INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EFTERLØN, EJENDOMME, FERIEBOLIGER, FLYTNING, GRUNDE, JORD, UDLANDSDANSKERE, UDSIGTSBOLIGER, VILLAER

Xpert-svar om dobbeltbeskatningsaftale

Flag UDLANDSXPERTERNE 21-04-09 ~5 minutters læsning · 1005 ord

Spørgsmål til UdlandsXperterne på Udvandrerne.dk

Det er fremgået af internettet, at Danmark i sommeren 2008 opsagde dobbeltbeskatningsaftalen med Spanien.

Som fastboende i Spanien gennem flere år (uden fast ejendom i Danmark) har jeg følgende spørgsmål til UdlandsXperterne:

Spørgsmål 1: Hvad er status - er der forhandlinger igang om en ny aftale ?

Svar: Skatteministeriet har oplyst, at der i øjeblikket ikke forhandles med Frankrig eller Spanien om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler.

Spørgsmål 2: Vil vi der har boet i Spanien i flere år, fortsat være skattepligtige i Spanien uanset om der indgåes ny aftale og uanset hvad en ny aftale måtte indeholde ?

Svar: Ja, såfremt I fortsat opfylder betingelserne for at være skattepligtige til Spanien vil indgåelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Spanien og Danmark ikke ændre herpå ifht de danske regler. Dette skyldes, at Folketinget i februar 2008 ved lov vedtog, at personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter de dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien, vil være fritaget for beskatning af de pågældende indtægter i Danmark, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Denne skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien.

Spørgsmål 3: Kan jeg købe fast ejendom i Sverige som feriebolig uden at ændre på, at jeg fortsat skal betale skat i Spanien af min pension ?? Er svaret det samme uanset om det er et parcelhus i Sverige eller fritidshus (i Sverige er husets status afhængig af anvendelsen)?

Svar: Den undtagelse, som jeg har omtalt i svaret på spørgsmål 2, forudsætter skattefritagelsen at pensionisten forbliver hjemmehørende i det land, hvor den pågældende var hjemmehørende ved fremsættelsen af lovforslaget - dvs. Frankrig eller Spanien. Ved flytning til Danmark eller et andet land bortfalder skattefritagelsen.

Spørgsmål 4: Kan jeg købe sommerhus i Danmark uden at ændre på, at jeg fortsat skal betale skat i Spanien af min pension (som reglerne hidtil har været) ?

Svar: Såfremt der erhverves fast ejendom i Danmark indtræder skattepligten til landet først, når der samtidig tages ophold i ejendommen. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Køb af et sommerhus vil derfor som udgangspunkt ikke konstituere bopæl, forudsat sommerhuset alene anvendes til kortvarige ophold her i landet, og vil derfor ikke ændre på skattefritagelsen efter overgangsreglen omtalt ovenfor.

Spørgsmål 5: Er der udsigt til, at der ændres på den nuværende 8 års regel, hvor man bliver skattepligtig i Danmark, hvis man har ejet fritidshus i Danmark i 8 år eller mere og samtidig er fyldt 65 ? Herunder: Er det stadig muligt at sælge sin fritidsbolig til sin ægtefælle for dermed at eliminere 8 års reglen ? Og: Jeg går ud fra, at 8 års reglen elimineres, hvis man sælger sit sommerhus og køber et andet ?

Gør det nogen forskel vedr. 8 års reglen, hvis vi køber sommerhus I Danmark i min kones navn ???? (Min kone er kun 50 år gammel og har ikke nogen form for pensioniststatus - og vi har særeje). Sagt på en anden måde: Er det skødehavers alder kombineret med de 8 år, der er afgørende eller er det den ældste af ægtefællernes alder (og uanset om der er særeje)?

Svar: En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet sommerhuset i 8 år. Ved pensionist forstås en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist. Retten til at benytte sommerhuset hele året udløses automatisk, når de nævnte betingelser er opfyldt.

Der er tale om en særregel, der blev lavet for at hjælpe pensionister, der ønsker at bo i deres sommerhus hele året i deres otium. Men det er også en regel, der kan have betydning for udlandsdanskeres skattepligt til Danmark. Det er her afgørende, hvornår retten til helårsbeboelse af sommerhuset opnås.

Hvis retten til helårsbeboelse opnås efter ophør af den fulde skattepligt til Danmark, medfører retten til helårsbeboelse af sommerhuset ikke i sig selv, at ejeren på ny bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Det er yderligere en forudsætning for indtræden af fuld skattepligt til Danmark, at der tages ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Derimod følger det af administrativ praksis, at hvis retten til helårsbeboelse af sommerhuset er opnået inden ophøret af dansk skattepligt, anses sommerhuset for at være bopæl for ejeren. Som følge heraf vil den fulde skattepligt til Danmark blive fastholdt, hvis pensionisten fraflytter Danmark. I den situation er den eneste måde at komme ud af den fulde skattepligt at sælge sommerhuset. Opfylder den ene af ægtefællerne ikke betingelsen for helårsbeboelse af sommerhuset, kan skatteproblemet løses ved at ændre i ejerforholdene, så kun denne ægtefælle er ejer af sommerhuset. Det gælder uanset om ægtefællerne har formuefællesskab og f.eks. har ejet sommerhuset med halvdelen hver.

Såfremt sommerhuset sælges – hvilket i almindelighed kan ske skattefrit – vil der gå 8 år før betingelserne for anvendelse til helårsbeboelse vil være opfyldt.

Såfremt din ægtefælle køber sommerhuset, træder ’pensionistreglen’ først i kraft når hun opfylder betingelserne – dvs. tidligst når hun bliver 60 år, jf. ovenfor.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: