PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 3

Flag 02-01-15 ~12 minutters læsning · 2463 ord

  1. Den siddende borgerlige regering har altså gennemført en lov der indeholder stavnsbinding, der virker med tilbagevirkende kraft og ligner konfiskation.

Hvis den danske befolkning ikke er enig i folketingets beslutning om stavnsbinding, bør den omgående rejse sig i protest.

Erfaringsmæssigt er det meget vanskeligere at få ændringer igennem, når et løb alle-rede er kørt, så det er muligt, at den eneste vej frem vil være en prøvelse for EU-domstolen eller kom-missionen for menneskeret.

Hvis stavnsbindingen stadfæstes, må regeringen pålægges krav om, at Frihedsstøtten ud for Køben-havns hovedbanegård bliver væltet.

Den blev rejst i 1797 som et varigt minde om ophævelse af stavsbåndets dengang, men med genindførelsen her 211 år senere, har den ingen eksistesberettigelse.

Frihedsstøtten må vige for dansk skattepolitik, og folketinget kan vælge at udskrive en konkurrence om, hvad der skal rejses på pladsen i stedet for.

Hvordan skal man egentlig forstå ordet stanvsbånd - rent politisk?

Er det noget man forbinder med diktatur eller demokrati ?

Egentlig burde det høre hjemme under diktatur, men da stavnsbindingen er godkendt og vedtaget af et demokratisk valgt folketing, er stavnsbinding vel også demokrati.

Politik er ikke nemt at finde ud af. En statistik viste engang, at kun er ca. 2% af den danske befolkning, har forstand på politik. Kan forklaringen på stavnsbåndets genindførelse derfor mon søges i, at folke-tinget kun består af 179 personer !

Kilde:

Synspunkt på dansk med titlen «Stavnsbåndet genindført i Danmark» skrevet af Hans Schimmelmann i Børsen d. 14-07-2008 side 2.

Kan Danmark tillades at berige sig selv på bekostning af en mindre del af Danmarks befolkning - ved at skabe selvopfundne rettigheder - som ikke er lovbestemte - bl.a. “ Beskatningsret” m.m. samt ved at nægte at acceptere Landsskatterets-domme - jfr. fremlagte dockumenter:

“Retssikkerheden_halter_hos_SKAT.pdf” og

“SKAT ignorerer Landsskatterettens domme-4-3-2013.doc”

Kan Danmark fjerne vores lovbestemte valgret ??

Danmark er også for os udlandsdanske “vores Land” - vi har alle efter bedste evne gennem et langt Liv været med til at opbygge dette Land - og nu kan vi end ikke medvirke politisk til at bedre kårene for vore børn og familier ved at kunne vælge ved et Valg !!

Dette er SÅ grundlæggende en Ret at der MÅ ske ændringer snarest !!

Fjernelsen af Valgretten for os udlandsdanskere er utvivlsomt efter fuld beregning for at Staten Danmarks nuværende Regeringskonstellation kan blive ved magten og for at der ikke kan komme andre til som vil kunne rette på disse utiltalende og uærlige økonomiske forhold !!

Intet dansk TV og off.oplysninger via internet for danske i udlandet:

http://www.udvandrerne.dk/verden/pension-opsparing/internetadgang-danskere-udlandet-registreret-myndigheder

Informations-bidrag om Dansk TV i et Udland:

Ved forsøg på at se dansk TV via Internet - får man følgende meddelelse - og hver gang:

«Du er registreret med adresse i udlandet. Indtil videre giver denne service kun adgang for borgere med fast bopæl i Danmark. Du har derfor ikke adgang. Kontakt din kommune på anden måde.»

Gang på gang får jeg denne meddelelse fra flere offentlige myndigheder i Danmark.

Som dansker i udlandet, har vi ingen adgang til vores egen hjemmeside i det offentlige system og kan derfor ikke indhente de evt. oplysninger som man har brug for - til trods for at man ved flere henvendelser til off. myndigheder bare får en henvisning til en internet-adresse !!

Dette gælder spec. SKAT , hvor der også kræves en “NEM-ID” - hvilken INGEN uden et registreret CPR-nummer i Danmark kan få/oprette !!

Jeg har spurgt lige fra Folketingets Ombudsmand og andre steder.

!! “Det er korrekt der er lukket for danskere med en udlandsk IP-adresse” !!

Men Danmark vil stadig have SKAT fra os !!!

  1. Undertegnet: Annonym.

JOL Check d. 1-1-2014 på Internet:

For få måneder siden fik man denne meddelelse:

«Du er i udlandet og har en udenlandsk IP-adresse og kan derfor ikke se dansk TV»

Efter talrige klager til bl.m.a. Ombudsmanden er dette senere ændret til følgende:

» Fejlmeddelelse:

DR beklager at udsendelsen ikke kan afspilles. Vi undersøger sagen, og anbefaler at der forsøges igen senere. Timeout: Connection has timed out»

  • men resultatet forbliver det samme - uanset hvor mange gange der forsøges - er du udlandsdansker er du afskåret fra dansk TV - er en kendsgerning !!

Desværre er det ikke bedre med adgang til de officielle Hjemmesider hos SKA og andre , hvor der kræves ID !!

SKAT kræver “NEM-ID” som ingen udlandsdansker har/kan oprette - jeg HAR prøvet - idet dette kræver at ens CPR-nummer kan findes i CPR-Registret - og her fjernes alle CPR-numre for de so har meddelt permanent udrejse fra Danmark !!

ALLE danske i et udland er dermed permanent udstødte af Den Danske Stat og er ilde stedte - specielt fordi der behøves oplysninger om bl.m. tidsfrister og tariffer , samt mange flere oplysninger for at modtage en Folkepension fra Danmark.

Tidsfrister for indlevering af Leveattest og Civilstandserklæring er meget nødvendige at overholde - ellers mister man sin Pension of Tillæg m.m.

Dansk TV på Internet er BLOKERET af Staten Danmark - testet af J O Lundsgaard d.5-5-2014:

http://www.dr.dk/tv/live

Danske i et Udland kan ikke se “Danske Nyheder” på “TV-Live” - følgende Meddelse bliver vist:

“”DR 1 TV LIVE-udsendelse:

Af rettighedsmæssige årsager kan vi ikke afspille denne live kanal i øjeblikket. Det skyldes enten at

  • Man kan ikke se DR’s livekanaler fra udlandet, da DR sender mange programmer, der af rettighedsmæssige grunde ikke må vises uden for Danmark. Sidder du ved en computer med en udenlandsk ip-adresse, kan det være grunden til at du ikke kan se programmet.

eller

  • Ved nogle udsendelser har DR ikke rettigheder til at vise indholdet på dr.dk på grund af ældre rettighedsaftaler, der ikke inkluderer tilladelse til streaming. “”

Dette er en “forklaring” som er bevidst usand - og der HAR været flere andre usande “versioner” (se ovenfor)- “Nyhederne” m.v. ejes af den selvstændige Institution “Dansk Radio og TV” - uanset hvilke stationer - og Den Danske Stat (OS ALLE) betaler qua vore skatter så rigeligt for TV i Danmark !!

Dette er et overgreb af ubeskrivelige dimensioner - alle danske i et udland har den Danske Stat afskrevet og afvist - MEN Skatter vil man have - men yder absolut ingen “Service” til gengæld - uanset hvor lidt !!

Vi må kræve fuld- og fri adgang til Dansk TV - og skattfritagelse for alle Udlandsdanske !!

Beskæmmet over at have fælles statsborgerskab med sådanne kyniske- og slette medborgere - hvis lønninger jeg tvinges til at bidrage til :

M.v.h. J O Lundsgaard cand hort MDH - Chevallier de St.John - Denmark

Danmark udstøder med bl.m.a. dette , ALLE som er rejst til et udland for at bosætte sig og dette er blot endnu een af de utallige eksempler på dette - vi er ikke mere “Borgere” og derfor udsuges vi ganske uhæmmet for skatter og enhver anden off. ydelse som vi qua dansk Lov har ret til som enhver anden Borger og som med rette af alle kan betragtes som en tilbagebetaling af flere års indbetalte skatter !!

Den Danske Stat er ikke tilfredsstillet ved den besparelse som består af ydelserne til tidligt afdøde Borgere !!

  1. De ovenfor beskrevne forhold er en hån imod vores ærlige arbejdsindsats gennem et langt Liv og en ubetinget- og flersidet overtrædelse af vore Menneskerettigheder som Den Ærede Ret absolut ikke bør ignorere !!

Vi var ellers ”gode nok” da vi havde en stor arbejdsindkomst og derfor dengang betalte en langt større i skat end vi gør i dag - samt bl.a. betalte de mange indirekte Skatter qua et større forbrug !!

Adskillige af os har qua vores indsats skabt arbejdspladser , med den følge at endnu flere Borgere kunne blive skatteydere !!

Spørgsmåket er: Vil Den ærede Ret tillade at dette fortsætter ???

Dette er kun eet af de vigtige mange spørgsmål som vi ønsker besvarede af den ærede Ret !!

Økonomiske forhold - erfarede som Pensionist udenfor EU - i Thailand (i 2012 alder 73 år):

Da jeg rejste til Thailand på en ulønnet Mission for St.John oplyste jeg Pensionsstyrelsen (hed det dengang) om min nye adresse i Thailand - ligesom jeg indsendte min Leveattest med to thailænders adresser…

Min Pension blev nu reduceret meget væsentligt fra 8.600,- kr./md til 3.600,- kr./md !!

For dette beskedne beløb , som enhver vel kan indse er alt for lille - skulle jeg betale bolig , mad , El - Vand m.m.

Nok er det billigt at Leve i Thailand , men den mad man kan købe i thailandske madsteder bliver man syg af og i Europæiske restauranter er maden endnu dyrere end den er i Spanien…

Jeg fik nu IKKE:

Tillægget til min Pension (Lovbestemt) !

Ingen Ældrecheck (Lovbestemt) !

Intet Personfradrag (Lovbestemt) - måtte betale fuld skat af Folkepensionens Grundbeløb !!

Staten Danmark giver med den ene hånd - men tager så rigeligt tilbage med den anden hånd !!

Dette er absolut IKKE acceptabelt - det er hån overfor Menneskerettighederne !!

Da jeg havde Levet i Spanien i adskillige år og var registreret med CPR-Nummer (I Spanien kaldet NIE-nummer) var jeg blevet “Skattefritaget i Danmark” , og har været dette i ca. 10 år…

Jeg fik derfor frem til min afrejse til Thailand udbetalt følgende pr. måned:

For 2012:

Grundbeløb: 5.713,-KR

Enetillæg: 5.933,-KR

PR. MÅNED: 11.646,-KR

Altså i forhold til dette er en udbetaling pr. md. på 3.600,- kr./md i Thailand en meget voldsom reduktion -!!

Staten beholder for sig selv ikke mindre end: 11.646,- kr. minus 3.600,- kr. = 8.046,- kr./md = 69% - altså beholder Staten Danmark væsentligt MERE end jeg fik !!

Jeg nægter at tro at der findes een eneste person som finder dette rimeligt !!

Da jeg havde endt min Mission i Thailand for St.John , en Mission som havde varet i 2 år og 3mdr. - vendte jeg tilbage til min Bolig i Spanien og forventede at jeg nu ville kunne vende tilbage til de samme økonomiske kår som før min afrejse - intet var jo ændret…

Nej - det kunne jeg ikke - jeg var ikke mere “Skattefritaget i Danmark” - den var frataget mig fordi jeg udrejste !!

Igen et resultat af Staten Danmarks “Stavnsbinding” , som således ikke er begrænset til Danmark alene !!

Jeg indsendte en Klage og Protest til Udbetaling Danmark - men uden resultat - man svarede end ikke…

Ad omveje fik jeg en kontakt hos SKAT , hvortil jeg sendte samme Klage og SKAT oplyste mig om at det lokale SkatteUdvalg (Nordjylland) nu ville behandle min Klage.

  1. Efter ca. 3 mdr fik jeg et svar som viste at man ikke havde behandlet den Klage jeg havde indsendt , men noget andet - så Sagen måtte gå om.

Jeg fik efter yderligere ca. 3 mdr. ventetid et resultat i form af en “Endelig Afgørelse” - jeg kunne ikke blive “Skattefritaget i Danmark” mere - jeg var skattepligtig til Danmark som havde en “Beskatningsret”..

Der eksisterer en Lovbestemmelse med Undtagelsesregler , hvis jeg kunne opfylde disses betingelser , var adgangsgivende til igen at blive “Skattefritaget i Danmark”!!

Foruden enkelte andre betingelser som jeg opfyldte , var det betingelsen at jeg var “hjemmehørende” i Spanien - og ikke i Danmark !!

At være “hjemmehørende” i Spanien kræver kun een ting opfyldt:

Jeg skal have en Lejlighed til min rådighed i Spanien i hele fraværsperioden..

Jeg havde fremlagt flere dokumentationer bl.a. en ny Lejekontrakt som min Boligejer ønskede underskrevet , fordi der var nye Regler og Love m.h.t. krav om dokumentation for personers adresse - analog til samme hos Hoteller og Pensioner o.l.

Af denne nye Lejekontrakt fremgår det at jeg har betalt et beløb som ikke direkte var specificeret.

Boligejeren havde installeret TV - Telefon og Internet for mig efter aftale samt havde inspiceret lejligheden gennem mit fravær..

Beløbet var således en betaling for dette…

Desuden havde jeg fremlagt en erklæring fra Boligejeren om , at jeg havde lejet hans Lejlighed i tiden helt tilbage fra før min afrejse og stadig var hans Lejer - en Erklæring som totalt blev ignoreret og tilsidesat - bare for at Staten Danmark kunne undgå at mine skatter skulle ophøre !!

Jeg havde bl.a. også i min Klage begrundet hvorfor jeg havde beholdt min Lejlighed - jeg havde forklaret at jeg behøvede et sted til opbevaring af mine møbler - Tøj og andre personlige ting som jeg ikke ville medtage til Thailand og da merudgiften ved dette i forhold til at leje en Garage var beskeden valgte jeg at beholde min gode Lejlighed….

Da Udbetaling Danmark nu (i tiden indtil der kom svar på min Klage) tilbageholdte skat , blev min pension pr. md. nu reduceret fra 11.646,- kr.til 8.600,-kr./md - hvilket naturligvis gav mig problemer !!

Tilbageholdt var: 11.646,- kr./md. minus 8.600,-kr./md. = 3.046,-kr./md. = 26%

Hvorfor denne store forskel ??

I den “Endelige Afgørelse” fra dette “Skatte-Udvalg” havde man beskrevet , at jeg havde mine Møbler og Tøj opbevaret i en Garage - hvilket ikke var en “Bolig” d.v.s. ikke en Lejlighed - hvorfor jeg IKKE var “hjemmehørende” i Spanien - men i Danmark !!!

Magen til uærlig manipulation skal man lede længe efter - ALT var veldokumenteret og INGEN kunne være i tvivl at jeg hver måned havde betalt 300,- Euro i Husleje og ikke for en Garage !!

Denne LØGN koster mig nu hver måned flere tusinde kroner !!

Overfor en løgnagtighed - uærlighed og korrupt manipulation som her demonstreret har jeg opgivet ethvert forsøg på at få denne Sag genoptaget ved en dansk Retsinstans (der er anført denne ankemulighed) - desuden har jeg ikke pengene til betaling af - dels en advokat - dels et retsgebyr !!

Opsummering:

Følgende er de Krav som ønskes opfyldt:

Enhver beskatning og tilbageholdelse af Pensionisters Folkepension og Enetillæg skal straks ophøre.

Dette skal gøres gældende for alle Pensonister i Danmark såvel som udenfor Danmark.

De allerede tilbageholdte - eller ikke udbetalte beløb som er udeholdte - gennem de foregående 5 år skal tilbagebetales/refunderes - med tillæg af den til enhver tid gældende Procesrente.

Eftersom Udbetaling Danmark har samtlige godt 46.000 Pensionisters Bankdata skal disse beløb tilbageføres til hver enkelt Pensionists Bankkontii af Udbetaling Danmark.

  1. Dette skal gøres gældende for såvel Folkepensionens Grundbeløb , Enetillæg , Ældrecheck , som for enhver anden ydelse som qua dansk lovgivning er en Pensionist berettiget.

Det er mit ønske og håb på vegne af ikke under 200.000 andre danske Pensionister som har bopæl i et udland , samt alle Pensionister i Danmark , at Den Ærede Ret vil tilgodese også vore rettigheder samt at der vil være et håb om bedre forhold for os alle i fremtiden med konkrete ændringer i sandhedens- og retfærdighedens navn , samt behørige hensyn til alles Menneskerettigheder…

Med venlig hilsen,

Jens Ole Lundsgaard cand hort - Chevallier de St.John - Denmark

Kontakt/adresse for alle kommunikationer:

J O Lundsgaard c/o M Lundsgaard,Fyrrebakken 11,Ø Hornum,9530 Rebild

De bedes venligst sende alle kommunikationer til mig pr. Mail: jolundsgaard@yahoo.dk >>>>>>>>>>>>>>>

Skribentmail:

Mere info: http://www.udvandrerne.dk/verden/pension-opsparing/internetadgang-danskere-udlandet-registreret-myndigheder