BOLIG, JURA, REGLER, NYBYGGERI, OMBYGNING

Uenighed om byggetilladelse

Flag ARTIKEL 11-04-08 ~4 minutters læsning · 745 ord

Som det altovervejende udgangspunkt skal man holde sig for øje, at en byggetilladelse er en individuel forvaltningsakt, der er retsskabende for modtageren.

Imidlertid bliver forvaltningsakten først definitiv på et senere tidspunkt - i forhold til læren om tilbagetrækkelse af individuelle forvaltningsakter, således som det udledes af retspraksis fra Statsrådet i forbindelse med den såkaldte Ternon-dom af 26. oktober 2001. Det medfører en frist på fire måneder. Dommen er en stor forbedring af den opfattelse, der førhen var opnået af retspraksis – også fra Statsrådet (bl. a. Dame Cachet-dommen fra Statsrådet i 1922 og Ville de Bagneux-afgørelsen fra Statsrådet den 6. maj 1966.)

Typer af indvendinger

Vil man klage over en meddelse eller afslag om byggetilladelse omtales her forskellige metoder for at komme igennem med sine indvendinger.

  • «Lille» tilbagetrækkelse fra administrationens side

  • Ansøgers klage

  • Tredjemands klage

  • Tredjemand kan ligeledes gøre administrativ rekurs over for den myndighed, der har udleveret byggetilladelsen

  • Indbringelse for præfekten

  • Tilbagetrækkelse fra forvaltningsmyndighedens side: Det skal bemærkes, at udover fristen på fire måneder, er det ikke muligt for den offentlige administration - undtagen hvis der forligger en udtrykkelig forespørgsel fra modtagers (den begunstigedes) side, at tilbagetrække forvaltningsakten med byggetilladelse. Desunden undtages naturligvis tilfælde af bedrageri. Forekommer sådant vil det føre til annulering, i det administrationen til enhver tid kan tilbagetrække – altså frit i forhold til den angivne normale frist på fire måneder. (Det kan for eksempel dreje sig om urigtige byggeplaner, der er præsenteret forsætligt forkert eller andre urigtige handlinger fra ansøgers side).

  • Ansøgers klage: Vi forestiller os, at ansøgeren er blevet meddelt afslag for sin byggeanmodning. Hvad gør man så? Der skal indgives en klage. Med hensyn til en ansøgers klage kan en fransk forvaltningsdomstol udøve sin ret til fuld annullering af forvaltningsakten. En klage er nødvendig i tilfælde af afvisning af byggetilladelse. Det skal bemærkes, at § L600-2 i Den Franske Byggelov foreskriver oplysning om klageadgang til fordel for ansøger efter afvisning af byggetilladelse. Oplysningsadgangen og forvaltningsdomstolens afgørelse kan ikke i sig selv være genstand for nye afvisninger, der er truffet på et senere tidspunkt, men på betingelse af, at forespørgelsen indleveres inden for en frist på seks måneder efter meddelelsen om afvisning. Et særligt forhold skal bemærkes: I tilfælde af «stiltiende byggetilladelse» er der mulighed for administrationen for at tilbagetrække denne stiltiende byggetilladelse, men inden for en frist på fire måneder, og kun hvis opførelsen er ulovlig. Herefter åbner der sig så mulighed for ansøgeren for at klage over denne tilbagetrækkelse.

  • Tredjemands klage: Tredjemands frist for klage skal ligge inden for fristen for søgsmål på to måneder. I tilfælde af tredjemands klage udøver domstolen en såkaldt begrænset kontrol af det offentlige, normalt hvis der foreligger risiko for magtfordrejning. Fristen på to måneder løber fra den endelige tilvejebringelse af formaliteter omkring opslag - hjemlet i § R421-39 i Den Franske Byggelov, og som foreskriver opsætning af skilt dels på byggegrunden og dels opslag på rådhuset. Kun individuelle klager mod en forvaltningsakt kan indbringes for retten, og det som nævnt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen om eller offentliggørelsen af den indklagede afgørelse.

For at være gyldig skal klagen også meddeles inden for to uger per anbefalet brev med modtagelseskvittering til udstederen af forvaltningsakten, og ligeledes til modtageren af byggetilladelsen – som det fremgår af bestemmelsen i § R600-1 i Den Franske Byggelov.

  • Tredjemand kan ligeledes forlange administrativ rekurs over for den administrative myndighed, der har meddelt byggetilladelsen.

En administrativ rekurs skal indledes inden for samme frist på to måneder, der er nævnt ovenfor.

Rekursen bevarer samme frist som et søgsmål, i det den selv har været genstand for den førnævnte meddelelse i § R600-1 i de Franske Byggelov. Klagen skal følges op af et søgsmål. Hvis dette ikke sker, vil klagen automatisk være ugyldig.

  • Indbringelse for præfekten: Bestemmelse om byggetilladelse kan også være genstand for indbringelse for det særlige franske administrative begreb; præfekten, inden for en frist på to måneder, især hvis den kommunale myndighed ikke reagerer overfor ens indsigelse.

Det skal bemærkes, at enhver sløring af pris - om det er ved køb eller salg, selvfølgelig får indflydelse på resultatet.

I tilfælde af, at der foreligger et gaveelement kan det fornuftigt at få vurderet indholdet af godet i attesten af en retskyndig.

En erklæring om beløbsværdier udfærdiget af en privatperson har ikke stor valør og ville senere kunne blive anfægtet af skattemyndighederne. Og det gælder så meget desto mere de offentlige transaktionsomkostninger - på hvilket notaren baserer sit grundlag for at udregne eventuelle afgifter ved gaver.

Mere info: http://www.brahin-klinker.com/articles/byggetilladelse_dk.html