BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGKØB, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EFTERLØN, EJENDOMSMÆGLERE, FLYTNING, VILLAER

Xpert-svar om flytning

Flag UDLANDSXPERTERNE 23-01-09 ~2 minutters læsning · 271 ord

Ophør af fuld skattepligt til Danmark forudsætter, at den hidtidige bopæl opgives. Ophør af bopæl er ikke absolut betinget af, at salg har fundet sted, idet karakteren af skatteyderens salgsbestræbelser sammenholdt med vedkommendes faktiske flytning til det andet land, f.eks. flytning af indbo, kan bevirke, at rådigheden over boligen må anses for opgivet under forudsætning af, at salget senere gennemføres. Dette må oftest antages at være tilfældet, hvis bopælen er sat til salg og nøglerne er overgivet til ejendomsmægleren – forudsat, at bopælen efterfølgende sælges.

Med ophør af den fulde skattepligt til Danmark og indtræden af fuld skattepligt til Frankrig vil skatteyderens indkomster blive beskattet i Frankrig. Men indkomster, der hidrører fra Danmark, vil tillige blive beskattet i Danmark efter de danske regler. Der er derfor tale om en dobbeltbeskatningssituation, hvor samme indkomst beskattes i begge lande samtidig. Sådan dobbeltbeskatning løses i langt de fleste tilfælde af de mellem Danmark og de pågældende lande indgåede dobbeltbeskatningsaftaler. Danmark opsagde imidlertid den 10. juni 2008 de danske dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig (og Spanien) med virkning fra 1. januar 2009. Dette betyder, at der fra årsskiftet vil ske dobbeltbeskatning af f.eks. efterlønsudbetalinger fra Danmark til efterlønsmodtagere, der er hjemmehørende i Frankrig (eller Spanien). Kun hvis den pågældende efterlønsmodtager var hjemmehørende i Frankrig (eller Spanien) den 28. november 2007 og senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage efterløn beskattes efterlønnen alene i Frankrig (eller Spanien) efter de der gældende lavere satser.

Svaret er altså, at det ikke er muligt at sætte sit hus til salg og flytte til Frankrig og blive fritaget for dansk skat for så vidt angår indtægter, der hidrører fra Danmark.

Skribentmail: