SOCIAL, SUNDHED, GENERELT, BÅDE, FLYTNING, FØRTIDSPENSION, STATSBORGERSKAB, ISENKRAM

Svar til Hej Maja

Flag 01-04-13 ~4 minutters læsning · 681 ord

Der forelå en plan om at førtidspension efter 2013 skulle opdeles ligesom den var før 2003, og at man ville ‘ligestille’ nye førtidspensionister med dem, som får pension efter reglerne fra før 2003. Ligestillingen skulle bestå i at dem der har fået pension efter 2003 og som efter 2013 flytter uden for EU, kun skulle få ca. samme beløb udbetalt som dem, der fik pension før 2003 og som flytter uden for EU.

Det ser dog ikke ud til at være sket, da der ikke står nogen bestemmelse om det i pensionsloven, og jeg ved derfor ikke rigtig hvad det er for pensionstillæg, der omtales i det nedenstående.

Foreløbig ser det altså ud til at dem, som får førtidspension efter 2003-reglerne, fortsat vil kunne få hele pensionen med til Tyrkiet. Men jeg ville dobbelttjekke det med kommunen og Pensionsstyrelsen, før en flytning.

Borger.dk:

«Læs om at tage pension med til udlandet

Fold alle ud

Hvad bliver betragtet som en flytning til udlandet, når jeg er pensionist?

Kan jeg tage hele min pension med til udlandet?

Hvis du opfylder betingelserne for at tage din pension med til udlandet, kan du tage hele din folke- eller førtidspension med. Der er dog nogle lande, hvor du ikke kan tage pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg eller invaliditetsydelse med.

  1. januar 2013 blev reglerne for udbetaling af førtidspension (Efter nye regler 2003) i udlandet ændret. Dette betyder, at du ikke kan tage førtidspensionens pensionstillæg med til et land udenfor EU/EØS, Schweiz, USA, Indien eller Sydkorea.

Løbende personlige tillæg og varmetillæg, som du får i Danmark, bliver ikke automatisk udbetalt efter flytningen. Du skal selv søge Pensionsstyrelsen om tillæggene, efter du er flyttet.»

«Kan jeg tage min pension med til Australien, Canada, Chile, Indien, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Sydkorea, Schweiz, Tyrkiet eller USA?

Danmark har indgået aftaler om pension med Australien, Canada, Chile, Indien, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Sydkorea, Schweiz, Tyrkiet og USA. Aftalerne giver dig forskellige muligheder for at tage din danske pension med til disse lande, alt efter i hvilket land du er statsborger.

Hvis du er dansk statsborger eller omfattet af EF-forordning 88304, har du ret til at tage din pension med, hvis du har haft mindst 3 års bopæl i Danmark, fra du fyldte 15 år, og til du fik tilkendt pension.

Hvis du er statsborger i det land, du flytter til, kan du tage din pension med, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

Du har boet mindst tre år i Danmark og har arbejdet i mindst 12 måneder i Danmark.

Du har boet mindst 10 år i Danmark, og fem af årene er umiddelbart før din ansøgning om pension.

Hvis du er flygtning, er der særlige regler for, om du kan tage din danske pension med. Du kan spørge Udbetaling Danmark til råds. I de fleste tilfælde vil det være vigtigt, at du kan oplyse:

dit statsborgerskab

efter hvilken bestemmelse i udlændingeloven du har fået ophold i Danmark som flygtning

om du har været i arbejde.»

Pensionsstyrelsen (pens.dk):

«Førtidspension, ny ordning

I 2003 kom der nye regler for førtidspension, som gælder for alle, der har fået påbegyndt en sag om førtidspension efter 1. januar 2003.

Den ny førtidspension består af én ydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Beløbet nedsættes på grundlag af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.

Fra den 1. januar 2013 kan førtidspensionister ikke få førtidspensionens pensionstillæg udbetalt i andre lande end EU/EØS-landene, Schweiz, USA, Indien eller Sydkorea. Førtidspensionister på ny ordning, som den 31. december 2012 havde fast bopæl i et land udenfor EU/EØS, Schweiz, USA, Indien og Sydkorea, bevarer retten til den fulde førtidspension. Det gælder så længe de pågældende bliver boende uafbrudt i det land, hvor de havde fast bopæl den 31. december 2012.»

«Førtidspension, gammel ordning

Førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003 består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionstillægget kan kun udbetales, hvis du bor i et af de nordiske lande, i et EU-land, i Liechtenstein eller i Schweiz. Du skal være opmærksom på, at både danske og udenlandske indtægter indgår i beregningen af din pension.»

https://www.borger.dk/sider/hvis-du-gerne-vil-have-din-pension-med-til-udlandet.aspx

http://www.penst.dk/da-DK/Pension/Dansk-pension-i-udlandet/For%20borgere-dansk-pension-i-udlandet/For-borgere-der-modtager-dansk-pension-i-udlandet/Udbetaling-af-pension.aspx

Skribentmail: