VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FLYTNING, IT

Danmark løber fra aftalerne med andre lande

Flag 03-06-08 ~6 minutters læsning · 1076 ord

L187 – nyt lovforslag

Der er fremsat lovforslag L187 den 30. maj 2008 med henblik på at ændre muligheden for beskatning af avancer og hævning af udbytte efter fraflytning fra Danmark til lav skat.

Danmark har i en række dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark selv har indgået med andre lande, aftalt, at Danmark kan beskatte udbytte, som bliver udbetalt fra et dansk selskab til en person bosat i det pågældende land, men typisk har man aftalt, at Danmark kun kan beskatte udbyttet med 15 %.

Det er regler, som man som danskere har kunnet benytte sig af, hvis man ville flytte til udlandet.

Det er efter nugældende klare lovgivning sådan, at hvis man flytter fra Danmark, så har man den såkaldte ”lågeskat”, som gør, at man ved fraflytning bliver beskattet af værdipapirer m.v., som om de er solgt, også selvom man fortsat beholder dem. Har man fx aktier, der har en værdi på DKK 10 mio. ved fraflytning, og man har betalt DKK 1 mio for dem, så skal man i princippet beskattes af forskellen på DKK 9 mio. MEN man kan søge henstand for betalingen, indtil man rent faktisk sælger aktierne. Flytter man udenfor EU, kan DK stille krav om sikkerhed, men det kan de ikke ved flytning indenfor EU.

Hvis man så på et senere tidspunkt sælger sine aktier, udløser det skatten til DK. Hvis aktierne er faldet i værdi, så kan man retfærdigvis få såkaldt ”omberegning”, hvilket blot vil sige, at man kun beskattes af værdien, man har fået for aktierne i forhold til anskaffelsessummen. Hvis vi fortsætter ovennævnte eksempel, og man sælger aktierne for DKK 8 mio., så beskattes man kun af DKK 7 mio., og ikke af de DKK 9 mio., som var udgangspunktet for fraflytterværdien. Ganske retfærdigt.

Men nu skal det åbenbart være anderledes, hvis det ny L187 vedtages.

Selvom man kun får DKK 8 mio. for aktierne, skal man fortsat afregne skatten, som om man havde fået DKK 10 mio. for dem, blot fordi man har valgt at bo udenfor Danmarks grænser, ifølge L187.

Endvidere er det efter nugældende lovgivning også således, at hvis man flytter tilbage til Danmark igen og ikke har afhændet aktierne, så bortfalder hele lågeskatten.

Men sådan skal det ifølge lovforslaget heller ikke være. Nu skal skatten fortsat afregnes, selvom man igen er bosat i Danmark, blot ”som straf” fordi man har boet i udlandet i en periode. Man får så en såkaldt ”tilflytterværdi”, som benyttes.

Udover ovennævnte, så er en af de store overraskelser i lovforslaget, at man vil ”overroule” de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, således at DK faktisk får fuld skat af udbytter – og ikke som aftalt kun 15 %.

Efter nugældende regler er det sådan, at man kan hæve udbytte fra det danske selskab, og DK kan kun tage 15 % i skat. Hvis vi fortsætter førnævnte eksempel, hvor man flytter ud med en aktieværdi på DKK 10 mio. og en oprindelig anskaffelsessum på DKK 1 mio., så har man en ”lågeskat” på skatten af DKK 9 mio. Nu bor man så i fx Spanien. Her hæver man så et udbytte på fx DKK 5 mio., hvor DK får 15 % skat af udbyttet. Spanien får i praksis 3 %, så den samlede udbytteskat er 18 %. Pga det hævede udbytte er værdien af aktierne jo faldet tilsvarende og er nu kun DKK 5 mio. værd. Ved salg efter nugældende regler får man så omberegning af fraflytterskatten, så man kun beskattes af DKK 4 mio. (nemlig forskellen mellem salgsprisen på DKK 5 mio og den oprindelige anskaffelsessum på DKK 1 mio). Hvis man ikke sælger, men i stedet flytter tilbage til DK, så ophæves ”lågeskatten”. Men dette er efter nugældende regler og de nuværende indgåede aftaler med en række landet.

Men nu skal det ifølge L187 være anderledes.

Bliver det vedtaget bliver det sådan, at udlodning af udbytte beskattes præcis, som hvis man var bosiddende i Danmark. Hvordan det??

Jo, skattevæsenet etablerer en såkaldt ”henstandskonto”. I førnævnte eksempel bliver det sådan, at man flyttede ud med DKK 10 mio i værdi og en anskaffelsessum på DKK 1 mio. Den beregnede skat udgør fx 45 % af DKK 9 mio. = 4.050.000 DKK , som udgør henstandsaldoen. Den skal nedbringes i takt med salg af aktierne ELLER SOM NOGET GANSKE OVERRASKENDE ved hævning af udbytte. Udlodder man således DKK 5 mio. i udbytte falder skatten prompte. Sådan mener lovgiverne, at man kan omgå indgåede dobbeltbeskatningsaftaler.

Der er selvfølgelig en række tekniske omstændighed, som jeg ikke vil komme ind på i nærværende orientering.

Tilbagevirkende kraft

For at det ikke skal være muligt at komme lovforslaget i forkøbet, er det også fremsat med virkning fra i fredags, den 30. maj 2008. Ifølge lovforslaget kan det næppe forventes vedtaget inden sommerferien, men til efteråret.

Personer, der allerede er flyttet til udlandet, bliver formentlig også ramt af lovforslaget, idet de selvom de flytter tilbage til DK igen, bliver beskattet anderledes end efter reglerne, der var til stede tidligere.

Endvidere vil personer, der har været tilbageholdende med at hæve udbytte fra sit danske selskab nu pludselig blive straffet med en fuld beskatning, i modsætning til personer, der ikke har været tilbageholdende med udbyttebetaling men har været mere aggressive. Dette selvom de er flyttet med tiltro til gældende skattelovgivning og i fuld tillid til, at Danmark naturligvis overholder indgåede beskatningsaftaler med andre lande.

I strid med EU-retten?

Herudover kommer spørgsmålet, om det er i strid med EU-retten. Der faldt en dom den 11.03.2004, sag nr. C 9-902, som gik Frankrig imod ved EF domstolen, og den 15.07.2004, sag nr. C-31502, som gik Østrig imod. Begge sager drejede sig om, at det var mod kapitalens fri bevægelighed at beskatte ved brug af ”lågeskatten”.

———————————- 0 ———————————–

Hvis man vil flytte til udlandet, og lovforslaget skulle blive vedtaget, og Danmark i øvrigt også skulle få beskatningsretten til pensionsudbetalinger, hvis man bor i Frankrig og Spanien, så er der da stadig muligheder, udover det bedre vejr.

Det er fortsat muligt at realisere opnåede gevinster på aktier – også unoterede hovedaktionæraktier-/anparter – skattefrit. Afkast af fri formue kan være skattefri, således at formuen akkumuleres væsentligt hurtigere end ved bopæl i Danmark. Desuden kan man undgå den danske arveafgift og i visse tilfælde gaveafgiften.

Desuden er det stadig muligt at få pensionen udbetalt til lav – eller ingen skat – i andre lande end Frankrig og Spanien.

Bedste hilsner

Michael Nielsen

Care Udland

Rundforbivej 2

DK-2950 Vedbæk

Tlf. 70 23 90 90

Mobil 30 59 83 01

Skribentmail: