PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, FORMUESKAT

Formueskat – ISF

Flag ARTIKEL 13-07-08 ~4 minutters læsning · 717 ord

ISF står for «l’Impôt de Solidarité sur la Fortune», hvilket på dansk betyder formueskat, og siden 1989 har erstattet begrebet IGF «l’Impôt sur la Grande Fortune» - på dansk; skat på store formuer. Titlen lod forstå, at denne skat «angreb» de rige, mens dens afløser hentyder til en god gerning til fordel for de dårligst stillede. Det er en semantisk måde at få folk til at acceptere denne skat på, kan man hævde. Men ikke desto mindre er formueskatten hvadenten det ISF eller IGF, relevant for skatteborgere med samme formueprofil. Typisk ved at besidde en fast ejendom af tilfredsstillende, endsige høj værdi. I Danmark er formueskat ophævet som begreb i 1996.

Grænserne

Hvis ens formue udgør mere end 770.000,00 Euros (2008), er man forpligtet til at oplyse og selvangive værdierne til beskatning senest en 15. juni i hvert år. Sammen med selvangivelsen vedlægger man en check på beløbet. Pas derfor på med ikke at blande denne skat sammen med almindelig indkomst, for de har ikke noget med hinanden at gøre. Man skal anskaffe formular nr. 2725 samt dens fem tilhørende sider, der gør det muligt at opremse og specificere alle aktiver: Herunder adresser for anførte ejendomme og deres tilsvarende handelsværdi, den likvide beholdning per 1. januar i indeværende år omfattende herudover bankkontis positive saldi, men også opsparingskonti, værdipapirer, og endog visse livsforsikringskontrakter.

Formueskatselvangivelsen udfærdiges med skatteberegning per husstand. Den medtager altså alle husstandsmedlemmers besiddelser: ægtefællerne, anerkendte samlevere, samlevere, der har indgået en registreret civil solidaritetspagt Pacte Civil de Solidarité – PACS (typisk to af samme køn), men også mindreårige børn eller eventuelle handicappede og invalide personer, der bor hos en. Man skal ligeledes lave en fortegnelse over løsøregenstande; det vil sige alt, hvad der har værdi uden at være fast ejendom: Biler, både, smykker og møbler. Med hensyn til sidstnævnte accepteres en skønsmæssigt fastsat værdiansættelse til ca. 5% af værdien af fast ejendom.

Fritagelsestilfælde

Gifte par med særeje, og som ikke bor sammen, og de, der ligger i skilsmisse, uanset deres formueordning, såfremt de har en tilladelse til separat bolig, skal ikke blande deres formuer sammen og nyder hver især godt af loftet på 770.000,00 Euros (2008).

Hovedboligen nyder godt af et fradrag på 20%, men ikke udlejede lokaler, undtagen langsigtede forpagtningskontrakter. Erhvervsmæssige ejendele, som man måtte leve af (fx. virksomheder, fabrikker eller lignende) er undtaget. Også kunstværker, samlerobjekter og antikviteter er fuldstændigt fritaget for formueskatselvangivelse. Dette gælder også juridiske personer (selskaber). Formueskatten går selvfølgelig kun på aktiver. Man skal derfor fra formue trække de kreditter (passiver), der skyldes, anden bankgæld, depositum, kautionsbeløb og et standardbeløb, der svarer til alle de skatter, som man skal betale inden slutningen af indeværende år: ejendomskat (Taxe Fonciere), boligskat (Taxe d´Habitation), indkomstskat og endog den formueskat, som det drejer sig om. Bemærk, at hvis man allerede har givet ejendomsretten (nue proprieté) uden brugsret (usufruit) til et hus til sine børn, idet man selv beholder brugsretten, skal der selvangives ejendommens samlede værdi, som hvis den ikke var delt.

Omstridt skat

I 2005 angik formueskatten 400.000 franske husstande, og udgjorde 1% af statens samlede skatteprovenu. Skatten beregnes progressivt og efter trin på skatteskalaen.

For at have en idé om, hvordan skattebilledet ser ud, kan vi oplyse, at opgivne beløb i 2007 mellem 760.000,00 Euros og 1.220.000,00 Euros beskattes med 0,55%. Fra sidstnævnte beløb op til 2.420.000,00 Euros med 0,75%. Og derfra op til 3.800.000,00 Euros 1%. Fra 3.800.000,00 til 7.270.000,00 er beskatningen 1,3%. Videre op til 15.810.000,00 Euros beregnes 1,65% og endelig alt over 15.810.000,00 Euros beskattes med 1,80%.

Til sidst trækkes der dog 150,00 Euros fra denne skat per person, man forsørger.

Denne ekstra skat, som formueskat ret beset er, må ikke negligeres. Skattevæsenet kan gå ti år tilbage, hvis det mener, at man ikke har indleveret en selvangivelse overhovedet eller ikke en korrekt selvangivelse. Rykkergebyr og bøder, som af og til følger, kan vise sig at være endog temmelig store. Men det er dog kun en gang i mellem. For skatteborgeren kan som udgangspunkt bestride en autoritær opkrævning af denne formueskat. Bevisbyrden for god tro påhviler da skatteborgeren. Denne må således få vurderet fx. værdien sin kunstsamling hos en kunstkender etc.

Formueskatten er ikke populær. For den omfatter i større og større udstrækning familier, hvis formueværdi er steget alene på grund af boligprisstigninger, alt i mens lønindtægter ikke er steget synderligt.

Mere info: http://www.brahin-klinker.com/articles/formueskat.html