PENSION, OPSPARING, GENERELT, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, BÅDE, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FLYTNING, HOSPITALER, ISENKRAM, STEMMERET

Pension i udlandet uden for EU/EØS - sygeforsikring under ferie i Danmark

Flag 19-02-10 ~5 minutters læsning · 941 ord

Kære Fatima -dine oplysninger stemmer ikke ganske overens med hverken lovgivning eller andre aktuelle regler!

Enhver kan selv tjekke reglerne her:

www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/udland-og-pension/folke-og-foertidspension-til-udlandet/Sider/soeg-om-at-faa-pension-med-til-udlandet.aspx

  • Midlertidig eller varig flytning?

Der er forskel på, om du opholder dig i udlandet i en kortere periode, eller du helt flytter til udlandet. Hvis du kun skal være i udlandet i kortere tid, har opholdet ingen betydning for din pension, og det vil fortsat være kommunen, der udbetaler den. Flytter du derimod din bopæl til udlandet, kan det have betydning for, om du kan få din pension udbetalt.

Det er kommunen, der vurderer, om dit ophold i udlandet er midlertidigt eller en flytning.”

Dette betyder ikke, at kommunen kan bestemme, at du IKKE udvandrer fra Danmark, hvis du har besluttet dig for det, og selv meddeler til folkeregisteret at du flytter til udlandet.

HAR du besluttet dig for at udvandre har du i flg. loven pligt til at meddele det:

LBK nr 878 af 14/09/2009 (CPR-loven) § 24. «Enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst, jf. dog stk. 5-9 og § 25, stk. 2. Vedkommende skal anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen. Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Hvis opholdet i udlandet varer 6 måneder eller derunder og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed, har vedkommende efter anmodning ret til at forblive registreret med bopæl dér, jf. dog § 25, stk. 1. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld rådighed under et ophold i udlandet på 6 måneder eller derunder, skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej.»

Kommunen kan imidlertid træffe afgørelse om, at du ER udvandret, hvis du efter kommunens mening er for længe væk, men ikke selv har meldt flytning til udlandet. Kommunen må ikke lave en fast regel om, at 3 måneders fravær betyder at du er udvandret. Det kaldes ‘at sætte skøn under regel’ og er forbudt i forvaltningen. Hvis du og kommunen er uenige om, hvorvidt du er udvandret eller ej, skal kommunen lave en individuel og velbegrundet afgørelse.

Hvis du HAR besluttet dig for at udvandre ville det da være dumt at betale fuld skat af din pension i et helt år, når du kan nøjes med at betale ingenting, hvis du kun har offentlig pension, eller halv skat, hvis du har en privat pension ved siden af.

www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/skat-af-pension/Sider/skat-af-dansk-pension-i-udlandet.aspx?

«Du bor i udlandet og har en dansk pension

Hvis du tager din danske pension med til udlandet, skal du typisk stadig betale skat i Danmark. Det gælder både lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.

I mange af de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler Danmark har indgået, er der taget udtrykkelig stilling til, om det er Danmark eller det pågældende land, du skal betale skat til.

Ønsker du at vide mere om dine konkrete skatteforhold, kan du kontakte SKAT.»

Du finder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Tyrkiet her:

www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102405&vId=202804&i=264#i102405

“Artikel 18: Artiklen vedrører også pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning.

Kildestaten har beskatningsretten. Skatten skal dog nedsættes med et beløb svarende til 50 pct. af denne skat.

Såfremt ydelserne alene består af pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning, er disse fritaget for skat i kildestaten.”

Kildestaten betyder den stat, man får pension fra.

AFTALER OM PENSION – hvilke lande kan du tage den med til?

«Danmark har indgået aftaler om pension med Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Makedonien (FYROM), Marokko, New Zealand, Pakistan, Schweiz, Tyrkiet og USA. Aftalerne giver dig forskellige muligheder for at tage din pension med dig hertil fra Danmark, alt efter i hvilket land du er statsborger

• Som dansk statsborger:
Du har ret til at tage din pension med til alle landene. Du skal ikke opfylde yderligere krav. Du kan dog ikke få udbetalt pensionstillæg. Hvis du får et løbende personligt tillæg eller varmetillæg i Danmark, skal du være opmærksom på, at det ikke vil blive udbetalt efter flytningen. Der er særlige regler i de enkelte aftaler, der evt. kan give mulighed for personlige tillæg.

• Som statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz:
Du kan som hovedregel tage din danske pension med til de nævnte lande, hvis du ikke er dansk statsborger, men statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz, og du tidligere har arbejdet dér eller i Danmark.

• Som statsborger i Pakistan og Makedonien (FYROM):
Du kan tage din pension med, hvis du har boet mindst fem år i Danmark og har arbejdet i mindst 12 måneder i Danmark. Du kan ikke tage pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg eller invaliditetsydelse med.

Som statsborger i Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand eller Tyrkiet:
Du kan tage din pension med, hvis du har boet mindst tre år i Danmark og: - har arbejdet i Danmark i mindst 12 måneder
- har boet mindst 10 år i Danmark, og fem af årene er umiddelbart før din ansøgning om pension.
Du kan ikke tage pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg eller invaliditetsydelse med.»

www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laegevalg/Sider/dansk-pensionist-i-udlandet-og-sygesikring.aspx?

«Dansk pensionist bosat uden for Europa

Hvis du som pensionist bosætter dig uden for EØS-landene skal du selv sørge for sygeforsikring. Midlertidigt ophold i Danmark
Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark fx på ferie, har du ret til gratis behandling på offentligt sygehus, hvis du bliver akut syg. Du vil dog kun modtage en behandling, der gør dig i stand til at rejse hjem. Behandling ud over den akut nødvendige skal du betale for - evt. via en privat rejsesygeforsikring. Du er først dækket af dansk sygesikring, når du igen flytter til Danmark og tilmelder dig folkeregisteret.»

Skribentmail: