JOB, SKATTER, AFGIFTER, GRÆNSEPENDLING

Slut med skatterabat til vikarlæger

Flag 20-01-02 ~Et minuts læsning · 191 ord

Skatteminister Ole Stavad vil nu med et lovforslag fjerne en utilsigtet skattemæssig favorisering af personer med bopæl i Danmark og arbejde i et af de andre nordiske lande eller Tyskland. Favoriseringen sker, hvis de pågældende personer ikke betaler sociale bidrag i det land, hvor de arbejder, fordi de er socialt sikret i Danmark. Skatterabatten har hidtil blandt andet gavnet danske læger.

Skatteministeriet har således beregnet, at f.eks. en læge, der tjener 50.000 kr. ved vikararbejde i Sverige, i dag sparer 17.500 kr. i skat i forhold til, at arbejdet var blevet udført i Danmark. Han bliver beskattet af vikarlønnen med den lave svenske personskat, men er samtidig omfattet af dansk social sikring og fritaget for at betale de høje sociale bidrag i Sverige.

På den baggrund foreslår skatteministeren nye regler, som betyder, at der som udgangspunkt bliver beregnet dansk skat af hele indtægten. Derefter modregnes kun den skat, der er betalt i udlandet. På den måde slipper skatteyderen hverken billigere eller dyrere, end hvis hele indkomsten var tjent i Danmark. Lovforslaget medfører ikke ændringer for grænsependlere, der alene har arbejde i et af de andre nordiske lande, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: