PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 6

Flag 02-01-15 ~10 minutters læsning · 2087 ord

  1. For yderligere detaljeret information se:

Lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, med efterfølgende ændringer.

Jfr. min egen Årsopgørelse sker der et fradrag på 6% til Sundhedsbidrag (tidligere 8%):

Her er der to væsentlige forhold som kommer i betragtning:

1) For dette Sundhedsbidrag modtager jeg INTET og disse 6% bliver dog til et betragteligt beløb hvert år !!

2) Beregningen finder sted i forb.m. en Årsopgørelse og da der ikke findes tegn på at dette bidrag fratrækkes sammen med den ordinære skat m.m. hver måned - sker dette derfor ved slutningen af året - med den følge at DER SKABES EN «Restskat» alene bestående af SUNDHEDSBIDRAGET !!

Denne Restskat forøges yderligere hvert år med den af SKAT anvendte %-sats (8.2%) af den “Restskat” som derved af SKAT kunstigt er skabt - d.v.s. En af SKAT produceret ekstraskat for all Pensionister !!!!

SKATTEEKSPERT ER OVERRASKET:

SKAT FORDOBLER RENTEN PÅ DIN RESTSKAT:

Det bliver dobbelt så dyrt i renter at skylde i skat i forhold til sidste år. Skat hæver renten på restskat fra 2,7 procent til hele 6,2 procent for 2013-restskat, der betales i perioden fra 1. januar til 30. juni 2014.

På restskat, der betales efter den 30. juni 2014 - dette tilfælde gældende for undertegnede - hæves renten fra 4,7 procent til mindst 8,2 procent.

Har man derimod betalt for meget i skat og skal have penge fra skattevæsnet, er den modtagne rente nede på 2,2 procent. En helt urimelig forskel !!

Skatteekspert i PriceWaterCoopers (PwC), John Cederskjold Kierans, er overrasket over den kraftige stigning i renten på restskat.

»De fleste ville dog nok mene, at en fordobling af rentesatsen er væsentligt, men i sidste ende er det følgen af Folketingets beslutning«, siger John Cederskjold Kierans.

»Renterne kan ikke trækkes fra:

Renterne på restskatten kan ikke trækkes fra på selvangivelsen, så reelt svarer rentesatserne til, at man betaler 9,25 procent og 12,23 procent på restskatten (efter d. 30 Juni 2014). »

D.v.s. : Næste år starter med yderligere en stigning på 12.23% af den skattepligtige indkomst af tilbageholdelserne fordi SKAT ikke regulerer den månedlige indbetalte (tilbageholdte) Skat korrekt !!

En kendsgerning er det , at jeg (og sikkert alle andre udlandsdanske) IKKE modtager en «Forskudsopgørelse» som alle andre i Danmark og heller ikke er «Skattekort» - så vi har en mulighed for af få rettet evt. fejl og anmode om ændringer !!

  1. Vi er dermed alle gjort ADMINISTRATIVT UMYNDIGE OG ER FORSVARSLØSE overfor denne “Mafias” mange forskellige tilbageholdelser i vores Pension !!

En mindre kompensation er der dog m.h.t. Sygesikring:

INGEN Pensionist informeres automatisk ved en udflytning fra Danmark om eksistensen af en Sygesikrings-ordning !!!

Alle udlandsdanskere inden for EU (hvad så med de som bor udenfor EU ??) KAN få en sygesikring - men det er ikke den fulde Sygesikring som i Danmark - men er reduceret til den samme sociale sygesikring som findes i Værtslandet man bebor i EU - d.v.s. også her «sparer» Staten Danmark Penge ved lavere ydelser !!

Alle udlandsdanske som Lever UDENFOR EU kan IKKE få nogen form for sygesikring - med den følge , at disse enten må Leve uden en Sygeforsikring - elle selv må købe en Forsikring , som er meget dyr qua deres normalt høje alder !!

Med en mdl. Penson på kun 3.600,- kr. er dette en umulighed !!

De fleste må derfor leve UDENFOR EU uden en Sygeforsikring af nogena art !!

En syge(for)sikring skal man selv finde fremt til på Internet og at ansøge om og denne !!

INGEN får denne oplysning pr. automatik - d.v.s. INGEN Service ydes der - selv for noget SÅ vigtig !!

Ad omveje og ved en tilfældighed fik jeg oplysning om dette - det tog 1 -1½ år - og i denne periode måtte jeg betale for en «privat» sygesikring !!

En sygeforsikring for mig i Spanien (“Sanitas”) for aldersgruppen 74 år: koster 650,- € pr. md (= ca. 4.849,-kr./md.) - en ganske urimelig stor anddel af den faktuelle indkomst på 1.586,- €/md !!

Den enorme forskelsbehandling ses klart og tydeligt i nedenstående officielle oplysninger fra Internet:

En oversigt over hvilke gratisydelser fra Stat og Kommuner , som enhver Pensionist der Lever i Danmark kan få , fremgår af vedlagte dokumenter , som er oplysninger fra Internet:

«Sociale ydelser til Folkepensionister i Danmark-14-7-2013.doc»

«Kommunale ydelser til Pensionister i Danmark-14-7-2013.doc»

Enhver kan se af disse gratisydelser fra Stat og Kommuner , at der her er tale om ganske enormt kostbare ydelser !!

Den faktiske værdi af alle disse sociale ydelser kan jeg ikke finde beregnet noget steds på Internet , men spec. Sygesikring og Boligsikring er nogle af de største poster på den danske Finanslov!!

Eet kan man dog konstatere:

  1. Der er en ganske urimelig forskelsbehandling af ellers ens stillede danskere , og dette i så høj en grad at jeg finder det ganske berettiget at kræve , at den danske Stat til enhver Borger - som permanent flytter til et udland indenfor eller udenfor EU - yder et «Udrejse-Tillæg» på samme måde som det tidligere er set at man yder «Hjemrejse-Tilskud» til illegale immigranter , for at få disse til at flytte tilbage til deres Lande !!

Et skattefrit «Udrejse-Tillæg» på ikke under 15-20.000 kr. pr. måned pr. Pensionist - så længe man bor i et udland - finder jeg at være yderst rimeligt !!

Hvis man vil fortsætte med en beskatning MÅ man samtidigt foruden dette «Udrejse-Tillæg» , anvende det i Danmark lovbestemte Personfradrag så ALLE Pensionister får deres Personfradrag + Tillæg samt deres årlige Ældrecheck , ligesom dette er tilfældet for alle Pensionister i Danmark - og dette uanset hvor på Kloden disse udlands-Pensionister har valgt at benytte deres Menneskeret til at Leve en ny tilværelse i deres sidste leveår og uanset disses evt. begrundelser !!

Yderligere en rimelighedsbegrundelse for dette ER , at uanset om der ydes som ovenfor anført - så ER der alligevel utallige andre gratisydelser vi som udlandsdanskere ikke kan få - så man må derfor undvære disse for at leve udenfor Danmark - hvorved Staten Danmark jo sparer penge på os alle !!

En stor Administrativ besparelse vil det være hvis Den Danske Stat beslutter / bliver dømt til at enhver Borger som permanent fraflytter Danmark skal være skattefritaget i Danmark !!

Een af flere begrundelse kunne f.eks. være at Folkepensionen incl.alle Tillæg består af penge som stammer fra allerede een gang beskattede indkomster fra alle Pensionister gennem et langt Liv !!

Staten Danmark må TVINGES til at slippe sit ofte desperate tag i de danske Pensionister - og dette uanset at der er tale om milliardbeløb som Staten siger at man vil “miste” !!

Men hvordan kan man “miste” noget som aldrig har været ens ejendom ??

At “Staten mister store beløb” ER derfor en bevidst usandt ??

Alle disse preoblemer KUNNE have været løst for mange år siden - HVIS Den Danske Stat på en særlig Konto havde indsat den fhsv. lille del af vores indbetalte skatter gennem alle årene - beløb som udgør vores bidrag til den kommende Folkepension !! <<

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægs Pension) er en Fond - “ATP-Fonden” - som administrerer de mange mindre bidrag som tilbageholdes af alle Lønmodtageres udbetalte arbejdsløn og har pr. d.d. adskillige milliarder kr. , som til stadighed øges ved kloge investeringer og forrentninger - Staten Danmark “låner” af denne fond til dækning af Statens underskud !!

Den uretmæssige beskatning af udbetalte ATP-beløb skal medtages i denne Sag - med de helt samme begrundelser som beskatningen af Folkepensioner og Tillæg og skal af samme grunde omgående standses !!

HVORFOR har Den Danske Stat IKKE oprettet en sådan “Folkepensions-Fond” ??<<

En sådan “Folkepensions-Fond” KUNNE have optjent yderligere milllioner pr. år ved investeringer ligesom ATP-Fonden - alt til gode for samtlige Folkepensionister , således at der kunne udbetales en rimeligere- og

  1. større Folkepension - og dette vel at bemærke UDEN AT DETTE VILLE KOSTE DEN DANSKE STAT EEN KRONE !!

En lignende stor indtjening hos en “Folkepensions-Fond”i form af investeringer og renter som spec. ses optjent af ATP-Fondens midler - KUNNE - i så fald væsentligt have reduceret- eller helt have fjernet kravet om skat - eftersom den indtjente del af Fondsmidlerne er af en sammenlignelig størrelse !!

Dette forhold bedres yderligere af den kendsgerning - dels at Folkepensionsalderen er hævet - dels af den naturlige bortgang af mange ældre som ikke levede til de nåede deres pensionsalder !!

Dette uderstreger yderligere , at den Folkepension som udbetales , dels er indbetalt af alle Pensionisterne selv som en del af deres indbetalte skatter gennem et helt Livs arbejde og dels ubeskåret er deres ejendom og dels derfor ubeskattet skal udbetales - når endelig en ret Folkepension kan opnås !!

Grunden til disse problemer og baggrunden for et skattekrav er:

Staten Danmark har indkasseret samtlige Befolkningens bidrag til Folkepensionen sammen med alle øvrige skatter og anbragt det hele i “den store Statskasse” - som oftest er næsten TOM - begik den fejltagelse at “man kunne bruge det hele” og ignorerede at en accumuleret del heraf var til Befolkningens Folkepensioner !!

Fra denne kendsgerning stammer derfor misforholdet udtrykt i ethvert udsagn om , at Staten vil “miste” milliard-beløb hvis en beskatning skulle fjernes - Statens eneste argument overfor enhver Dommer - analogt til at man hævder at “vi har en Beskatningsret” - dette alene fordi der er tale om beløb som udgår fra “den store Statskasse” !!

Enhver som har et arbejde modtager en Løn for dette og ingen protesterer fordi dette naturligvis medfører at der fratrækkes skat - man er jo dansk - men ER det nu også et “Arbejde” at modtage sin optjente Folkepension - d.v.s. en returnering af sine opsparinger ??

Enhver privat Pensionsopsparing hos et forsikringsselskab medfører at der kan ske et skattefradrag svarende til den indbetalte forsikring - hvorefter der er indgået aftaler om en mindre beskatning ved de senere udbetalinger - sådan cirka: ½-delen nu og ½-delen senere…

Kommende Folkepensionister har aldrig haft lignende fradrag i deres skat gennem årene !!

Dansk lovgivning siger INTET om hvorvidt det nu også ER et “Arbejde” at modtage sin optjente Folkepension og KAN Den Ærede Menneskeret erkende /Kende at det at modtage en Folkepension IKKE er at “Arbejde” er en beskatning derfor ikke klart Lovfæstet i Danmark !!

Som følge af disse mangler og fejl, er følgende derfor et KRAV at alle Pensionisters tilbageholdelser (d.v.s. Folkepensionens Grundbeløb + alle Tillæg + tilbageholdte skatter m.m.) reguleres efter disse nye Regler med 5 års tilbagevirkning , således at Udbetaling Danmark kan afslutte sin beklagelige eksistens som “Statens Danmarks Opkræver/Skatte-Inddriver” og Staten dermed spare denne unødige- og kostbare administration !!

  1. En Administration kan helt undgås - eftersom enhver dansk/udenlandsk Bank gerne vil foretage disse månedlige udbetalinger til udlandsdanskere - alle Folkepensionister i Danmark får i forvejen automatisk deres pensioner udbetalt til deres individuelle banker hver måned !!

En tilbagevirkning på 5 år er valgt fordi dette er hvad SKAT selv m.h.t. opkrævning af Rest-Skat / Skatteunddragelse anvender og SKAT må derfor være nødsaget at anse dette for acceptabelt - også når det går imod SKAT selv !!

I betragtning af de ganske betragtelige besparelser og ikke-eksisterende udgifter som Staten Danmark har og har haft i relation til fraflyttende danske Pensionister nu og gennem årene - ER det derfor yderst rimeligt at kræve at enhver skatteopkrævning i fremtiden annulleres - hvortil kommer de opnåelige ret store besparelser i Administration - et arbejde som enhver Bank kan overtage , eftersom der i så fald alene er tale om faste månedlige overførsler til hver Pensionists bankkonto - uden tilbageholdelser af nogen art !!

Det ER i det hele taget STADIG et stort spørgsmål OM Den Danske Stat har et krav på skatter af den udbetalte Folkepension , Enetillæg m.m. - da disse penge ER jo en tilbagebetaling af summen af alle tidligere indbetalte skatte-bidrag gennem et langt arbejdssomt Liv !!

Alle disse udbetalinger ER således tidligere indbetalte skatter samt renterne af disse og KAN derfor IKKE beskattes een gang til !!

Udbetalingerne af disse KAN derfor IKKE af Staten Danmark “omdøbes” til at være en “Indkomst” - som skal beskattes som enhver anden arbejds-indkomst !!

Modtagelsen af en folkepension KAN IKKE betragtes som en Indkomst !!

INGEN kan tillades MERE END EEN GANG at beskatte de samme beløb !!

Allerede indgåede skatteaftaler , for de Pensionister som har private pensioner , skal forblive uændrede…

Med ønsket om at disse utålelige- og ganske uacceptable tilstande må ophøre snarest muligt ,

Deres,

Jens Ole Lundsgaard cand hort. MDH - Chevallier de St.John , Denmark

Note: sidst opdateret d. 28-12-2014

Skribentmail: