028,- kr./md. x 12 = 46.415.600,- kr./år

Ældrecheck(som alle i DK modtager automatisk): 7.700 x 15.900,- kr./år = 122.430.000,- kr./år

Samlede “besparelser” ved tvangs-fradrag pr. år: 168.845.600,- kr./år , som skal tillægges de tilbageholdte skatter fra alle (additionen - se nedenfor)!!

De 38.124 personer som Lever indenfor EU betaler således «kun» 2.972,- kr. per måned i skat , medens de 7.700 personer som lever udenfor EU betaler 8,232.00 kr./md. i skat (oplyst af SKAT jfr. E Justesens brev ovenfor)!!

Hvorfor denne uhyre forskelsbehandling ???

Dette giver pr. år indenfor EU: 38.124 x 2.972,- kr. pr. måned = 113.304.528,00 - kr. pr. år - altså lidt over 113 mill. kr. pr. år - og

for 38.124 personer som Lever udenfor EU: 7.700 x 8,232.00 kr./md. = 63.386.400,-kr./md. = 760.636.800,-kr./år - altså ca. 761 mill.kr. !!

Sammenlagt: Pensionister indenfor + udenfor EU - d.v.s. for 45.849 Pensionister bliver det samlede tilbageholdte beløb således på: 760.636.800,- kr. pr. år + 113.304.528,00 - kr. pr. år = en Total «indtjening» ved ulovlige tilbageholdelser pr.år på :

IKKE MINDRE END 873.941.328 KR. PR. ÅR d.v.s. en skatte-“gevinst” på ca. 874 MILLIARDER KR. !!!

Hertil kommer ydermere de tvangsfjernede Enetillæg og Ældrechecks fra de som bor udenfor EU:

Samlede “besparelser” ved tvangs-fradrag pr. år: 168.845.600,- kr./år.

Skatter: 873.941.328,- kr. pr. år

Tillæg m.m. : 168.845.600,- kr.pr.år.

Samlede tilbageholdte skatter og besparelser af Tillæg m.m.: 1.042.786.928,- kr.pr.år

ALTSÅ OVER 1 MILLIARD KR. PR. ÅR BLIVER TAGET FRA ALLE PENSONISTER SOM FORLADER DANMARK - OG DANMARK YDER >INTET< TIL GENGÆLD FOR DISSE TILBAGEHOLDELSER !!

Det er dette beløb pr. år som jeg kræver tilbagebetalt til hver Pensionist som bor i et udland - naturligvis med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente !!

Vi er alle mennesker som har ret til et rimeligt Liv under rimelige økonomiske kår , som vi alle selv qua vore indbetalte skatter gennem et langt Liv har indbetalt til , på helt samme vis som de der har en privat Pensionsforsikring !!

 1. Dette er rent ud sagt et organiseret og helt bevidst røveri af ubemidlede , forsvarsløse Pensionister , som kun ønsker fred for alle disse «administratorer» i det danske “System» og endeligt have et bedre Liv!!

Den eneste «begrundelse/baggrund» for dette røveri er det selvopfundne : «Vi har en beskatningsret» - en påstand som ikke er anerkendt og ikke er befæstet i nogen dansk Lovgivning !!

Hvis denne påstand blot er en “Bestemmelse”/ “Bekendtgørelse” ell.lign. fra SKAT , som bevidst tilsidesætter alle disse personers Menneskeret - ved økonomisk at umuliggøre en rimeligt eksistens udenfor Danmark - eller befordre at ydelser bliver så lave at vi danske må Leve på “tiggerniveau” - så overtræder og ignorerer Staten Danmark vores Menneskeret: «Retten til frit at Leve i et hvilken som hels Land på denne Klode» !!

SÅDANNE PÅSTANDE ER DERFOR ULOVLIGE OG KLART EN TILSIDESÆTTELSE AF VORES MENNESKERET !!

Staten Danmark kan IKKE gøre eksistensvilkårene SÅ umulige at denne Menneskeret i praksis er fjernet !!

Generelle oplyninger fra “Udbetaling Danmark” 2011:

Pensionister i udlandet (oplyst af Pensionsstyrelsen 2011) !!! :

 1. At vi udbetaler pension til 7.705 pensionister udenfor EU/EØS

 2. At vi udbetaler pension til 38.124 pensionister indenfor EU/EØS

 3. At vi udbetaler pension til 4.326 pensionister i Spanien

 4. At vi udbetaler pension til 2.389 pensionister i Frankrig

Pensionister I alt: 45.829 d.v.s. alle Udbetaling Danmark`s Klienter !!

Disse tal er i al væsentlighed meget større i dag for 2014 !!

De dermed følgende Levevilkår er reduceret i en sådan grad at det nærmer sig en total konfiskering af et eksistensgrundlag - hvorfor flere familier har set sig nødsaget til- og tvunget til at returnere til det samme Land som har ødelagt deres hele tilværelse - og ofte med store menneskelige tragedier og med meget store udgifter og Tab til følge - f.eks tvangssalg af Boliger og transport til Danmark !!

At danske Borgere ønsker at benytte deres Menneskeret til at bosætte sig et hvilket som hels sted på denne Klode er dermed effektivt fjernet - hvilket er i strid med disses Menneskerettigheder !!

Hertil kommer at Den Danske Stat eensidigt tilegner sig disse enorme beløb - UDEN AT YDE NOGET SOM HELST TILGENGÆLD FOR DISSE TILBAGEHOLDELSER - det er dermed ganske «gratis» at berøve alle disse mange tusinde mennesker - FORDI DE JO IKKE KAN FORSVARE SIG - dette er jo ligeså let som at «stjæle slik fra Børn» - ydermere sker der følgende :

Ingen udlandsdansker får et Valgkort - så man politisk kan medvirke til at få disse forhold ændret !!

Ingen udlandsdansker udenfor EU får et Personfradrag - hvorved skatten beregnes af den fulde Pension , med den følge at der tilbageholdes altfor store beløb i Skatter !!

 1. I Spanien f.eks. er den skattepligtige Bundgrænse på 22.000 € - hvorfor stort set alle FolkePensionister - spanske som udenlandske - IKKE betaler Skat i Spanien - og dette uanset OM man modtager den fulde danske Folkepension , som uden fradrag af nogen art er mindre end 22.000 € !!

Lovbestemte Folkepension 2013 (offentlige oplysninger):

Grundbeløb: 5.804,- Kr.

Pensionstillæg, reelt enlige: 6.028,- Kr.

PR. MÅNED: 11.832,- Kr. - svarende til : 1.586,- €/md = 19.032,00 €/år - uden tilbage-holdelser !!

Altså:

En fuld Dansk Folkepension uden fradrag af skat m.v. - er væsentligt UNDER den spanske skattefrie Bundgrænse på 22.000 €, hvorfor der ikke skal betales Skat i Spanien - og Myndighederne her har fuldt kendskab til alle udlændiges økonomiske forhold , da disse oplysninger er obligatoriske og kræves for at udstede et spansk Personnummer (NIE-nummer) og Opholdstilladelse !!

Ingen udlandsdansker som bor udenfor EU kan hvert år modtage en Ældrecheck !!

(for 2013 er dette beløb: 15.900,- kr.) !!

Ingen udlandsdansker som bor udenfor EU kan modtage et Enetillæg !!

( for 2013 er dette: 6.028,- kr./md. = 72.336,00 kr./år )!!

Dette betyder en besparelse /”Gevinst” for staten Danmark af følgende størrelse i 2013:

7.705 pensionister udenfor EU - berøves en årlig Ældrecheck på kr. 15.900,- =………………..:122,509,500,-

7.705 pensionister udenf. EU - berøves deres Enetillæg pr.md. på kr.6.028,-=72.336,- pr.år =557,348,880,-

………………………………………………………………….. For samtlige 7.705 udlandsdanskere: 679,858,380,-

Altså IGEN et enormt antal kroner - -> ca. 680 Millioner som pr. år tages fra kun ca. 7.800 Pensionister !!

MEN - ikke nok med dette - Den Danske Stat er ikke tilfredsstillet - der tilbageholdes endvidere også skat af alle Pensionisters Grundbeløb :

7.705 Pensionister betaler (i 2013 jfr. “Lovbestemt Folkepension 2013” -se ovenfor):

2013 Grundbeløb: 5.804,- kr

Udbetalt: 3.600,- kr.

Tilbageholdt Skat: 2.204,- kr./md.

For disse 7.705 Pensionister som bor udenfor EU bliver den samlede skat:

 1. 7.705 * 2.204,- kr./md*12 = 203,781,840,- kr./år d.v.s. ca. 204 millioner kr !!!!

Sammenlægges Staten Danmarks “rov” af Ældrechecks og Enetillæg + skat af Grundbeløb bliver det samlede “udbytte”således pr. år:

Ældrechecks: 122,509,500,- kr.

Enetillæg: 557,348,880,- kr.

Skat af Grundbeløb: 203,781,840,- kr.

Tilsammen: 883,640,220.00 KR.= hvilket faktisk pr. Pensionist er: 114,684.00 kr. !!

Hvilket er det samlede tyveri fra de fhsv. få Pensionister som bor i et udland udenfor EU pr. år !!!

Denne retsløse- og begrundelsesløse forskelsbehandling uden lovbaggrund finder sted i udstrakt grad - et forhold som uden diskussion er i strid med disse menneskers Menneskerettighed !!

Data- Oplysninger:

Personbeskatningen 2013 - (officielle tal !!):

Skatteprocenter 2011 - 2013

2011 2012 2013

Pct. % Pct.% Pct.%

Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 25,0 25,0 24,9

Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 0,7 0,7

Sundhedsbidrag: 8,0 7,0 6,0

(Sundhedsbidrag tilbageholdes også af udlandsdanskere - Uansetr at Ingen af os modtager en Sygesikring!!)

UDVANDRINGER FRA DANMARK:

Beskrivelse:

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst.

Vedkommende skal anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen.

Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet.

Personens CPR-nummer fjernes så fra CPR-Registret - er hvad jeg selv har erfaret…

Fra: http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9412.html >>>>>>>>>>>>>>>

Skribentmail: