OFFENTLIG, ADMINISTRATION, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSVÆRDISKAT, EJENDOMME, FORMUESKAT, FRADRAG

Nedslag for ejendomsskat betalt i udlandet

Flag 25-08-06 ~3 minutters læsning · 474 ord

www.toldskat.dk’s vejledning siger følgende:

«Fuldt skattepligtige personer skal betale ejendomsværdiskat af ejendomme, der er beliggende i udlandet. I relation til DBO [DobbeltBeskatningsOverenskomst] har ejendomsværdiskatten status som en formueskat, og har Danmark indgået en DBO, der omfatter formueskatter, vil ejendomsværdiskatten enten helt bortfalde (exemption) eller skulle reduceres med evt. udenlandsk ejendomsskat (creditmetoden).

Er ejendommen ikke beliggende i en overenskomststat, vil der kun kunne gives creditnedslag efter EVSL § 12 for betalte udenlandske ejendomsskatter, der efter sin art svarer til ejendomsværdiskatten. Nedslaget kan dog ikke overstige den beregnede ejendomsværdiskat. Egentlige jordskatter, der svarer til den kommunale grundskyld, svarer ikke til ejendomsværdiskatten.

Er der flere ejendomme i udlandet, lempes der ejendom for ejendom. Hvis den udenlandske stat opkræver indkomstskat af bolig i form af skat af lejeværdi af egen bolig eller af faktiske lejeindtægter, vil der kun kunne gives nedslag for sådanne indkomstskatter af eventuelle faktiske lejeindtægter i Danmark, enten efter en DBO eller efter LL§ 33.»

I tilfælde af Frankrig omfatter DBO’en formueskat, og fransk ejendomsskat skal således fratrækkes den danske ejendomsværdiskat, som altså kun skal betales, hvis den overstiger den franske skat. Tilsvarende med andre lande, som har en DBO med Danmark. Visse ejendomsskatter fra lande, Danmark ikke har DBO med, kan altså også fratrækkes. Det er et væsentligt element for debatten, at der altså ikke, som debattens oplæg kunne få det til at se ud, er tale om en dobbelt beskatning men evt. en supplerende beskatning.

DBO’en med Frankrig siger yderligere, at «ordinære formueskatter… kan kun udskrives af den stat, som ifølge… nærværende overenskomst har beskatningsretten til indtægt, som hidrører fra den pågældende formue.» Eftersom Frankrig (og udlandet generelt) har beskatningsretten til indtægt af fast ejendom beliggende i udlandet, og eftersom Told og Skat selv kalder ejendomsværdiskatten en formueskat, må det synes, at i tilfælde af en sådan DBO kan den danske ejendomsværdiskat slet ikke opkræves, uanset om den måtte være højere end den udenlandske ejendomsskat.

Tingene er altså langt mere komplicerede, end debatoplægget kunne få det til at se ud. Man skal altså ikke bare lade sig lokke af sirenerne fra det danske skattevæsen og frivilligt lade sig beskatte, da det måske i mange tilfælde er ulovligt at opkræve denne skat.

Om rimeligheden af at opkræve ejendomsværdiskat overhovedet, kan det som med anden formueskat diskuteres, om det er rimeligt at opkræve skat af en formue, der allerede er beskattet, da den blev tjent. Skattefriheden af salg af egen bolig må dog betragtes som en skattefordel, der i mange tilfælde opvejer ejendomsværdiskatten. Men i så fald ville det vel være mere rimeligt hvert år at beskatte værdistigningen som indkomst - og vel at mærke også tillade fradrag ved værditab. I begge tilfælde er der imidlertid tale om at beskatte en indtægt, der endnu ikke er indkasseret.

Det må dog stadig synes mere end nævenyttigt, at det danske skattevæsen blander sig i boliger i udlandet.

Skribentmail: