GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, BILER, BOPÆL, REGISTRERINGSAFGIFT, UDLANDSDANSKERE

Xpert-svar om regler for ophold

Flag UDLANDSXPERTERNE 14-04-16 ~3 minutters læsning · 497 ord

Kære spørger

Når man som udlandsdansker ejer sommerhus i Danmark, vil sommerhuset kunne anses som bopæl i kildeskattelovens § 7s forstand og vil derfor efter omstændighederne kunne føre til fuld skattepligt her til landet. Dette sker dog under alle omstændigheder først når der tillige tages ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Det vil i sidste ende være dig som skatteyder, der skal kunne sandsynliggøre, at du har overholdt 180-dages reglen.

Mht. registreringsafgift, så følger det af registreringsafgiftsloven, at der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer. Spørgsmålet om hvornår udenlandske biler skal indregistreres her i landet efter lov om registrering af køretøjer er reguleret i den tilhørende bekendtgørelse nr. 13152014 – her er linket https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164663

Nærmere er spørgsmålet reguleret i §§ 7 og 8, som lyder:

«§ 7. Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis

1) der er ifølge en skriftlig aftale er en bruger af køretøjet,

2) ejeren i brugsaftalen har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden, og

3) brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet.

§ 8. En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig eller påtænker at opholde sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig eller påtænker at opholde sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.”

Jeg vil foreslå, at du bede din veninde kontakte mig, så jeg kan undersøge om SKAT har ret i, at hun har opholdt sig, så længe i Danmark at skattepligten er genindtrådt.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f), Partner

Skribentmail: