BOLIG, JURA, REGLER, SKØDER

Notarens ansvar

Flag ARTIKEL 05-12-07 ~3 minutters læsning · 638 ord

Notarerne har til opgave at informere parterne om indholdet af de dokumenter, som de opretter og om de rettigheder og forpligtelser, der knyttes dertil.

Men omfanget af retten til rådgivning skal vurderes efter omstændighederne og især alt efter, om notaren har deltaget direkte i transaktionerne i forbindelse med aftalen. Notaren skal, inden denne opretter dokumenterne, undersøge forholdene og de nødvendige betingelser for at kunne sikre, at dokumenterne indeholder de rigtige oplysninger. Omfanget af informationer, som notaren skal give sin klient i medfør af sin rådgivningspligt, er afhængigt af, om klienten er fagmand eller ej, men ikke af sidstnævntes personlige kompetence. Selv tilstedeværelsen af en klients personlige rådgiver, fx. advokat fritager ikke notaren for hans rådgivningspligt.

Ved lånesager fritages notaren ikke for at tage samtlige forholdsregler med henblik på at garantere banken mod låntagens mulige insolvens. Notaren kan ikke fralægge sig sit ansvar under simpel henvisning til, at denne blot har sørget for oprettelse af dokumenterne. En nylig afgørelse har draget en notar til ansvar. (Appelretten i Paris, 1. afdeling A, 28. februar 2006). Det drejede sig i denne sag om et svigagtigt køb for ægtefællens regning, hvilket notaren burde have været klar over.

En notar kan ligeledes drages til ansvar, hvis han har accepteret underskrifter fra personer, hvis mentale tilstand er svag eller hvis notaren i et gammelt dokument henter oplysninger om ejendomsoprindelse, som viser sig at være fejlagtige, og som denne ikke havde undersøgt ordentligt - eller hvis en kautionist ikke er blevet ordentligt informeret om panteforholdene ved den som sikkerhed for fordringen stillede faste ejendom.

Notaren opretter et dokument vedrørende prioritetsgaranti, og har pligt til at sikre sig, at den sikkerhed han stiller, nu også er effektiv i betragtning af ejendommens juridiske situation. Notaren skal henlede kreditors opmærksomhed på risikoen for, at sikkerhedsstillelsen måske ikke er tilstrækkelig. Men hvis notaren begår en fejl ved ikke at undersøge ejendommens tingbogsattest på dagen for salget, har denne fejl ikke nogen indvirkning på den årsagssammenhæng, som rammer kreditor. Navnlig ikke hvis denne ikke i tide sørger for at få tinglyst pantet i den solgte ejendom. Hvis en notar i forbindelse med salg af en ejendom undlader at indhente tingbogsattest, begår han objektiv fejl.

Ved fastlæggelse af en handels ugyldighed, medfører det ikke nødvendigvis for køber, at denne mister den erlagte købesum. Den får køber tilbage af sælger. Den notar der har oprettet skødet, er kun forpligtet til at sikre tilbagebetaling, hvis sælger er insolvent. Ved en domstol kan søgsmål om notarens garanti eller ansvar selvsagt afvises, hvis den klienten har gjort sig skyldig i svig.

Det påhviler notaren at føre bevis for den leverede rådgivning. Bevisførelse kan være krævet som følge af en hvilken som helst omstændighed eller hidrøre fra hvilket som helst dokument. Notarens ansvarligpådragelse er ikke underlagt forudgående forfølgelse af andre debitorer. Men der skal dog være tale om en forholdsvis sikker fastslået og ikke en hypotetisk skade.

Notarens informationspligt omfatter ikke til faktiske oplysninger, der er kendte. Typsik omtalt i en slutseddel. Fx ved køber har skrevet under på at være vidende om et forhold, som denne ikke nødvendigvis har sat sig ind i. Franske slutsedler kan være lange og omfattende, og er der indsneget sig en for køber uheldig passus, ja – så kan køber ikke rette ansvar mod notaren. Det forholder sig ligeledes sådan, at notarens rådgivningspligt først gælder fra det øjeblik han træder ind i en sag. Mange slutsedler bliver til mellem køber og sælger med kun en ejendomsmæglers penneføring. Hvem har rådgivet køber? Er der ingen rådgiver for køber, så kan køber ikke klage overtage notaren.

Notarerne er kvalificerede fagmænd. De er forpligtede til at være meget påpasselige. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis rådgivningen i forbindelse med udfærdigelsen af dokumenterne har været mangelfuld, sanktioneres de i endnu højere grad, fordi notarene er at forstå som fagfolk med et professionelt ansvar.

Mere info: http://www.brahin-klinker.com/articles/NotarensAnsvar_dk.html